Logga in
Logga in

På väg mot Landala torg

I mitten augusti startar vi åter upp tunneldrivningen från Haga, mot Landala torg. Mot torget drivs tunnlarna framåt från två håll, boende i kan därför området märka av våra sammantagna arbeten fram till sommaren 2024.

Skälet till att vi vill fortsätta tunneldrivningen mot Landala torg under skyddsentreprenaden, är att vi vill säkerställa utrymningsvägar åt båda håll för en ökad säkerhet. Dessutom öppnas också en insatsväg upp för räddningstjänsten, berättar Crister Lindén, projektledare
för skyddsentreprenaden i Haga.

Området runt Landala torg är en mötespunkt för den fortsatta tunneldrivningen av Västlänkens språtunnel mellan station Haga och Korsvägen. Mot Landala torg drivs tunnlarna framåt från två håll och därför kan boende i området märka av våra sammantagna bergarbeten fram till sommaren 2024.

Sett från station Haga återstår det cirka 200 meter av spårtunneln och 70 meter av servicetunneln innan vi når entreprenadgränsen mot Västlänkens deletapp Korsvägen. Vi kommer att öppna upp en tvärtunnel mellan servicetunnel och spårtunnel, i och med det kan vi arbeta på fler fronter. 

Om vi tittar på Västlänkens framdriftskarta ser vi att tunnelfronterna befinner sig olika långt från Landala torg. Det går dessutom snabbare att spränga ut servicetunneln, vilket gör att arbetet med spårtunneln inte rör sig framåt i samma takt. Störningarna från våra arbeten kan därför komma att gå i vågor och inte vara konstanta. Det kan också bli lugnare perioder i området, säger David Hersvik och Jonas Fransson, byggledare
berg på Haga respektive Korsvägen.

 

Så bygger vi i berg

Med traditionell borr- och sprängningsteknik driver vi Västlänkens bergtunnlar framåt. Tekniken innebär en ständigt pågående cykel från förinjektering till förstärkning. Exempel på en generell arbetscykel: Vi borrar i två till tre dagar för injektering (tätning av berget). Vi tätar cirka 18 meter i taget genom att trycka in en blandning av cement och vatten i de borrade hålen. När berget är tätat följer cirka 5 dagar då vi borrar för sprängning, spränger och lastar ut bergmassor. Det innebär att vi borrar i cirka 6 timmar, laddar under 2-3 timmar för att sedan spränga, lastar ut och börjar borra igen. När vi tagit ut de 18 meter som vi tätat börjar arbetscykel om igen. Däremellan behöver berget också förstärkas och det görs med en kombination av bergbultar och sprutbetong.

Enligt nuvarande tidplan når vi entreprenadgränsen vid Landala torg i slutet av 2023.

Cirka 60 meter.

Beroende på bergets kvalitet eller som en försiktigsåtgärd mot omgivningen kan vi justera längden på sprängsalvorna. I en ”sprängsalva” spränger vi normalt bort mellan 2 och 5 meter berg. När vi spränger en 2-meters salva blir vibrationerna lägre och själva sprängningen något kortare jämfört med en 5-meterssalva, då det är kortare salvhål och mindre mängd sprängämnen som ska detonera.

Oavsett om vi driver servicetunnel eller spårtunnel gör vi det genom samma moment. Det påverkar inte ljudnivåerna, men stomljuden blir ihållande och pågår under längre sammanhängande tider när vi arbetar i Västlänkens spårtunnel. Inför en sprängsalva i spårtunneln borrar vi cirka 300-400 hål jämfört med cirka 100-200 i servicetunneln.

Tiderna för sprängning styrs av polistillstånd som entreprenören söker. Sprängningar i våra tunnlar skapar ett högt buller men under en kort tid. Bullret som uppstår har också en annan frekvens än vanligt stomljuds- och luftburet buller. Bullret från en sprängning överskrider därför inte riktvärdena för varken luftburet buller eller stomljud kvällstid.

Via vår webbsida kan man anmäla sig till vår sprängförvarningstjänst. Man kan välja om man vill bli uppringd, få ett sms eller ett e-postmeddelande, inom 30 minuter innan en sprängning äger rum. Vi behöver cirka 30 minuter på oss för att säkerställa att en salva (sprängning) kommer att gå av. Ett kortare tidsspann ökar risken för att något blir fel i distributionen av förvarningen. 

Här hittar du formuläret: www.trafikverket.se/vastlanken/storningarunderbyggtiden

www.trafikverket.se/vastlanken hittar du vår framdriftskarta som visar hur Västlänken kommer gå, vilka tunnlar vi arbetar med och hur långt vi har kommit. 

Omgivningspåverkan - stomljud

Stomljud kallas buller som tar sig in i huset via marken. Stomljudet är ursprungligen vibrationer i berget som uppstår vid till exempel borrning eller losstagning av löst material med hydraulhammare, skrotning. Vibrationerna fortplantas in i byggnader via grundläggningen och byggnadsstommen, och blir till hörbart ljud när golv, väggar och tak i ett rum vibrerar.

Inför byggstarten av Västlänken utfördes beräkningar på buller- och stomljudsnivåer och utifrån dessa beräkningar planerar vi vårt arbete. För att komplettera dessa beräkningar mäter vi även under produktion kontinuerligt buller, stomljud och vibrationer. I takt med framdriften monterar vi därför mikrofoner och vibrationssensorer i hus där vi vill kontrollera nivåerna. Instrumenten skickar data automatiskt och vi kan följa upp påverkan från våra arbeten dagligen. 

Hur vi uppfattar störningarna är väldigt individuellt, men det är en mängd olika faktorer som påverkar hur väl vi märker stomljud och vibrationer. Förutom bostadens grundläggning påverkas stomljudsnivån även av tunnelns djup under din bostad och vilket våningsplan du bor på. Bor du i ett hus som är grundlagt på berg av bra kvalitet kommer du att bli mer påverkad än om huset är grundlagt i lera/jord. Stomljud och vibrationer är också mer märkbara inomhus än utomhus.

Stomljudsmikrofoner monteras i första hand i bostäder där det bedöms finnas en risk för att riktvärdet för stomljud kommer att överskridas. Det är byggnader inom cirka 200 meter från tunneln och som är grundlagda på berg eller med pålning till berg.

Om man utsätts för lika höga bullernivåer från två håll blir ökningen högst 3 dBA. Ifall bullernivåerna från ett håll (Haga) är till exempel 42 dBA och lika mycket från det andra hållet (Korsvägen), blir den totala ljudnivån 45 dBA.

Om bullernivåerna från Haga däremot är 42 dBA och från Korsvägen 39 dBA blir den totala ljudnivån strax under 44 dBA. Ökningen kan alltså som mest bli 3 dB.

Omgivningspåverkan - vibrationer

När vi spränger sprids seismiska vågor genom marken som kan kännas i hus och byggnader i form av vibrationer/skakningar om de är tillräckligt kraftiga. Sprängningarna i tunnlarna kan upplevas som obehagliga för människor och djur. Hur starkt obehag man känner är väldigt individuellt. Vi människor är känsliga för vibrationer och kan uppfatta väldigt låga vibrationsnivåer. Det är inte naturligt att marken vibrerar och signalen till kroppen är att vi ska fly.

Ett riktvärde för vibrationer har satts på alla byggnader inom 150 meter från Västlänkens sträckning, samt byggnader med känslig grundläggning. Beroende på avstånd, fastigheternas grundläggning och ålder, får vissa hus vibrationsmätare uppsatta, där vi kontinuerligt mäter vibrationerna och kontrollerar att vi inte överstiger de tillåtna vibrationsnivåerna.

Sprängningarna dimensioneras efter vad byggnader och anläggningar runt omkring tål och våra riktvärden har en stor marginal mot byggskada.

Inom cirka 150 meter från Västlänkens anläggningar. I nuläget pågår det mellanbesiktningar av utvalda fastigheter i området kring Landala torg.

Byggnationen av Västlänken berör byggnader med högt kulturhistoriskt värde, till exempel fastigheter vid Karl Gustavsgatan och Erik Dahlbergsgatan. Trafikverket har därför upprättat ett kontrollprogram för att skydda vibrationskänslig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I arbetet deltar byggnadsantikvarier, geotekniker och vibrationstekniker för att undersöka vilka åtgärder som kan bli aktuella för att förhindra skador på kulturmiljön i Göteborg.

Riktvärden för vibrationer har beräknats för varje byggnad och anläggning med höga kulturhistoriska värden. Arbetet har innefattat både en antikvarisk och en teknisk bedömning utifrån byggnadernas grundläggningsförhållanden och skick.

Samtliga byggnader inom tunnelkorridoren där vibrationsalstrande arbeten genomförs kommer att för- och efterbesiktigas. Särskilda kontrollytor, till exempel stuckatur i originalutförande, unika kakelugnar, målningar på putsade väggar i trappuppgångar eller lägenheter och blydiktade originalfönster är exempel på sådana ytor. Dessa ytor kontrolleras regelbundet av konservatorer. Kontrollerna utförs veckovis eller månadsvis beroende på avståndet till våra pågående vibrationsalstrande arbeten, till exempel sprängning.

Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader), lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas) eller på en verksamhet (intäktsbortfall i rörelse).

Sättningar i byggnader kan uppstå på grund av sänkningar av grundvattennivån. Vid arbetet med Västlänken kan grundvattnet börja läcka in i tunneln genom små sprickor i berget. Kontroll av grundvattenberoende byggnader görs bland annat genom mätning av grundvattennivåer och sättningsrörelser.

Ser vi sänkningar av grundvattennivån sätter vi in åtgärder, till exempel tätar vi tunneln bättre genom injektering, vi kan också höja nivån genom infiltrering av vatten till grundvattenmagasinen. Genom att tillföra nytt vatten till magasinen motverkar vi att marken sätter sig i område som är känsliga.

Det är ovanligt att vibrationer från bergarbeten gör så att tavlor eller prydnadssaker ramlar ner från väggar och hyllor. Om det ändå skulle uppstå en skada som du misstänker beror på våra arbeten kan du anmäla det till oss, så utför vi en skadeutredning för att se om det finns ett samband.

Om du har saker som är extra ömtåliga eller som du är rädd om kan det vara bra att kontrollera:

  • Upphängning av stora tavlor och speglar. Är de stabilt upphängda, är linan tillräckligt stark? Ta ner den om du är osäker.
  • Tunga vägghängda hyllor, är det rätt krok för väggen?
  • Flytta prydnadssaker eller föremål av glas om de står på en hylla utan kant, så att de inte riskerar att ramla ned av eventuella vibrationer.

Här kan du anmäla skada som uppstått på fast egendom, lös egendom i din bostad eller rörelseskada i näringslivsverksamhet till följd av våra arbeten med Västlänken: Störningar under byggtiden - www.trafikverket.se. Trafikverket ersätter skador där det kan påvisas att det är våra arbeten som orsakat skadan.

Om man misstänker att det pågående arbetet med Västlänken har orsakat en skada i den bostad/lägenhet man hyr, kan varje enskilt boende anmäla detta direkt till Trafikverket.

Uppstår en större skada i till exempel en trappuppgång kan man som boende meddela sitt fastighetsbolag. Tillsammans kan man sedan komma överens om vem som anmäler detta till Trafikverket i dessa fall.

Dispenser – hur mycket får ni egentligen bullra?

I vår miljödom anges att arbeten som medför luftburet buller eller stomljud får överskrida angivna riktvärden måndag - fredag, 07.00-19.00, efter samråd med tillsynsmyndigheten.

Om bullerberäkningar visar att riktvärden för buller och stomljud riskerar att överskridas lämnar vår entreprenör in en dispensansökan till Trafikverket. Eventuella skyddsåtgärder som kan vidtas och alternativa arbetsmetoder ska ha utretts innan ansökan skickas in. Om Trafikverket beviljar dispensen skickas ansökningen vidare till tillsynsmyndigheten för samråd.

Det som ska framgå vid en ansökan är:

•       Vilka arbeten som avses

•       Vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas

•       Hur länge arbetet kommer att pågå

•       Vilka fastigheter som berörs

•       Att det inte finns några alternativa arbetsmetoder eller skyddsåtgärder som innebär att arbetet inte överskrider riktvärdet. 

Nej, det får vi inte. Till grund för Trafikverkets dispensansökan ligger de stomljudsutredningar som vi gör i närområdet. Dispenserna är givna utifrån dessa beräknade nivåer och följs upp med mätningar i byggskedet.

Vi erbjuder tillfälligt boende om våra arbeten överskrider de uppsatta riktvärdena:

  • Fem dagar i sträck
  • Mer än fem dagar under en tiodagarsperiod

Kontakt med berörda närboende sker, om möjligt, tre veckor innan arbetet påbörjas. I första hand försöker vi hitta tillfällig vistelse i ditt närområde. Även om ni innan arbetena väljer att inte anta ett erbjudande om ersättningsboende, så är det när som helst under perioden arbetena pågår möjligt att ändra sig.

Vi kan också erbjuda tillfälligt vistelse om det finns särskilda behov, till exempel till personer med nattarbete, som har små barn hemma, äldre och sjukskrivna.

Nej, ni kommer inte att höra tågen när tunnel väl öppnar för trafik. Tågtrafiken alstrar inte samma typ av ljud som våra arbeten. Vi har ett krav på att stomljud i driftskede inte ska överstiga 30 dBA och vi bygger anläggningen så att vi klarar det.