Logga in
Logga in

E6.20 Hisingsleden och Halvors länk Hallå där Stefan Jiverö

Den 6 december öppnar bron vid Björlandamotet, 6 månader tidigare än beräknat. Stefan Jiverö, projektledare på Trafikverket, berättar om förbättringar med det nya Björlandamotet och på vilket sätt man har arbetat.

På vilket sätt har Björlandamotet byggts om?
Sträckan vid Björlandamotet har breddats till fyra körfält och mittseparerats med en barriär. Den befintliga signalkorsningen vid Björlandavägen har ersatts av en planskild trafikled där lokalvägen passerar under den nya bron.

Är ombyggnationen av hela Hisingsleden klar nu?
Öppnandet av Björlandamotet innebär att arbetet med ombyggnationen av Hisingsledens södra del i stort sett är klar. Samtliga fordonstrafikerade ytor öppnar för trafik den 22 december med undantag för gång- och cykelvägen som löper parallellt med Hisingsleden, denna planeras öppna under våren 2024.

Vilka förbättringar innebär det för trafikanterna?
 Trafikflödet förbättras markant i och med elimineringen av de tidigare trafikljussignalerna samt att de nya planskilda korsningarna samt mötesseparering bidrar till ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikslag.

Har det effekter även i ett större perspektiv?
Den utbyggda Hisingsleden bidrar till att skapa ett stråk som underlättar transporter från Hisingsleden mot Göteborgs Hamn, som är Nordens största hamn, vilket på sikt kommer att avlasta Lundbyleden.

Ni öppnar Björlandamotet 6 månader före planerat datum, hur har ni lyckats med det?
Vi har haft en bra planering och ett gott samarbete med den upphandlade entreprenören. Genom en konstruktiv dialog under hela produktionen har vi skapat tidsvinster, vilket har gjort att vi har kunnat blir klara tidigare än beräknat.