Logga in
Logga in

Ett nytag och ett omtag

I Haga går vi från en totalentreprenad till fyra byggentreprander. Prekvalificering för våra två renodlade bergentreprenader, Otterhällan och Vasastan, har inletts under hösten och vintern.

Steg ett i våra upphandlingar för den fortsatta byggnationen av etapp Haga inleds med att Trafikverket bjuder in entreprenörer till prekvalificering. Här ställer vi krav på ekonomisk stabilitet, teknisk kompetens och tidigare erfarenheter av liknande byggprojekt, säger Lars Björklund, projektledare Haga. Utifrån prekvalificeringen går ett antal entreprenörer vidare till nästa steg, där de får tillgång till förfrågningsunderlaget och kan lämna anbud.

Både Vasastan och Otterhällan är renodlade bergentreprenader, men byggs i områden som innebär skilda tekniska utmaningar. Mer om Otterhällan och förutsättningarna för den fortsatta tunneldrivningen mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund kan du läsa här: Nästa byggentreprenad - Otterhällan - www.trafikverket.se

Delprojekt Vasastan sträcker sig från bergpåslaget vid Hagakyrkan och bort mot Landala torg och entreprenadgränsen mot Västlänkens deletapp Korsvägen.

Vi ska få en unik anläggning på plats, säger Joakim Karlsson, delprojektledare Vasastan. Det är stora volymer bergmassor ska tas ut för att skapa utrymmet för station Haga. Stationsrummet är cirka 250 meter långt och har en spännvidd på ungefär 52 meter. En utmaning vi också har att förhålla oss till är kombinationen av berg och betong, fortsätter Joakim.

För att kunna ta ut alla bergmassor på ett säkert sätt, spränger vi ut tre mindre pilottunnlar. I mittpiloten bygger vi sedan successivt betongpelare genom hela stationen, totalt 26. I och med hävningen av den tidigare entreprenören befinner sig fronten för pilottunnlarna idag i höjd med Haga Kyrkogata 5.

Att vi ska få denna anläggning på plats i storstadsmiljö innebär också att vi måste bygga med stor omsorg för omgivningen. Där vi ställer höga krav på stomljud och vibrationer, men också på logistiken kring transporter av byggmaterial och massor samt mätning och uppföljning av vår påverkan på grundvatten, berättar Joakim.

Hur handlas entreprenader upp?

Den valda upphandlingsformen för Otterhällan och Vasastan liknar i mångt och mycket upplägget för Rosenlund. Trafikverket ansvarar för all projektering och tar fram de bygghandlingar som krävs för fortsatta arbeten. Trafikverket bär även de risker som finns kopplade till redan utförda arbeten.

Entreprenaderna handlas upp som utförandeentreprenader till självkostnad och på löpande räkning. Trafikverket kommer även att göra en utvärdering på 100% kvalitet, vilket innebär att arvodet för entreprenaderna är bestämt av Trafikverket vid start.

Prekvalificeringen för Vasastan inleddes den 21 november och löper fram till 22 januari 2024. För Otterhällan påbörjades processen 17 november och pågår till och med 19 december.