Logga in
Logga in
Nu är renoveringen av tunneln klar och två körfält i vardera riktning öppna i varje tunnelrör. Foto: Camilla Hentschel Trafikverket

Nu är renoveringen av Tingstadstunneln klar

Den 18 maj öppnas Tingstadstunnelns båda rör efter renoveringen. Då kommer trafiken att flyta på i båda tunnelrören med två körfält i varje riktning, söderifrån och norrifrån.

Trafikflöden i Tingstadstunneln

Så här ser trafikflödet ut från och med den 18 maj. 

Eftersom det ligger kvar arbeten runt omkring Tingstadstunneln som påverkar trafiksituationen så har vi sammanställt några frågor och svar.

Varför är inte alla körfält i Tingstadstunneln öppna?

Det beror på angränsande arbeten i trafiken runt omkring vilket ger en fortsatt påverkan. När Tingstadstunneln öppnar så blir det trots det ökad kapacitet för trafik längs E6. 

E6 får två körfält i vardera riktningen som inte blir påverkade av andra trafikströmmar.

Ringömotet förblir stängt tills kommande arbeten längs Lundbyleden är klara. Dessa arbeten börjar inom kort och beräknas vara klara 2030.

När Marieholmstunneln är stängd kan trafiken i norrgående riktning ledas till det yttre körfältet i Tingstadstunneln. Tillfarter från E45 kan då öppnas med bommar. Trafikanterna får i samband med detta byta körfält i tunneln för att fortsätta norr ut mot E6 Kungälvsleden.

I södergående kan trafikanter på E6 byta körfält i Tingstadstunneln mot höger för att svänga av mot E45 centrum eller Karlstad.

Varför öppnar inte Ringömotet till Lundbyleden?

Tidsglappet mellan att Tingstadstunneln reinvestering blir klar och när Lundbyleden beräknas starta sina arbeten är bara några månader. Under tiden då TTR pågått så har många trafikanter hittat andra körvägar som bland annat avlastar Lundbyleden. Denna avlastning behövs under tiden då detta projektet pågår. Mot väster kan man hantera två körfält från Marieholmstunneln i kombination med E6 norr Kungälvsleden. Fler körfält får inte plats. Mot öster kommer trafiken fortsättningsvis att gå i två körfält under Bohusbanan. 

I ett tidigt skede av projektet Lundbyleden rivs Brunnsbomotet. Därefter Bohusbanas bro. En ny Järnvägsbro ska byggas samt en trafikplats, Kvillemotet, som ersätter Brunnsbomotet. Lundbyleden blir då starkt påverkad och det finns inte utrymme för att hantera trafik till/från Tingstadstunneln.

Varför öppnar inte Brunnsbomotet?

Då Brunnsbomotet rivs i ett tidigt skede av projektet Lundbyleden får trafiken fortsätta finna andra vägar – främst söka sig till Tingstadsmotet.

Varför förblir Kakeltunneln stängd?

Under många år har vävningen mellan E20 och E6 efter Kakeltunneln skapat olyckor och varit en besvärlig vävningspunkt på E6. När nu Marieholmsförbindelsen finns hänvisas trafiken från E20 dit. Trafiksäkerheten kan därmed bli bättre och framkomligheten på E6 ökar.

Varför är Gullbergsmotet stängt till Tingstadstunneln?

När Ringömotet förblir stängt så får trafik till Lundbyleden välja Marieholmstunneln. Detta gäller både trafik från E45 centrum och E45 norr. Tillfarterna från E45 kan då öppnas vid behov då Marieholmstunneln är stängt för t ex tvättning och service.  Trafiken som vill till Lundbyleden får då vända i Tingstadsmotet.