Logga in
Logga in

Genom pilottunnlar mot Haga kyrkoplan

I och med att vi har lagt "trumpeten" bakom oss pågår det nu arbeten i det som ska bli station Haga. Via tre pilottunnlar rör vi oss framåt, från Nedre Fogelbergsgatan mot Haga kyrkoplan.

På vägen från Nedre Fogelbergsgatan 9 mot Haga kyrkoplan vidgar sig stationsutrymmet från ”Trumpetens” 30 meter till 50 meter i spännvidd. För att kunna ta ut ett så stort bergrum på ett säkert sätt spränger vi ut tre mindre pilottunnlar; två längs med yttersidorna av tunnelkonturen och en i mitten. Berget mellan tunnlarna fungerar som ett stöd och lämnas i ett första skede kvar för att stabilisera berget. 

De tre pilottunnlarna drivs nu norrut och kring årsskiftet räknar vi med att nå korsningen Haga Kyrkogata och Vasagatan. Därefter går vi tillbaka till början av stationsutrymmet, i höjd med Nedre Fogelbergsgatan 9, för att gjuta de betongpelare som i framtiden kommer att stötta upp bergrummet för station Haga. Med betongpelarna på plats kan vi ta bort det berg som tidigare lämnades kvar mellan pilottunnlarna. 

Berget tas ut med traditionell borr - och sprängteknik

- När vi bygger i berg gör vi det med traditionell borr- och sprängteknik och arbetet sker enligt en så kallad drivningscykel. En drivningscykel innebär att vi borrar i tre–fyra dagar för att sätta bult och täta berget med en vatten- och cementblandning. När berget är tätat följer cirka tre dagar då vi borrar för sprängning, spränger och lastar ut bergmassorna, berättar David Hersvik, samordnande byggledare berg. 

De mest påtagliga störningarna från Västlänkens bergarbeten är också de stomljud och vibrationer som uppstår från pågående borrnings- och sprängningsarbeten. Stomljud uppstår när vi borrar för sprängning, förstärkning eller tätning av berget. Hur väl ljudet hörs inomhus beror på olika faktorer; till exempel avståndet till tunnelfronten och husets grundläggning. Om byggnaden är grundlagd i jord/lera minskar det till exempel risken för att stomljud fortplantar sig. Bergtäckningen påverkar också hur högt stomljuden upplevs inomhus.

-  Även bergets kvalitet påverkar hur högt stomljuden låter. Olika bergarter har olika densitet, alltså hur kompakt ellertätt det är. En bergart med lägre densitet har en dämpande effekt på stomljudet. Det kan också finnas zoner med lera som löper genom berget, vilket gör att de ljudvågor som orsakar stomljuden rör sig långsammare och bullernivåerna blir därför lägre, fortsätter David.

Är du boende i området?

Du som bor eller har verksamhet inom 300 meter från våra arbeten kan få en
förvarning 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde.

Läs mer och anmäl dig: trafikverket.se/vastlanken/storningarunderbyggtiden

Här hittar du också mer information om pågående arbeten och deras omgivningspåverkan.