Logga in
Logga in

Flera län Dubbelspår Hallsberg–Degerön

Vi bygger ut järnvägen till dubbelspår. Det är ett viktigt steg mot effektivare och mer hållbara godstransporter. Kapacitetsökningen innebär också en fördel för persontrafiken, eftersom fler tåg ryms på spåren.

Vad?

Vi bygger dubbelspår på den cirka fem mil långa sträckan från Hallsberg och söderut till Degerön. Vi bygger också om plankorsningar till planskilda.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler, längre och tyngre tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Dubbelspår Hallsberg–Degerön är uppdelat i sex delprojekt. Tre är klara, två är i produktion och ett har byggstart 2023.

Om projektet

Den fem mil långa Järnvägssträckan från Hallsberg och söderut mot Mjölby, till Degerön, är en del av Godsstråket genom Bergslagen, och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa.

Trångt på spåren

Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Sträckorna Frövi−Hallsberg, Degerön−Mjölby och Mjölby–Motala är redan dubbelspåriga.

Flera sträckor i olika skeden

Utbyggnaden består av flera sträckor som befinner sig i olika skeden. Inne i Hallsberg har vi byggt dubbelspår mellan rangerbangården och Västra stambanan. På sträckorna söderut bygger vi både längs den nuvarande järnvägen och i nysträckning. Järnvägen går genom skog, i öppen terräng och genom samhällen. Vi bygger två tunnlar, den längsta 2,4 kilometer lång, och 33 broar av olika storlekar. 

En vinst för miljön

Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Klart 2031

Hela utbyggnaden beräknas vara klar 2031. Förfrågningsunderlagen för några av de kommande entreprenaderna har försenats på grund av att vi behöver göra ytterligare utredningar. Det handlar bland annat om att vi behöver ta hänsyn till ökade dimensionerande nederbördsmängder på grund av klimatförändringar. Det att innebär att Dubbelspår Hallsberg-Degerön kommer att vara klart 2031, istället för 2030 som var beräknat tidigare.

Nyheter

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Tidsplan

Det nya dubbelspåret förbi Jakobshyttan är en 3,5 km lång mötesstation. Med det har vi fått en rakare järnväg till dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön. Mötesstationen ökar kapaciteten och skapar en mer flexibel trafik. Jakobshyttan var den första att färdigställas av totalt sex delsträckor.

Vi har byggt ett 13 km långt dubbelspår mellan Stenkumla och Dunsjö. Inom ramen för det arbetet har vi också byggt sju broar, byggt om nio kilometer väg och genomfört bulleråtgärder. Det nya dubbelspåret går huvudsakligen i samma sträckning som det tidigare enkelspåret. Sträckan var den andra av sex som färdigställdes, och vi blev klara med bygget drygt ett år tidigare än beräknat.

Dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg ansluter till det befintliga dubbelspåret norrut mot Örebro och det kommande dubbelspåret söderut mot Mjölby. Vi har byggt ett nytt spår mellan rangerbangården och Västra stambanan. För att få plats med det har vi flyttat både Västra stambanan och Västra Storgatan några meter på en sträcka. Vi har också utfört bullerskyddsåtgärder i form av fönsterbyten, bullervall och bullerplank.

I slutet av november 2020 rullade det första tåget på de nya spåren genom Hallsberg. 
I maj 2022 var även de fyra nya växlarna byggda. Sträckan är den tredje i ordningen som färdigställs.

Sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. I arbetet ingår:

 • 3 km nytt dubbelspår längs befintlig spårlinje
 • 2,5 km nytt dubbelspår i ny terräng
 • 260 meter dubbelspårstunnel vid Skeppsjön
 • 2 km serviceväg
 • att bygga om 3 km befintlig banvall till serviceväg
 • att bygga om vägkorsningen vid väg 599/602
 • att riva en plankorsning i norra Mariedamm
 • bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter

Sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den femte och sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. När vi är klara har vi:

 • byggt 13 km nytt dubbelspår, mestadels i befintlig spårlinje, men även i ny sträckning genom Sprickdalen och söder om Godegård,
 • rivit den befintliga banvallen söder om Godegård för att återställa marken till jordbruksmark,
 • stängt de farliga plankorsningarna vid Anderstorp, Godegård och Godegårds kyrka,
 • byggt en bro för väg 1092 över järnvägen vid Anderstorp,
 • byggt en bro över järnvägen strax söder om Godegårds samhälle,
 • bygga en port för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Godegårds kyrka,
 • byggt en passage för gång- och cykeltrafik under järnvägen norr om Godegård i anslutning till Godegårds skola,
 • genomfört bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter.

Sträckan är den sjätte och sista att byggas. Här ska vi bygga dubbelspår på en cirka 14 km lång sträcka, 12 utav dem i nysträckning. Bygget kommer även att omfatta en 2,4 km lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar samt en vägbro. Projektet är delfinansierat av EU.

Under 2023 kommer vi främst att utföra förberedande arbeten. Därefter startar huvudproduktionen, själva byggandet av järnvägsanläggningen. 

Byggdagboken

Följ järnvägsbygget längs Hallsberg-Degerön i text och bild! I Byggdagboken kan du se hur järnvägsbygget går till och hur långt vi har kommit i arbetet.

Dunsjö-Jakobshyttan

 • Bild 1: Längs dubbelspåret i Mariedamm bygger vi en bullerskyddsskärm för att minska buller från tågen. Grundfundamenten och stolparna är monterade och vi kommer att sätta upp skärmen inom kort.
 • Bild 2: Här gjuter vi de sista bottensulorna för betongliningen i tunneln.
 • Bild 3: Formställning för södra tunnelportalen som kommer att gjutas i två etapper, väggarna först och sedan valvet.
 • Bild 4: Liningen för tunnel fortskrider. Vecka tre gjuter vi den tionde etappen vilket innebär att vi har kommit halvvägs med liningen.

Jakobshyttan-Degerön

 • Bild 1: På delar av sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön har vi nu börjat bygga upp kontaktledningsstolpar.
 • Bild 2: Det är höga vattenflöden i naturen just nu och här ser vi hur Godegårdsån breder ut sig mer än vanligt vid brobygget vid gamla Kärleksstigen.
 • Bild 3: Vid broarna vid Anderstorp rullar arbetena på enligt planering. Bron som går över järnvägen är färdiggjuten, och till vänster om järnvägen i bilden pågår formning och armering av vägbron som ska gå över Godegårdsån.
 • Bild 4: I Jakobshyttan har vi börjat schakta för ett tredje spår. Det kommer att bli ett  stickspår på cirka 1 kilometer som ska användas som ett reservspår. När det blir klart kommer det gå att flytta undan tåg som till exempel drabbats av fordonsfel, utan att stoppa upp den övriga tågtrafiken.

Dunsjö-Jakobshyttan

 • Bild 1: Återställningsarbeten vid en plankorsning i Mariedamm.
 • Bild 2: Ombyggnad av väg 602 i Mariedamm samt en ny vägtrumma som är klar.
 • Bild 3: Grundläggning för en bullerskyddskärm i Mariedamm.
 • Bild 4: Norr om Mariedamm är dubbelspåret på plats.
 • Bild 5: Provtagning av betongen som används för gjutning av betonglining i tunneln. Det som provas är betongens konsistens och lufthalt innan den fylls i formen.
 • Bild 6: Vy inifrån tunneln som visar resultatet av gjutning av betonglining. Halva tunneln återstår att gjuta.

Jakobshyttan-Degerön

 • Bild 1-4: Norr om Godegård bygger vi en järnvägsbro (nr 670) över Godegårdsån. Vi har nu påbörjat grundläggningen av bron. Spont slås och vattnet pumpas bort för att få torrt där brostöden ska gjutas. Vattnet filtreras genom en sedimentationsdamm  (bild 4) innan det pumpas tillbaka i ån för att minimera risken för grumling i ån. På bild 3 har vi gjutit en tätkaka där vi kommer armera och gjuta brostöden. Sedan läggs en överlast som ska göra att marken sätter sig innan vi om några månader kan fortsätta bygga överbygganden på bron.  
 • Bild 5: Det pågår mycket aktivitet vid brobyggena. På denna bild ser vi vägbron som ska gå över järnvägen söder om Godegård (bro nr 671). En skyddsportal i trä är byggd för att kunna jobba på med byggnationen samtidigt som tågen rullar på spåret under bron. Närmast i bilden är bottenplattan till brostödet gjutet.
 • Bild 6: På flera platser bygger vi faunapassager under vägen och järnvägen. Dessa trummor ska bjuda in mindre djur till att ta passagen under vägen/järnvägen istället för över.
 • Bild 7: Vi har kommit en god bit på väg med sprängning och krossning av berget genom sprickdalen.
 • Bild 8-9: Längs med hela järnvägen lägger vi ner kabelrännor för el-, signal- och telekablar.

Dunsjö-Jakobshyttan

 • Bild 1: Pågående gjutning av sektion nummer två av betongliningen. Varje sektion som gjuts är 12 meter lång, tar ca 12 timmar att gjuta och innehåller 180 kubikmeter betong.
 • Bild 2: Samma som Bild 1, gjutning av betongliningen.
 • Bild 3: Formställningen för betongliningen. Gjutningen har pågått sedan ett dygn tillbaka och nu ska betongen brinna i några dagar innan formen kan släppas och vi kan se resultatet av gjutningen.
 • Bild 4: Formställningen. Bilden visar de kraftiga stagen i valvet på formställningen som spänns in innan gjutning och hjälper till att hålla emot när gjutningen sker.
 • Bild 5: Vy från översta planet på formställningen och söderut. I bild syns de nätade bergskärningarna som sträcker söderut i bilden.
 • Bild 6: Pågående arbete med att lägga ny asfalt på väg 602 som för tillfället är avstängd.
 • Bild 7: Pågående arbete med att lägga ny asfalt på väg 602 som för tillfället är avstängd.
 • Bild 8: Vi har anlagt en ny vägtrumma under väg 602, på en högre höjd för att ta upp högre vattenflöden och för att behålla flödet i den gamla stentrumman till höger i bild.
 • Bild 9: Nu finns det dubbelspår från plankorsningen i Mariedamm och norrut. Nu återstår att fixera spåret genom att kringfylla slipersen med makadam. 
 • Bild 10: Från plankorsningen inne i Mariedamm och söderut har vi gjort markarbeten och grundlagt nya kontaktledningsstolpar. Sliper och räler återstår.

Jakobshyttan-Degerön

Just nu pågår arbeten på många håll längs den 13 km långa sträckan. Vi ligger i fas enligt tidplanen och den 18 oktober göt vi den första bron.

 • Bild 1: Pågående gjutning med dubbla pumpar. Betongen levereras i betongbilar och pumpas upp i formen.
 • Bild 2: Färdiggjuten vägbana på bron i Anderstorp. Betongen täcks in efter gjutningen för att förhindra sprickbildning.
 • Bild 3: Hål för spännarmering i bron.
 • Bild 4: I Godegårdsån har vi satt träpålar som ska bära upp formen för järnvägsbron som ska gå över ån. Dessa pålar tas bort när bron är klar.
 • Bild 5: Pålkran som slår ner pålarna i marken.
 • Bild 6: Det är viktigt för allas säkerhet att man respekterar arbetsområdet och inte beträder detta.
 • Bild 7: Förebyggande grumlingsåtgärder i Godegårdsån.

Pågående arbeten

 • Projektering bygghandling (mark, BEST, konstruktioner)
 • Vegetationsavtagning
 • Jordschakt/Terrassering
 • VA
 • Bergavtäckning
 • Losshållning
 • Vägar
 • Krossning
 • Underballast
 • KTL
 • Bro 669-1
 • Förberedande arbeten 671
 • Grundläggning bro 672
 • Rörbro 781-2
 • Grundläggning bro 669-2

Kommande arbeten

 • Rännor
 • Bro 671, schakt i spont och broarbeten
 • Montage av stolpar

Maskiner i arbete

 • Grävmaskin: 7
 • Dumper: 8
 • Hjullastare: 3
 • Lastbil: 1
 • Kross (två maskinenheter): 1
 • Vält: 1
 • Borrigg: 2
 • Pålkran (2 personer): 1
 • Borrigg grundläggning (2 GM + 2 YA): 1

Dunsjö-Jakobshyttan

 • Bild 1: Väg 602 som vi håller på att bygga om. Vägen breddas och höjs.
 • Bild 2: Arbete med trumbädd för en av trummorna som vi ska bygga under väg 602.
 • Bild 3: Vi monterar det sista tunnel-membranet i Mariedammstunneln.
 • Bild 4: Armering av väggar och valv pågår i tunneln.
 • Bild 5: Vi monterar det sista tunnel-membranet i Mariedammstunneln.

Jakobshyttan-Degerön

Arbetena fortskrider enligt planeringen med bland annat schaktning, brobygge samt losshållning (processen från att materialet är ett stort fast berg till att det är sprängt till mindre delar som kan transporteras bort).

 • Bild 1: Väg G5, nya Riddarvägen växer fram. Skogen är avverkad och i bakgrunden syns borren som förbereder för bortsprängning av berget.
 • Bild 2: Borrning inför sprängning i Sprickdalen.
 • Bild 3: Mellan Godegård och Degerön är terrassen utlagd för nytt spår bredvid det befintliga och kontaktledningsfundament är satta. Flaggspelet markerar gränsen för säkerhetszonen.
 • Bild 4: På bron över järnvägen vid Anderstorp pågår armering och gjutning planeras i oktober.
 • Bild 5: Schaktning för nya dubbelspåret.

Pågående arbeten:

 • Projektering bygghandling (mark, BEST, konstruktioner)        
 • Vegetationsavtagning        
 • Jordschakt/Terrassering        
 • Vatten och avlopp
 • Bergavtäckning        
 • Losshållning
 • Vägar        
 • Krossning        
 • Underballast        
 • Kontaktledningar   
 • Bro 669-1        
 • Förberedande arbeten bro 671        

Kommande arbeten:

 • Rännor
 • Bro 671, schakt i spont och broarbeten
 • Valvbro/Rörbro 781-2
 • Skyddsportaler brolägen
 • Grundläggning bro 672

Maskiner i arbete:

 • Grävmaskin: 7
 • Dumper: 10
 • Bandtraktor: 1
 • Hjullastare: 3
 • Lastbil: 1
 • Kross (två maskinenheter): 1

Dunsjö-Jakobshyttan

 • Bild 1: Utlagd makadam för det nya dubbelspåret som vi kommer att bygga under sommaren 2023.
 • Bild 2: Utlagd makadam för det nya dubbelspåret som vi kommer att bygga under sommaren 2023.
 • Bild 3: Arbete pågår med att montera det täta membranet i Mariedammstunneln.
 • Bild 4: Gjutning pågår i tunneln.
 • Bild 5: Förstärkning av berg med hjälp av bergbultar.
 • Bild 6: Formvagn vid södra tunnelmynningen.

Jakobshyttan-Degerön

Nu arbetar vi på väldigt många håll mellan Jakobshyttan och Degerön. Under vecka 28-32 var järnvägsspåren avstängda för tågtrafik och vi kunde passa på att göra spårnära arbeten, lägga in rörbroar under det befintliga spåret och bygga skyddsportaler för broarna.

På stora delar av den nya järnvägssträckningen har vi nu lagt ut banundebyggnaden, underballast. Ovanpå underballasten läggs sedan ett 0,5 m tjockt lager av makadam.  

 • Bild 1: Sträckningen från Godegård kyrka och söderut mot Degerön där det blir två helt nya spår. 
 • Bild 2: Sträckningen söder om Godegård där vi bygger ett nytt spår bredvid det befintliga spåret.
 • Bild 3: Bergkross. Berg sprängs bort i sprickdalen söder om Äspe och krossas sedan på plats och körs ut i linjen. 
 • Bild 4: Vägen som kommer gå från Hökavägen och fortsätta över nya bron vid Godegård är påbörjad. 
 • Bild 5: Byggandet av de större broarna vid Godegård och Anderstorp är nu i full gång. Under de veckor som tågtrafiken var avstängd i somras byggde vi upp skyddsportaler i trä över det befintliga spåret så att vi kunde fortsätta bygga säkert även när tågen började rulla igen.

Dunsjö-Jakobshyttan

På de södra sträckorna av Hallsberg–Degerön bygger vi den nya järnvägen nära det befintliga spåret. Vissa arbeten kan vi inte genomföra när trafiken är igång. Under sommaren 2022 stängde vi därför av tågtrafiken mellan Hallsberg och Degerön. Alla tåg leddes om till alternativa rutter från 10 juli till och med 14 augusti (vecka 28 till och med 32).

Här bygger vi en 260 meter lång tunnel. Den är färdigsprängd, och under sommarstoppet påbörjade vi den platsgjutna betongliningen, som blir tunnelns väggskikt. Arbetet med tunneln kommer att pågå till februari 2023.

Plankorsningen vid Skirsjövägen i Mariedamm var avstängd under sommarstoppet, och där arbetade vi med förberedelser inför det nya dubbelspåret. Vi rev det befintliga spåret, bytte trummor, schaktade, sprängede, fyllde och byggde ett nytt spår. Arbetena pågick dygnet runt.

 • Bild 1: Bilden visar en spårriktare som justerade det återbyggda spåret i läge.
 • Bild 2: Södra tunnelpåslaget vid Mariedammstunneln. På bilden syns maskinen som kommer köras in i tunneln på räler och kommer att användas för att beklä tunneln invändigt innan betongliningen gjuts.
 • Bild 3: Mariedammsbron.
 • Bild 4: Här står vi under vägbron i Mariedamm vid det nya spåret. Nästa sommar bygger vi dubbelspår här.
 • Bild 5: Första tåget som passerade Mariedamm efter sommarstoppet, söndag 14 augusti cirka klockan 09:40.

 

Jakobshyttan-Degerön

Under Juli har vi stängt av järnvägen och all tågtrafik leds om till alternativa rutter. Järnvägen kommer hållas avstängd i totalt 5 veckor, och under den tiden arbetar vi på och intill befintligt spår. Vi utför då arbeten som inte är möjliga att göra när tågtrafiken är igång.

Produktionen rullar på med sättning av kontaktledningsfundament som det senare kommer fästas stolpar i intill järnvägsspåret. Vi arbetar också med grundläggning för broar, bland annat pålning, spontning och byggande av ställning. Arbeten med läggning av trummor under befintligt spår pågår under månaden. Utöver detta fortgår vegetationsavtagning, jordschakt, massförflyttning och bergsprängning längs hela sträckan.

Bild 1: Spont inför grundläggningsarbeten vid järnvägsbro i Godegård.

Bild 2: Här borrar vi ner pålar vid vägbro i Anderstorp.

Bild 3: Vi bygger ställning inför brobygge.

Bild 4: Här lägger vi trumma under järnvägen.

Bild 5: Sättning av kontaktledningsfundament.

Dunsjö-Jakobshyttan

Efter genomslag i Mariedammstunneln arbetar vi nu med att förstärka tunneln genom att gjuta in bergbultar och spruta betong. Under sommaren börjar vi arbeta med den platsgjutna betongliningen i tunneln. Det arbetet kommer att pågå fram till februari 2023. Arbetet med bullerskyddsåtgärder fortgår på fastigheterna i Mariedamm.

Bilder från bygget

Bild 1: Schaktning intill det befintliga spåret, vy söderut från bron i Mariedamm.

Bild 2: Mariedammstunneln, norra tunnelmynningen. 

Bild 3: Vy ut mot Skeppsjön intill det befintliga spåret.

Bild 4: Markarbete vid södra tunnelpåslaget.

Bild 5: Grävning för kontaktledningsfundament vid plankorsningen i Mariedamm.

 

Pågående arbeten

 • Schakt/läggning dränering
 • Förstärkningsarbeten tunnel: Förstärkning + utfyllnad + bultsättning
 • Terasseringsarbeten inför bullerskärm
 • Återställningsarbeten

Kommande arbeten

 • Återställningsarbeten
 • Schakt/läggning vilttrumma                              
 • Sättning kontaktledningsstolpar
 • Förberedande arbeten inför vecka 28-32 när tågtrafiken stängs av.

Maskiner i arbete

 • Grävmaskin: 3
 • Hjulgrävare: 1
 • Dumper: 4
 • Hjulgrävare: 1                            
 • Hjullastare: 3
 • Vält: 2
 • Lift: 5
 • Sprutrobot: 3
 • Borrigg tunnel: 1

Dunsjö-Jakobshyttan

Detta har hänt under april-maj
Vi nådde en milstolpe i projektet i och med genomslaget i Mariedammstunneln. Nu arbetar vi med förstärkning av berget, gjuter in bergbultar och sprutar betong. Därefter kommer vi att påbörja arbetet med den platsgjutna liningen.

Under påskens trafikavstängning utförde vi omfattande arbeten norr om Mariedamm, bland annat zonschakter, schakt och montage av kontaktledningsfundament.  

Bilder från bygget

Bild 1: Avvägning av schaktbotten för kontaktledningsfundament.

Bild 2: Genomslag i Mariedammstunneln 2022-04-26.

Bild 3: Skrotningsarbete efter tunnelgenomslaget i norr. 

Bild 4: Montering av kontaktledningsfundament.

Bild 5: Kontaktledningsfundament som monterats under påskens trafikavstängning i höjd med Runsala naturreservat. 

Bild 6: Ett tåg som passerar förbi byggarbetsplatsen vid Skeppsjön.

 

Pågående arbeten

 • Schakt/läggning dränering
 • Hängning förstärkningsnät
 • Utlastning berg
 • Utläggning underballast
 • Nätning/kompletterande skrotning
 • Resterande kartering/förstärkningsanvisning

Kommande arbeten

 • Utläggning underballast
 • Återställningsarbeten
 • Hängning förstärkningsnät
 • Schakt/läggning dränering
 • Sättning kontaktledningsfundament

Maskiner i arbete

 • Grävmaskin: 3
 • Hjulgrävare: 2
 • Dumper: 4
 • Hjullastare: 2
 • Lastbilar: 2
 • Vält: 1
 • Lift: 5
 • Borrvagn: 1
 • Sprutrobot: 1
 • Borrigg tunnel: 1

Jakobshyttan-Degerön

Under påskhelgen var tågspåret avstängt för tågtrafik och entreprenören genomförde arbeten på telekablar.

Nu rullar produktionen på med bland annat vegetationsavtagning, jordschakt, massförflyttning och nedläggning av trummor.

Under maj började vi arbeta med avtäckning och sprängning av berg vid Riddarvägen genom Sprickdalen. Massorna som sprängs bort flyttas och återanvänds sedan inom entreprenaden, längre söderut på sträckan.

Bilder från bygget

Bild 1: Avtäckt berg inför kommande sprängning, överblick söderut över kommande järnvägslinje.

Bild 2: Borrigg som borrar hål i berget inför sprängning av berg. I borrhålen läggs sedan sprängmedlet.

Bild 3: Här har vi borrat i berget och börjat ladda inför sprängning.

Bild 4: Trafikverket och Peab gör en gemensam syn av artrika massor som ska sparas för återställning i Godegård. Att spara de artrika massorna och sedan återanvända dessa är en i raden av miljöskyddsåtgärder som görs för att återetablera floran.

Bild 5: Markarbeten för järnvägens nya sträckning söder om Kyrkan i Godegård.

 

Pågående arbeten

 • Inmätning projektering
 • Projektering bygghandling (mark, BEST, konstruktioner)         
 • Förberedande för etablering                   
 • Förberedande vägar till brolägen             
 • Vegetationsavtagning 
 • Jordschakt/Terrassering                           
 • VA   
 • Bergavtäckning           
 • Losshållning               
 • Vägar

Kommande arbeten

 • Krossning                     
 • Underballast                
 • KTL/Rännor                
 • Spont/pålning              
 • Bro   
 • Valvbro/Rörbro 781-1 
 • Skyddsportaler brolägen

Maskiner i arbete

 • Grävmaskin: 7
 • Bandtraktor: 1
 • Dumper: 6
 • Hjullastare: 2

Jakobshyttan-Degerön

Peab har arbetat med att fylla i områden som är påverkade av tidsrestriktioner gällande skyddade djurarter. Detta är för att vi ska kunna arbeta på de ställena under våren och sommaren. Det gäller framförallt vid brofästen strax söder om plankorsningen i Anderstorp men också längre söderut längs Godegårdsån. De har också arbetat med schakt och fyll strax norr om fotbollsplanerna i Godegård.

På väl utvalda platser längs hela sträckan har vi placerat ut grundvattenrör. I dessa mäter vi grundvattennivån varje månad för att hålla koll på att vi inte påverkar grundvattennivåerna mer än tillåtet när vi bygger.

Intill vägen vid idrottsplatsen där Trafikverket och Peab har sitt projektkontor har Vattenfall utfört arbeten för att dra in el till etableringen.

Bilder från bygget

Bild 1: Utfyllnad av massor för anläggning av ny bro vid Anderstorp

Bild 2: Vegetationsavtagning vid Sprickdalen

Bild 3: Skogen är avverkad längs hela sträckan och på delar av sträckan har vi börjat lägga ut massor där den nya järnvägen ska gå.

Bild 4: Vegetationsavtagning i sprickdalen.

Bild 5: Grundvattenrör.

 

Pågående arbeten

 • Provtagning mark och vatten                   
 • Besiktning av fastigheter                         
 • Inmätning projektering
 • Projektering bygghandling (mark, BEST, konstruktioner)         
 • Jordschakt  
 • Mottagning massor
 • Vegetationsavtagning
 • Fyllning väg

Kommande arbeten

 • Fortsatta besiktningar  
 • Trummor       
 • Bergframtagning         
 • Avbaning vegetation

Maskiner i arbete

 • Grävmaskin: 6
 • Bandtraktor: 1
 • Dumper: 6
 • Hjullastare: 1

Dunsjö–Jakobshyttan

Tunneldrivningen pågår och drygt hälften av tunneln är nu utsprängd. Vi har börjat riva järnvägsspåren i Mariedamm. Vi har också påbörjat de fastighetsnära bullerskyddsåtgärderna. 

Bild 1: Borriggen i arbete i tunneln.

Bild 2: Inifrån borriggens hytt.

Bild 3: Vi river järnvägsspår i Mariedamm. 

Bild 4: Schaktning.

Bild 5: Sliperkista närmast i bild där ena spåret i Mariedamm är rivet. 

Dunsjö–Jakobshyttan

Efter julledigheterna har arbetena återupptagits med framförallt tunneldrivning. Vi är i dagsläget ca 85 meter in i tunneln. I södra förskärningen är utlastningen klar och vi arbetar med förstärkning av berg likaså vid det norra tunnelpåslaget.

Bild 1: Här ser vi en bergarbetare som inspekterar borraggregatet på borriggen. Borraggregatet används för att borra hål för sprängmedel.

Bild 2: Den eldrivna borrigen arbetar i tunneln.

Bild 3: Bergskrotning och utlastning efter en sprängsalva. Vi spränger tre gånger i veckan, varje salva är ca 5–6 meter lång. 

Bild 4: Utanför södra tunnelpåslaget.

Bild 5: En bild inifrån tunneln som visar södra mynningen.

Bild 6: Norra påslaget, där vi förstärker berget med kransbultning kring den planerade tunnelmynningen.

Bild 7: Hjullastare som används i tunneln för utlastning av berg efter sprängning

Bild 8: Till höger ser vi spårlinjen för det nya dubbelspåret genom bergskärningen. Den gamla järnvägen kommer att rivas under sommaren 2023, den gamla banvallen kommer då att användas som serviceväg. Till vänster ser vi Skeppsjön.

Bild 9: Vy norr ut från norra tunnelpåslaget, vi ser Skeppsjön till höger.

 

Pågående arbeten

 • Skrotning
 • Terrassering                                           
 • Borrning/losshållning tunnel                                       
 • Bultsättning                                            
 • Bultsättning                                           
 • Läggning trumma                                         
 • Terrasseringsarbete

Kommande arbeten

 • Återställningsarbeten
 • Schakt och sättning av kontakledningsfundament och dräner
 • Sättning av bult och förstärkningsnät
 • Lastning och borttransport av råberg efter bergkil
 • Utläggning av underballast
 • Urgrävning
 • Kontakledningsarbeten i Mariedamm

Maskiner i arbete

 • 4 grävmaskiner, band
 • 1 grävmaskiner, hjul
 • 1 bandtraktor
 • 4 dumprar
 • 2 hjullastare
 • 4 liftar
 • 1 vält
 • 1 sprutrobot
 • 1 borrigg

Dunsjö-Jakobshyttan

Just nu arbetar vi framför allt med att driva tunneln. Det sker enligt cykeln borra–ladda–spränga–lasta ut–förstärka. Vi lastar ut tidigare sprängt berg söder om tunneln. Skrotning och förstärkning av bergslänterna norr och söder om tunnel pågår också.

Bild 1: Här ser vi borriggen i berget. Just på den här bilden borrar den inte, utan får service. Under veckan planerar vi att skjuta en salva. Fem meter sprängs normalt ut vid varje salva.

Bild 2: Här pågår handskrotning av en bergsslänt vid norra förskärningen. 

Bild 3: Vyn söderut visar tunnelarbetarnas etablering, den befintliga järnvägen och den nya spårlinjen vid södra delen av Skeppsjön.

Bild 4: Här lastar vi ut berg vid norra förskärningen 

Bild 5: Så här ser det norra tunnelpåslaget ut i vinterskrud. 

 

Pågående arbeten

 • Skrotning
 • Bergschakt
 • Borrning/losshållning av tunnel
 • Nät och bult
 • Losshållning bergkil
 • Skrotning
 • Återställningsarbeten

Kommande arbeten

 • Återställningsarbeten
 • Vintersäkring av reningsanläggning
 • Skrotning/bult/nät
 • Återställningsarbeten
 • Schakt/sättning av kontaktledningsfundament och dräner
 • Lastning/borttransport av råberg efter bergkil
 • Utläggning av underballast
 • Urgrävning

Maskiner i arbete

 • 4 grävmaskiner, band
 • 1 grävmaskiner, hjul
 • 1 bandtraktor
 • 6 dumprar
 • 2 hjullastare
 • 9 lastbilar
 • 3 liftar
 • 2 vältar
 • 1 sprutrobot
 • 1 borrigg

Dunsjö-Jakobshyttan

Bild 1: Här syns det södra tunnelpåslaget där entreprenören som ska driva tunneln har sin etablering. 

Bild 2: Nu börjar vi borra för första tunnelsalvan som blir en kort ”pilot”. Tunneln planeras vara färdigsprängd våren 2022.

Bild 3: Resultatet av första salvan. Nu kan vi börja spränga för hela tunnelsektionen. 

Bild 4: Borriggen står i ett uppvärmt utrymme när den inte är i bruk. 

Bild 5: Borriggen har tre bommar. De kan samtidigt borra horisontellt på upp till 13 meters höjd och borra ca 25 meter djupa hål.  

Bild 6: Högborren borrar för förstärkningsbultar i förskärningen.

Bild 7: Utsikt söderut från toppen av södra tunnelpåslaget. 

Bild 8: Här lägger vi ledningar under den nya järnvägen, utanför gamla fotbollsplanen i Mariedamm.

Bild 9: Utsikt norrut från norra förskärningen intill Skeppsjön. 

 

Pågående arbeten

 • Skrotning
 • Losshållning av bergschakt
 • Tunnelborrning
 • Nät och bult
 • Förberedande vägar inför sprängning av bergkil
 • Sättning kontaktledningsfundament
 • Återställning efter borttagning av asfalt
 • Jordschakt/terrassering/släntning

Kommande arbeten

 • Återställningsarbeten
 • Tunneldrivning
 • Vintersäkring av reningsanläggning
 • Skrotning/bultning/nät
 • Borrning/sprängning/utlastning bergkil
 • Utläggning av förstärkningslager och bärlager för servicevägar

Maskiner i arbete

 • 7 grävmaskiner, band
 • 1 bandtraktor
 • 4 dumprar
 • 1 hjullastare
 • 10 lastbilar
 • 5 liftar
 • 2 vältar
 • 1 borrigg

Dunsjö-Jakobshyttan

Bild 1: Bilden är tagen på norra förskärningen, med sjön Skiren i bakgrunden. På bilden ser vi hur de sprängda massorna krossas och sedan lastas ut med dumprar från den blivande förskärningen. Längre bort skymtar projektets bodetablering där Trafikverket har sitt platskontor tillsammans med entreprenören Infrakraft.

Bild 2: Här kan vi se det södra tunnelpåslaget, där tunneln ska sprängas. Den kommer att bli 260 meter lång. De rosa markeringarna på den ca 25 meter höga bergsväggen är markeringar för förstärkningsbult, som borras in och gjuts fast i berget för att göra det stabilare. Vi planerar att starta tunnelbygget under oktober.

Bild 3: Bilden är tagen söderut, i höjd med naturreservatet i Runsala, som på bilden är på höger sida av spåret. Entreprenören har börjat ta bort vegetationen inför det kommande dubbelspåret och den serviceväg som kommer att löpa längs järnvägen.

 

Pågående arbeten

 • Skrotning
 • Losshållning av bergschakt
 • Tunneletablering
 • Krossning
 • Bergrensning efter palldelning
 • Sättning kontaktledningsfundament
 • Schakt för drän
 • Skrotning
 • Utläggning av bärlager för serviceväg
 • Jordschakt/vegetationsavtagning 

Kommande arbeten

 • Tunneldrivning
 • Elförsörjning till tunneletablering
 • Vintersäkring av reningsanläggning
 • Bultning
 • Utläggning av förstärkningslager för servicevägar
 • Provtagning av förorenade massor 

Maskiner i arbete

 • 7 bandmaskiner
 • 1 bandtraktor
 • 7 dumprar
 • 3 hjullastare
 • 11 lastbilar
 • 4 liftar
 • 2 vältar

Delsträckor

Karta Hallsberg-Degerön med Sverigekarta

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Hallsberg och Degerön är indelad i sex olika etapper. Här kan du läsa om de olika delsträckorna.

Så här arbetar vi med ...

Säkerhet i praktiken

Att ta ansvar för säkerhet och arbetsmiljö handlar om att skapa goda förutsättningar för byggskedet. Det kan vara genom hastighetsnedsättningar invid väg- eller järnvägsbygget, tillräckliga ”tider i spår”, när tågtrafiken är avstängd för arbeten på spåren, eller att skapa ordentligt avstånd när vi bygger järnväg intill ett befintligt spår. Det handlar också om att skapa goda förutsättningar för dem som ska sköta och underhålla den färdiga vägen eller järnvägen. 

Trafikverkets övergripande ansvar

Här är Trafikverket byggherre. Det betyder att vi beställer arbeten som sedan utförs av entreprenörer och konsulter. Därmed har vi det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågorna under hela projektets gång. Vi ska bland annat identifiera, bedöma och hantera risker redan under planeringsfasen. På det sättet kan vi förbygga arbetsmiljörisker längre fram.

Alla har ett arbetsmiljöansvar

Varje arbetsgivare har sedan ett eget arbetsmiljöansvar. Det gäller alla entreprenörer, byggkonsulter, underleverantörer och andra som medverkar i projektet. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att man ska identifiera, bedöma och åtgärda alla risker inom sin egen verksamhet.

Film: Så här arbetar vi med säkerhet och arbetsmiljö

 

Buller är ett oönskat ljud, som påverkar oss negativt om vi utsätts för det under en längre tid. När vi bygger vägar och järnvägar tar vi hänsyn till riktvärden och beräknar hur mycket det kommer att bullra om den färdiga vägen eller järnvägen. Vi inventerar i och omkring de hus som hamnar över riktvärdena och bygger sedan bullerskydd där det behövs. I första hand arbetar vi med bullerskydd nära spåren eller vägen, som vallar och skärmar. Där det inte fungerar eller räcker till, tittar vi på skydd på eller vid bostäderna, som att byta fönster eller skydda uteplatser.  

I ett järnvägsbygge av den här storleken tar det tid från inventering till åtgärd. Vi undersöker många fastigheter, och vill hitta så bra lösningar som möjligt. Mycket tid går åt till att prata med fastighetsägare, för att vi ska hitta alternativ som kan förbättra för dem.  Samtidigt arbetar vi utifrån bestämmelser som är lika för alla projekt, i hela landet. Vi försöker anpassa oss efter hur husen ser ut. Finns markiser eller persienner ser vi till att det fungerar även efter åtgärderna. Likaså kan vi justera placeringen av en bullerskärm. I några fall installerar fastighetsägaren bullerskydd själv, mot ersättning. Då gäller samma krav som när Trafikverket gör det.

 

Tunnlar längs Hallsberg-Degerön

Sydost om Östansjö är markens lutning för stor för att järnvägen ska kunna dras ovan mark i den valda spårlinjen. Därför bygger vi en 2,4 km lång tunnel, Tripphultstunneln, mellan Perstorp och Bållby.

Beprövad byggmetod

Tunneln kommer att bestå av två enkelspårstunnlar. De kommer att gå genom berg av god kvalitet, ändå tätar vi berget innan sprängning genom så kallad injektering, med cementbaserat tätningsmedel. En beprövad metod för den här typen av tunnelbyggen. På så sätt hindrar vi att grundvattnet tränger in i tunneln och att grundvattenytan därmed sänks. Hur mycket vi får påverka och vad vi får göra slås fast av Mark- och miljödomstolen.

Förutsättningarna är goda

Vi har utfört omfattande undersökningar av berggrunden, därför kan vi säga att förutsättningarna för att driva tunnel i området är goda. I arbetet med järnvägsplanen har vi också inventerat områdets naturmiljö, gjort en arkeologisk utredning och analyserat kulturarv i området. Järnvägen kommer att gå i ny sträckning. Det påverkar friluftslivet, främst under byggtiden. 

– Med tanke på friluftsområdet som ligger i området för spårsträckningen är ett tunnelbygge den bästa lösningen, säger projektledare Gunnar Berglund. Byggtiden blir jobbig, men sen har vi naturen och skogen kvar, menar han.

Buller och vibrationer

Ett bygge av den här storleken kommer naturligtvis att märkas. Det kommer att bullra av schaktarbeten, transporter och tunneldrivning. Sprängningarna kommer också att orsaka vibrationer. Vi inventerar byggnader i närområdet och anpassar sedan laddningsmängden så att vibrationskraven inte överskrids. 

Fakta om Tripphultstunneln

 • Längd: 2,4 kilometer
 • 2 parallella enkelspårstunnlar
 • Djup: max 40 meter under markytan
 • Bredd ca 9 meter
 • Höjd ca 9,5 meter
 • Avstånd mellan tunnlarna: cirka 10-11 meter
 • Byggstart planerad till 2024
 • Byggtid: cirka 2 år

Söder om Mariedamm bygger vi en 260 meter lång dubbelspårstunnel på Skeppsjöns västra sida. Här bygger vi dubbelspåren i tunnel för att undvika intrång i sjön.

Beprövad byggmetod

Tunneln kommer att gå genom berg av varierande kvalitet. Vid behov tätar vi berget innan sprängning genom så kallad injektering, med cementbaserat tätningsmedel. Det är en beprövad metod för den här typen av tunnelbyggen. På så sätt hindrar vi att grundvattnet tränger in i tunneln.

Buller och vibrationer

Ett bygge av den här storleken kommer naturligtvis att märkas. Det kommer att bullra av schaktarbeten, transporter och tunneldrivning. Sprängningarna kommer också att orsaka vibrationer. Vi inventerar byggnader i närområdet och anpassar sedan laddningsmängden så att vibrationskraven inte överskrids.

Fakta om Mariedammstunneln

 • 1 dubbelspårstunnel
 • Längd 260 meter
 • Djup max 19 meter under markytan
 • Bredd ca 13 meter
 • Höjd ca 9,5 meter
 • Byggstart november 2021
 • Klar december 2022

Tunneldrivning – sju steg genom berget

Att spränga och bygga en tunnel kallas tunneldrivning. Tunneln drivs framåt i cykler med sju moment i varje cykel. Genom att upprepa momenten driver vi tunneln framåt, cirka 15-20 meter per vecka.

1. Borrning för injektering

För att undvika vattenläckage tätar vi bergets naturliga sprickor. Det kallas injektering. I en krans runt tunneln borras cirka 20-25 meter långa hål snett framåt i berget. En blandning av cement och vatten pressas under högt tryck in i borrhålen och vidare ut i bergets sprickor. Cementen härdar och på det här viset tätas berget runt den blivande tunneln. Ett vattenläckage kan påverka både tunnel och omgivning.  

Illustration som visar hur man borrar för injektering

Borrning för injektering.

2. Borrning

I nästa steg borrar vi själva spränghålen. Med hjälp av en datoriserad borrigg får borrhålen exakt rätt position och längd.

Illustration som visar hur man borrar i berg.

Borrning.

 3. Laddning

Vi laddar hålen med sprängmedel som pumpas in i borrhålen med hjälp av ett laddningsfordon. Sprängmedlet består av flera komponenter som vi blandar i samband med laddningen. Först då blir sprängmedlet explosivt. Laddningarna kopplas samman enligt ett särskilt schema för att detonera i rätt ordning. Med den här styrda sprängningen är det möjligt att spränga försiktigt och skonsamt mot det omgivande berget.

Illustration som visar laddning.

Laddning.

4. Sprängning

Efter laddningen sprängs berget ut. Mängden sprängmedel som används anpassas till till omgivningen. Till exempel är sprängsalvorna mindre i tätbebyggt område. Små sprängsalvor minskar vibrationerna, men gör att tunneldrivningen går långsammare.

Illustration som visar sprängning

Sprängning.

5. Utlastning

När tunneln byggs måste mer än stora mängder berg transporteras från bergtunnlarna. De bortsprängda och krossade bergmassorna är en råvara som kommer att användas i bygget men också i andra byggprojekt i regionen.

Illustration som visar utlastning.

Utlastning.

6. Skrotning

Vid skrotningen knackar vi bort allt löst berg från tunneltak och väggar. Med hjälp av en hydraulisk hammare gör vi först en mekanisk skrotning. Slutligen görs skrotning för hand.

Illustration som visar skrotning.

Skrotning.

7. Förstärkning

Tunneln förstärks med bergbultar. Behovet av bergförstärkning varierar längs sträckan och beror på bergets kvalitet. Sedan sprutar vi tunnelns väggar och tak med betong. Den förstärkta tunneln kläs sedan in med en innervägg och innertak för att skapa en torr tunnelmiljö.

Illustration som visar förstärkning.

Förstärkning.

(Illustratör: Tomas Öhrling, 2015)

Dokument

Här kan du läsa och ladda ner dokument för Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Dokument finns även på respektive delsträckas projekthemsida.

Samfinansierat av EU

EU-logga

Andra projekt i närheten

Kontakt

Linda Lingdell

Projektchef

Telefon: +46 10-123 70 35