Logga in
Logga in

Västra Götaland E6.20 Hisingsleden och Halvors länk

Trafikverket bygger om den södra delen av Hisingsleden, på sträckan Vädermotet i syd till Björlandavägen i norr. Målet är att höja säkerheten för alla trafikslag och öka kapaciteten för godstrafik.

Vad?

Hisingsledens södra del kommer att breddas till fyra körfält och mittsepareras med en barriär. Flera signalreglerade korsningar ersätts med planskilda trafikplatser.

Varför?

Syftet är att uppnå en ökad tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet för alla trafikslag på sträckan.

Nuläge

Halvors länk är nu klar och arbeten pågår i Kålseredsmotet , Volvomotet och Björlandamotet.

Om projektet

Hisingsledens södra del kommer att breddas till fyra körfält och mittsepareras med en barriär. Där leden möter Assar Gabrielssons väg (Volvomotet) och Björlandavägen (Björlandamotet) kommer de signalreglerade korsningarna att ersättas med planskilda trafikplatser, som är bättre sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Korsningen mellan Hisingsleden och Gustav Larsons väg kommer att stängas, med undantag för busstrafik som ska söderut. Det nya logistikcentret, som byggs i Sörred, väster om Hisingsleden, kommer att anslutas till leden via en ny trafikplats - Kålseredsmotet. Det kommer också att anläggas en ny gång- och cykelbana mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen. Gång- och cykelbanan mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg breddas och separeras från körbanan med en avskärmning för att få en bättre trafiksäkerhet.

Trafikverket planerar också att bygga Halvors länk – en 1,3 km ny väg samt gång- och cykelbana som sträcker sig från Ytterhamnsmotet på väg 155 till Hisingsleden söder om Assar Gabrielssons väg. På Halvors länk planeras en ny trafikplats, Vikansmotet, som ansluter det nya logistikcentret vid Halvorsäng till det statliga vägnätet. Genom att bygga Halvors länk får godstrafiken en direktanslutning till målpunkter som till exempel Göteborgs Hamn.

Nyheter

Tidsplan

Projektet har delats upp i två vägplaner, Hisingsleden och Halvors länk, samt fyra produktionsetapper- Hisingleden, Kålseredsmotet, Halvors länk och Björlandamotet. Produktion pågår sedan 2019.

Etappen är klar och öppnade helt för trafik i december 2021, fyra månader före planerad tid!
Upphandlad entreprenör: Peab AB

Arbeten pågår för fullt i Kålseredsmotet och under våren 2022 sker en större trafikomläggning. Mer information kommer. 
Upphandlad entreprenör: Betonmast

Arbeten pågår i Volvomotet sedan 2021. 
Upphandlad entreprenör: Peab AB

Etappen Björlandamotet startade i december 2021, just nu pågår markarbeten 
Upphandlad entreprenör: Mark- och Energibyggarna i Göteborg AB

Hisingsleden och Halvors länk

I flikarna nedan kan du läsa mer om de två vägplaneområdena- Hisingsleden och Halvors länk.

Frågor och svar

På Hisingsleden går det idag stora mängder godstrafik till och från Göteborgs Hamn och de stora industrierna på västra Hisingen, till exempel Volvo. För att förbättra framkomligheten och säkerheten bygger vi nu om leden, inklusive nya Halvors länk. Den nya utformningen av Hisingsleden ska avlasta mer centrala trafikleder i Göteborg, som t.ex Lundbyleden,  samt  öka trafiksäkerheten för skyddade och oskyddade trafikanter. Målet är att höja säkerheten för alla trafikslag och öka kapaciteten för godstrafik.

Trafikverket bygger om den södra delen av Hisingsleden, på sträckan Vädermotet i syd till Björlandavägen i norr, leden breddas till fyra körfält och mittsepareras med en barriär. Där leden möter Assar Gabrielssons väg (Volvomotet) och Björlandavägen (Björlandamotet) kommer de signalreglerade korsningarna att ersättas med planskilda trafikplatser.

5,5 km av vägen breddas till fyrfältsväg med mittseparering. Det byggs en ny gång- och cykelbana mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen.

Trafikverket bygger även Halvors länk – en 1,3 km ny väg samt gång- och cykelbana som sträcker sig från Ytterhamnsmotet på väg 155 till Hisingsleden söder om Assar Gabrielssons väg.

Hisingsleden planeras vara öppen för allmän trafik under hela byggtiden, med kortare avbrott i perioder. Är det störande arbeten som påverkar trafiken informerar vi via nyhetsbrev, på vår webbsida och via Trafik Göteborg.

Här hittar du dokument om projektet

Kontakt

Stefan Jiverö