Logga in
Logga in

Västra Götaland E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete

Tingstadstunneln är gammal och sliten och måste totalrenoveras. Vi jobbar med ett tunnelrör i taget och räknar med att bli klara maj 2024. Stor trafikpåverkan väntas.

Vad?

Tingstadstunneln ska totalrenoveras både in-och utvändigt.

Varför?

Renoveringen är nödvändig för att förlänga tunnelns livslängd. Även tekniken behöver uppdateras till dagens standard.

Nuläge

Det ena tunnelröret är färdigrenoverat. Trafiken går nu dubbelriktat i det östra tunnelröret.

Om projektet

I filmen berättar projektledaren Stefan om varför vi ska renovera och hur trafiken påverkas.

För att minimera störningar i trafiken under tiden vi renoverar har vi bland annat gjort förberedande vägarbeten. Dessa är tänkta att avlasta trafiken genom Tingstadstunneln med cirka 1000 fordon/timme under högtrafik. Trots det behöver trafiken minska med ytterligare 500–600 fordon/timme för att undvika köbildning. Det motsvarar ungefär lika mycket som trafiken minskar under ett sportlov. Om du kan ändra dina resvanor en smula kommer du smidigare fram. Eller hur kan du fördriva tiden i bilen? 

Varför måste tunneln renoveras just nu? 

Tingstadstunneln är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hisingen med Göteborgs fastland. Tunneln öppnade för trafik redan 1968 och underlättar för de cirka 125 000 fordon som trafikerar sträckan varje dygn. Slitage och ålder gör att behovet av både in- och utvändig renovering är akut. Även tekniken behöver uppdateras. Belysning och ventilationssystem ska bytas ut, ett nytt brandskyddsystem installeras liksom ett system som tar hand om och renar dagvattnet som samlas i tunneln. Renoveringen är noga planerad och kan genomföras tack vare att Marieholmstunneln öppnat för trafik.

Kan du ändra dina resvanor en smula? 

På Trafik Göteborgs webbplats hittar du aktuell trafikinformation, kartor och information om restider. Klicka för aktuell trafikinformation:  trafikgoteborg.se/tingstadstunneln 

Tunneln är färdigrenoverad

Tingstadstunnelns renovering är nu klar. Det som återstående är omkringliggande arbeten vilket fortsatt kommer att påverka trafikflödena.

Nyheter från projektet

Hur påverkas du som trafikant?

Eftersom det ligger kvar arbeten runt omkring Tingstadstunneln efter öppnandet den 18 maj, som påverkar trafiksituationen, har vi sammanställt några frågor och svar.

Varför är inte alla körfält i Tingstadstunneln öppna?

Det beror på angränsande arbeten i trafiken runt omkring vilket ger en fortsatt påverkan. När Tingstadstunneln öppnar så blir det trots det ökad kapacitet för trafik längs E6. E6 får två körfält i vardera riktningen som inte blir påverkade av andra trafikströmmar.

Projektet Tingstadstunneln reinvestering har nu öppnat tunneln med två körfält i vardera riktningen för E6 trafiken. 

Ringömotet och anslutningar mellan Lundbyleden och E6 Kungsbackaleden förblir stängt tills kommande arbeten längs Lundbyleden är klara. Dessa arbeten börjar inom kort och beräknas vara klara 2030.

När Marieholmstunneln är stängd kan trafiken i norrgående riktning ledas till det yttre körfältet i Tingstadstunneln. Tillfarter från E45 kan då öppnas med bommar. Trafikanterna får i samband med detta byta körfält i tunneln för att fortsätta norr ut mot E6 Kungälvsleden.

I södergående kan trafikanter på E6 byta körfält i Tingstadstunneln mot höger för att svänga av mot E45 centrum eller Karlstad.

Varför öppnar inte Ringömotet till Lundbyleden?
Tidsglappet mellan att Tingstadstunneln reinvestering blir klar och när Lundbyleden beräknas starta sina arbeten är bara några månader. Under tiden då TTR pågått så har många trafikanter hittat andra körvägar som bland annat avlastar Lundbyleden. Denna avlastning behövs under tiden då detta projektet pågår. Mot väster kan man hantera två körfält från Marieholmstunneln i kombination med E6 norr Kungälvsleden. Fler körfält får inte plats. Mot öster kommer trafiken fortsättningsvis att gå i två körfält under Bohusbanan. 

I ett tidigt skede av projektet Lundbyleden rivs Brunnsbomotet. Därefter Bohusbanas bro. En ny Järnvägsbro ska byggas samt en trafikplats, Kvillemotet, som ersätter Brunnsbomotet. Lundbyleden blir då starkt påverkad och det finns inte utrymme för att hantera trafik till/från Tingstadstunneln.

Varför öppnar inte Brunnsbomotet?
Då Brunnsbomotet rivs i ett tidigt skede av projektet Lundbyleden får trafiken fortsätta finna andra vägar – främst söka sig till Tingstadsmotet.

Varför förblir Kakeltunneln stängd?
Under många år har vävningen mellan E20 och E6 efter Kakeltunneln skapat olyckor och varit en besvärlig vävningspunkt på E6. När nu Marieholmsförbindelsen finns hänvisas trafiken från E20 dit. Trafiksäkerheten kan därmed bli bättre och framkomligheten på E6 ökar.

Varför är Gullbergsmotet stängt till Tingstadstunneln?
När Ringömotet förblir stängt så får trafik till Lundbyleden välja Marieholmstunneln. Detta gäller både trafik från E45 centrum och E45 norr. Tillfarterna från E45 kan då öppnas vid behov då Marieholmstunneln är stängt för t ex tvättning och service.  Trafiken som vill till Lundbyleden får då vända i Tingstadsmotet.

Vilka arbeten återstår?
I anslutningar till Tingtadstunneln återstår en del arbeten, bland annat montering av variabla vägvisningsskyltar i några portaler både längs Kungsbackaleden mot tunneln och längs Kungälvsleden mot tunneln. En del fasta vägvisningstavlor återstår också längs E6.  Vi utför också vissa förbättringar så som linjemålning och vägvisning i anslutande vägar.

Samtliga kvarvarande arbeten kommer i första hand att utföra under tider då trafiken inte ska påverkas.

Trafikverket hoppas att trafikanterna har överseende med kvarvarande arbeten och ber att få tacka för stort tålamod och mycket bra samarbete under de drygt två åren då projektet pågått.

 

Tidsplan

För att öka framkomligheten görs förberedande arbeten. 

 • Kopplingen från Waterloogatan till Marieholmstunneln stängs och ersätts av en ny,  tillfällig påfart från Marieholmsgatan till Marieholmstunneln.
 • Anslutningarna mellan Lundbyleden och Tingstadstunneln stängs. Trafiken leds om via Marieholmstunneln. För att underlätta framkomligheten bygger Trafikverket därför ett extra körfält mellan Leråkersmotet och Marieholmsförbindelsen. 
 • På E6 förbi Olskroken, anläggs ett nytt, tredje norrgående körfält. Samtidigt stängs påfarten från Olskroken till E6N för allmän biltrafik. Åtgärden ska underlätta framkomligheten i trafiken och minska antalet olyckor längs E20 och längs E6 norrut.

22-24 april 2022 totalavstängs E6 genom Göteborg mellan Olskroksmotet och Ringömotet
Avstägningen inkluderar även Tingstadstunneln. Orsaken är att Västlänken river en järnvägsbro över E6. Samma period passar vi på att göra förberedelser inför renoveringen av tunneln.

25 april 2022 dubbelriktas trafiken i Tingstadstunneln och renoveringen inleds
Den 25 april startar renoveringen av Tingstadstunneln. Vi renoverar ett tunnelrör i taget och trafiken dubbelriktas i det motsatta röret. E6-trafiken hänvisas till Tingstadstunneln och all annan trafik (till/från Lundbyleden, E20, E45) leds via Marieholmstunneln.

Mellan våren  2022 och fram till färdigställandet 2024 stängs därför ett tunnelrör av för trafik och trafiken blir dubbelriktad genom det andra, öppna tunnelröret. Stor trafikpåverkan väntas, men om du kan ändra din resa en smula kommer du smidigare fram.

Frågor och svar

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om renoveringen av Tingstadstunneln.

Tingstadstunneln är en pulsådern genom Göteborgs trafiksystem och är hårt belastad av cirka 125 000 fordon per dygn. Den byggdes 1968 och och mycket har ju hänt sedan sedan dess. Det var tiden då man körde utan bälte och färg-tv var ny teknik.

Tunneln är nu både gammal och hårt liten både ut- och invändigt och det är hög tid att totalrenovera och uppgradera tunneln till dagens krav på säkerhet, miljö och framkomlighet. Normal teknisk livslängd för ett byggnadsverk av den här typen är 120 år.   Renoveringen av tunneln säkerställer tunnelns livslängd med ytterligare cirka 50 år. 

Det har hittills varit svårt att hitta möjligheter till längre sammanhängande reparationsperioder. Men i samband med att den nya älvförbindelsen, Marieholmsförbindelsen finns på plats och att reparationsarbetena på Älvsborgsbrons är färdiga, kan Tingstadstunenln äntligen renoveras. Efter mer än tio års väntan. Det är alltså ingen slump att renoveringen ska göras nu.

Bakom samtliga trafikarbeten som jackar i varandra, ligger en långsiktig och noggrann planering. Men, även om vi tänkt klokt så blir det stor påverkan på trafiken.

Samtidigt som vi inleder renoveringen Stänger Västlänken av E6 genom Göteborg och flera andra arbeten görs. Det finns en övergripande plan, ett slags pussel där arbeten samplaneras eller får vänta in varandra.

Under renoveringen sker arbeten i ett tunnelrör i taget. Planen är att trafiken ska gå dubbelriktad i det andra röret, alltså ett körfält i vardera riktningen och endast för trafikanter på E6. Övriga trafikanter leds via Marieholmtunneln.

Anledningen till att denna trafiklösning planeras är lärdomar från de arbeten som gjordes sommaren 2009 i tunneln. Då fanns det två körfält för södergående trafik - ett för Lundbyleden och ett för E6 Kungälvsleden, men bara ett för norrgående trafik. Detta gav låg framkomlighet, speciellt för norrgående trafik och när fordon behövde bärgas fick båda riktningar stängas av.

Genom att ha dubbelriktad trafik genom ett rör kan vi ha breda körfält med vägrenar som medger att ett fordon kan bärgas utan att mötande trafik stängs av. Körriktningarna i tunneln separeras med en mittbarriär för ökad säkerhet och hastigheten kan troligen bli 60 km/h.

 

Vi vill kunna hålla 60 km/h genom tunneln. Då krävs det att vi kan separera körriktningarna med en barriär. Den tar delar av mittenfältet i anspråk. 

För att bli klara så fort som möjligt arbetar projektet i stort sett dygnet runt 7 dagar/vecka med hänsyn till de olika arbetsmomenten. För vissa moment finns restriktioner med hänsyn till trafikanterna och vi kan då enbart jobba nattetid. 

Det ser ut som om den nya påfarten mot norr vid Olskroken är klar. Den kommer dock hållas stängd tills arbetena i Tingstadstunneln är klar a hösten 2023. Anledningen till stängningen är att minska trafikmängden som ska vävas i påfartspunkten på E6. Under renoveringstiden går mycket/mer trafik i det högra körfältet som ska vidare mot E45 då kapaciteten är låg genom Tingstadstunneln.

Vävningen med påfarten anser Trafikverket då blir trafikfarlig. När renoveringen av Tingstadstunneln är klar hösten 2023 öppnar påfarten i Olskroken för all trafik.

Under både Gullbergs Strandgata och Salsmästaregatan på Hisingen ligger trågen/tillfarterna till Tingstadstunneln. Dessa är i dåligt skick på grund av korrosion av betong och armering i både balkar och väggar. Konstruktionen klarar därför inte av full belastning som det innebära om tillexempel två tyngre fordon möts på bron.

För att inte behöva stänga av bron vid Gullbergs strandgata helt har vi valt att införa skytteltrafik under tiden under renoveringen av Tingstadstunneln pågår. Detta kvarstår tills renoveringen av tunneln är klar hösten 2023.

Även bron över Salsmästaregatan renoveras och hålls stängd en period under början av år 2023 och då E6 trafiken har flyttat över till det östra tunnelröret. Det blir även då aktuellt med helavstängning av trafiken – troligen 4-5 veckor under sommaren. Bron har inte kunnat renoveras sedan

Renoveringen görs på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad. 


Varför görs renoveringen nu?

Att utföra arbetena vid annan tidpunkt än då Tingstadstunneln renoveras skulle innebära att E6 skulle behöva stängas av. Några större underhåll är inte gjorda sedan tunneln öppnade 1968 och det har varit svårt att närmare inspektera broarnas skick. Bron renoveras nu då det ändpå pågår arbete i området och entreprenörer finns på plats. 

 1. Räkna med längre restid och om du kan, undvik rusningstid. 
 2. För att du ska komma rätt när en stor del av trafiken leds om har vi tagit fram olika kartor som finns på den här sidan.   

 3. Ni kan även hålla koll på trafikgoteborg.se som har aktuell trafikinformation. 

 

Trängselskatt är ett riksdagsbeslut och är kopplat till betalningsplanen för Västsvenska paketet. 

Eftersom trängselskatten inte är en avgift, utan en punktskatt på samma sätt som tobaksskatten och alkoholskatten krävs ett Riksdagsbeslut för att göra en sådan ändring, även om det bara är för nån enstaka station och för en begränsad tid.

Mer fakta om projektet

Med fokus på miljö och klimat

När vi renoverar Tingstadstunneln står klimat- och miljöfrågorna i centrum. 
"Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt" är Trafikverkets vision. Med grönt menar Trafikverket minimal klimat- och miljöpåverkan. Vi ska tillsammans med andra aktörer bidra till ett fossilfritt transportsystem där infrastrukturen är anpassad till natur och kulturmiljö. Redan i projektets planeringsfas låg miljö- och klimatfrågorna högt på agendan och klimatkalkylberäkningar gjordes. Dessa har sedan dess använts som en av flera parametrar då viktiga beslut fattas.

Klimatsmarta lösningar

Vi arbetar med energieffektiva och mindre klimatpåverkande lösningar vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur. 

I projektet uppdaterar vi ständigt vår åtgärdslista för att uppfylla miljömålen.

Projektet har tagit fram ett hållbarhetspaket. Det innebär att vi två gånger per år går igenom hur projektet följer FN:s hållbarhetsmål och Trafikverkets Målbild 2030. Arbetet resulterar i en åtgärdslista och en plan kring vad som är möjligt att göra kopplat till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Klimatsmarta byggmaterial

Trafikverket har beslutat om mål för en klimatneutral infrastruktur senast 2040, vilket är fem år tidigare än Sveriges nationella mål om att vara klimatneutralt 2045. I planeringen av renoveringsarbetena har vi lagt fokus på återbruk av material, klimatsmarta byggmaterial samt energisnåla pumpar och system. En stor framgångsfaktor är det goda samarbetet i projektet. Trafikverket, projektören och entreprenören samverkar för att hitta de bästa lösningarna. Recept, metoder och idéer diskuteras för minskad klimatpåverkan och optimal teknisk lösning. Vi har jobbat med metodiken Carbon cost management, där varje val mellan olika alternativ ges en kostnad i kronor och i klimatpåverkan. Därefter tas projekteringsbeslut baserat på dessa två parametrar. Över 60 olika idéer har sedan start diskuterats och många av dem har gått att genomföra. Dessutom ställer Trafikverket krav på att minst 20 procent av bränslet till fordon och arbetsmaskiner ska bestå av förnybar el eller förnybar diesel. Vi ställer även klimatkrav på stål och betong som har hög klimatpåverkan.

Smutsigt vägvatten renas 

Har du sett hur smutsig snön blir i vägkanten, de få dagar det snöar i Göteborg? Smutsen innehåller grus och sand, men också olja och tungmetaller från trafiken. Tidigare släpptes vattnet från vägbanan i Tingstadstunneln rakt ut i Göta älv, men när renoveringsarbetena är färdiga kommer vattnet att renas innan det släpps ut. På norra sidan av tunneln kommer vattnet att renas i en konstgjord våtmark där växter och bakterier tar hand om föroreningarna.

Med det nya reningssystemet kommer vattnet att renas innan det släpps ut i Göta Älv.

Biologisk mångfald runt tunneln

Vid planeringen av ett så stort renoveringsarbete är det mycket som man måste tänka på. När du svischar förbi i bilen eller bussen ser du mest asfalt och betong men det finns värdefull natur runt Tingstadstunneln. Närmaste granne är Säveåns Natura 2000-område. Det betyder att Säveåns natur är utpekad som särskilt värdefull för Europa. Det är vattendraget Säveån som är värt att skydda, men där finns även en ursprunglig stam av atlantlax. Runt Tingstadstunneln finns ett antal skogsdungar med värdefulla träd. Några av dem måste avverkas för att kunna utföra ledningsarbeten och anlägga vattenreningsanläggningar. Men vi har ansträngt oss för att spara gröna dungar där djur kan söka skydd från trafiken.

Gamla träd och fladdermöss

Det finns flera större träd som är viktiga för olika sorters insekter och lavar. Vi har lyckats undvika att påverka två gamla almar som är viktiga för den biologiska mångfalden samt en allé bestående av körsbärsträd. Alléer är viktiga att bevara. Dels för att de vackra och bidrar till trivsel, dels för att de är hem för andra växter och djur. Gamla träd i en allé är hem för ett stort antal arter, allt från lavar och mossor till fåglar och fladdermöss.
Grönområdena runt tunneln ska bli mer estetiskt tilltalande utformning när renoveringsarbetena är klara. Landskapsarkitekterna har jobbat tätt tillsammans med en ekolog för att välja växter som ger maximal nytta för den biologiska mångfalden. De träd som planteras är av sorter som blommar tidigt på våren när humlor vaknar och behöver mat.

Kamp mot invasiva arter

Flera olika invasiva växtarter finns inom projektets arbetsområde. Vår ekolog har hittat parkslide, jättebalsamin, vresros och boerstånds. Det är invasiva arter som sprider sig snabbt och konkurrerar ut andra växter.

Parkslide sprider sig lätt och är mycket svår att bli av med om den etablerar sig. Ta alltid hjälp av professionella bekämpare.

Vi har arbetat med att utrota de invasiva arterna och samtidigt varit försiktig med att inte sprida dem ytterligare. Det är risk att man råkar sprida invasiva arter när man gräver i jorden och kör i väg lastbilslass med jord. Det är lätt hänt att rötter eller frön av de invasiva arterna trillar av och börjar växa längs med vägarna.

För att upprättahålla framkomligheten under renoveringsperioden gör Trafikverket flera förberedande arbeten som ska avlasta trafiken genom Tingstadstunneln med ca 1000 fordon/ timme under högtrafik. Trots det behöver trafiken minska med ytterligare 500–600 fordon/timme för att undvika köbildning. Det är ungefär lika mycket som trafiken minskar med under ett sportlov.  

 • Den hårda trafikbelastningen har gjort det svårt att få till längre sammanhängande reparationsperioder. Tunnelns renovering har därför fått vänta in öppnandet av den nya älvförbindelsen Marieholmstunneln. Under byggtid leds all trafik (till/från Lundbyleden, E20, E45) via Marieholmstunneln.
 • Kopplingen från Waterloogatan till Marieholmstunneln stängs och ersätts av en ny,  tillfällig påfart från Marieholmsgatan till Marieholmstunneln. Åtgärden förbättrar framkomligheten för trafiken som ska till Marieholmstunneln genom att trafik från den lokala gatan, Waterloogatan, inte längre vävs in.
 • Dubbla körfält byggs från Lundbyleden till Marieholmstunneln och anslutningarna mellan Lundbyleden och Tingstadstunneln stängs. Trafiken leds om via Marieholmstunneln. (Det extra körfältet byggs mellan Leråkersmotet och Marieholmsförbindelsen och följer vägen från Leråkersmotet mot E6 norr).
 • Ett nytt körfält på E6 N byggs och avfarten i Olskroken till E6 N stängs.
  En av de trängre passagerna längs E6 genom Göteborg är norr om Ullevimotet. Här uppkommer ofta köer och de många trafikvävningar som görs orsakar ofta mindre olyckor. I området sker även en ökad exploatering av Gårdaområdet. Trafikverket och Göteborgs stad har därför enats om att låta utfarten från Ullevimotet norrut bli ett eget körfält genom Olskroken. Det ska skapa bättre flyt i trafiken och mindre köer längs E20 och längs E6 norrut.
 • VI har fört dialog med andra närliggande projekt för att samplanera våra arbeten och haft dialog med transportinenstivt näringsliv, handel, kommuner och intressentföreningar. 
 • Trafiken leds dubbelriktat genom tunneln. Anledningen är lärdomar från de arbeten som gjordes sommaren 2009 i tunneln. Då fanns det två körfält för södergående trafik – ett för Lundbyleden och ett för E6 Kungälvsleden – men bara ett för norrgående trafik. Detta gav låg framkomlighet, speciellt för norrgående trafik, och när fordon behövde bärgas fick båda riktningar stängas av.
 • Genom att ha dubbelriktad trafik genom ett rör kan vi ha breda körfält med vägrenar som medger att ett fordon kan bärgas utan att mötande trafik stängs av. Körriktningarna i tunneln separeras med en mittbarriär för ökad säkerhet och hastigheten kan troligen bli 60 km/h.

 

Tingstadstunneln byggdes på 1960-talet och är i behov av en omfattande renovering. 
Hela konstruktionen ska renoveras och merparten av tekniken bytas ut så att tunneln uppfyller dagens krav kring säkerhet och miljö.

Sammanfattning av reparationsarbetena

 • Renovering av tunneltak och väggar.
 • Renovering och förstärkning av övergångskonstruktioner.
 • Renovering och komplettering av befintliga dagvattensystem.
 • Renovering och förstärkning av tråg/infarter.
 • Byte av samtliga asfaltslager och renovering av underliggande ballastbetong.
 • Uppdatering av rostskyddet på metaller.
 • Byte av trafiksystem (digitala skyltar, bommar med mera), kamerasystem, radio, pumpar och belysning.
 • Renovering av ventilationssystem.


Sammanfattning av de standardhöjande åtgärderna

 • Nya längsgående dagvattenrännor (för bättre avvattning).
 • Nya barriärelement längs samtliga tunnelväggar (för att minska risken för påkörning).
 • Förbättrat skydd av ljusraster (också för att minska risken för påkörning).
 • Installation av brandskydd.
 • Ombyggnad av utrymningsvägarna.
 • Nya överledningsytor, längre ifrån tunnelmynningarna (för ökad trafiksäkerhet).
 • Förbättrad tunnelventilation.
  Brandbekämpningssystem installeras, en slags "sprinkleranläggning", av samma typ som finns i bl.a Gnistängstunneln. 
 • Säkerhetsutrustning installeras för nödutrymning vid olycka. Lågt sittande vägledningsbelysning (nödbelysning), i trafikrörens väggar. Grönt ljus runt utrymningsvägar. Utökad funktionalitet för radiokommunikation.
 • Intelligenta trafiksystem/ ITS installeras.
 • Vatten och avlopp – ombyggnad av magasin i tunneln.
 • Nybyggnad av avsättningsmagasin utanför tunnlarna.

De arbeten vi gör i Göteborgstrafiken är en del av ett noggrant planerat pussel. Allt görs inte samtidigt, även om det kan verka så. Vi låter större arbeten vänta in varandra och när vi ändå ska stänga av trafiken passar vi på att utföra andra arbeten. På så sätt försöker vi upprätthålla en acceptabel framkomlighet.

Det är som att lägga ett gigantiskt pussel. Ett pussel där även nya trafiklösningar får avlasta äldre. Till exempel är det tack vare att Marieholmstunneln finns på plats som vi nu både kan riva tågbron över E6 i Göteborg och ge Tingstadstunneln sin välbehövliga renovering.

Trafikinformation

På trafikgoteborg.se/tingstadstunneln finns aktuell trafikinformation, kartor och restider.

Kontakt

Fredrik Widman

projektledare

Telefon: +46 10-124 03 03

Camilla Hentschel

projektkommunikatör

Telefon: +46 10-125 98 40