Logga in
Logga in

Vad händer i slussprojektet just nu?

I Trollhättan är datum för samrådet spikat, i Lilla Edet faller slussdetaljerna på plats och i Vänersborg finns funderingar kring slussutformningen.

I Lilla Edet är farledens placering klar och just nu planerar vi tillsammans med kommunen hur utformningen av områdena runtomkring slussen ska se ut: slänter, anslutande vägar och parkeringar i Ströms slottspark, till exempel. Under hösten 2025 kommer vi tillsammans med SGI, Statens geotekniska institut, att påbörja arbeten för att öka släntstabiliteten i området. Arbetena beräknas pågå i omkring ett och ett halvt år. I början av nästa år blir det ett kompletterande avgränsningssamråd där Lilla Edet-borna får tycka till om slussplanerna.

I Vänersborg tittar vi över själva slussutformningen för att försöka hitta en lösning som tar så lite mark som möjligt i anspråk. Här genomförs också markprover på Restad sjukhus gamla begravningsplats för att komma underfund med skredrisker och stabilitetsutmaningar.

Här kan du läsa mer om markproverna vid Brinkebergskulle.

Samrådsstart 11 september i Trollhättan

I Trollhättan är det klart att höstens samråd kommer att pågå mellan den 11 september och den 15 oktober. Fokus kommer att vara placeringen av den nya slussleden där vi kommer att förorda ett alternativ.

Oavsett var slussen kommer att byggas står det klart att Bergkanalen måste breddas och Olidebron flyttas. För att kunna genomföra breddningen och broflytten måste detaljplanen för området kring Bergkanalen ändras. Detaljplanearbetet inleder vi redan nu tillsammans med Trollhättans stad. Detta för att vi ska hinna få fram en ny detaljplan inför kommande miljödom.