Logga in
Logga in

Halland Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra

Vi bygger ut Västkustbanan med dubbelspår genom Varberg och tunnel under centrum. När allt är klart får fler tåg plats, tillförlitligheten och säkerheten har förbättrats, stadsmiljön blir lugnare och staden kan växa.

Vad?

Nio kilometer dubbelspår mellan Varberg och Hamra, tre kilometer lång tunnel under staden, nytt stationsområde, plattformar i nedsänkt läge, ny godsbangård och fem nya broar.

Varför?

Möjliggöra effektiva resor för person- och godstrafik. Öka säkerheten utmed sträckan. Bidra till stadsutveckling i Varberg och en lugn stadsmiljö.

Nuläge

Byggstart 2019, byggperiod sex år, öppning för trafik på nya dubbelspåret juli 2025. Återställande och rivning av gamla järnvägen 2025. Totalentreprenör Implenia Sverige AB.

Kostnad

7,9 miljarder kronor (2021 års prisnivå). Medfinansiering av Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen.

Om projektet

Varbergstunneln byggs på fyra platser. Här får du reda på vad som sker på respektive plats.

Tunnelarbeten i centrum

I centrala Varberg finns vårt arbetsområde i Järnvägsparken söder om stationshuset. Vi bygger en 2,8 kilometer lång tågtunnel i berg och bredvid den en servicetunnel för räddningsfordon. Dessa tunnlar binds samman av tvärtunnlar. Tågtunnelns norra mynning finns i Järnvägsparken och den södra i Breared. För att göra arbetsplatsen och miljön runtom säker så har vi spärrat av kring arbetsområdet.

Vi sprängde klart i servicetunneln december 2022 och i maj 2023 sprängde vi klart i tågtunneln. Under resterande del av 2023 arbetar vi bland annat med att fortsätta täta sprickor i berget och med förberedande inkopplingsarbeten för dubbelspåret.

Bilder inifrån tunneln

Vi stänger av Västra Vallgatan för biltrafik under hela byggtiden. Gång- och cykeltrafik fungerar under hela tiden men med vissa ändrade stråk eller begränsade trottoarer. 

Hör gärna av dig till projektet om du tycker att något inte fungerar när det gäller framkomlighet. Kontakt finns längre ned på sidan.

Nya stationsområdet

Det nya stationsområdet byggs 150–200 meter norr om dagens tågstation i centrala Varberg. När tågtrafiken öppnar på det nya dubbelspåret är plattformar, hissar, rulltrappor tillsammans med trappor, broar och vägar för att ta sig till och från stationsområdet färdiga.

Det nya stationsområdet liksom stationshuset kommer att vara helt klart efter att vi öppnat för tågtrafik i tunneln och på nytt dubbelspår, samt rivit och återställt det gamla spårområdet.

Vi samverkar med Varbergs kommun som ansvarar för att planera och bygga stationsområdet. Jernhusen ansvarar för att bygga stationshuset.

Så kommer den nya stationen att se ut

Nya godsbangården i Lassabacka

Norr om centrala Varberg i området Lassabacka bygger vi en ny godsbangård, som ersätter den nuvarande som ligger i centrum. För att minska buller från järnvägen flyttar vi godshanteringen från centrum. Vi ökar också kapaciteten genom att bygga en större anläggning med direkt anslutning till Varbergs hamn. Godsbangården planeras vara klar och börja användas 2024.

Längs västra sidan av Västkustbanan går en gång-och cykelväg, Ginstleden/Kattegattleden. Under byggtiden leds en del av leden om och läggs närmare Naturum, för att ge plats åt den nya godsbangården.

Södra tunnelmynningen i Breared

Tunneln kommer att ha sin södra mynning i Breared, mellan Västkustvägen i väster och Österleden i öster. Bergtunneln övergår i en kort betongtunnel och sedan kommer dubbelspåret ut i ett öppet betongtråg och fortsätter söderut mot Hamra där det ansluter till befintligt dubbelspår. Betongtunneln och tråget i Breared är totalt cirka 300 meter. Arbetet i Breared beräknas vara klart 2024.

Masstransporterna från bygget kommer att gå på Österleden mot väg 153/Värnamovägen och hamnen via Lassabackarondellen. Trafiken på Österleden kommer inte att påverkas i någon större utsträckning men för att ändå underlätta trafikflödet har vi anlagt en separat byggväg till arbetsområdet med infart vid korsningen Österleden och Vallinsvägen.

Vi har lett om en del av motionsslingan i Breared för att göra plats för tunnelmynningen. Cykelvägen från Droppstensgatan och nordöst ut har stängts av permanent. Gående och cyklister hänvisas till motionsspåret och gång- och cykelvägen utmed Österleden.

Nyheter

Se hur dubbelspår och tunnel går och hur långt vi kommit

Här finns Varbergstunnelns interaktiva karta. Kartan uppdateras veckovis och du kan via den följa hur långt vi kommit med att bygga dubbelspår och tunnel.

Buller när vi bygger

När vi bygger blir det buller. Men vi gör allt vi kan för att på olika sätt förebygga och åtgärda så att vi inte bullrar för mycket.

Tidsplan

Redan 1992 fattas det beslut i riksdagen om dubbelspår på Västkustbanan. Järnvägsutredningen blir klar 2003, regeringen ger tillåtlighet 2013 och järnvägsplanen vinner laga kraft den 31 maj 2018.

I november 2017 beslutas miljödomen av mark- och miljödomstolen. Domen fastställer villkoren för projektets byggande. Detta handlar till exempel om villkor för grundvattenbortledning, buller, vibrationer, utsläpp av vatten och Natura 2000-området.

Trafikverket överklagar domen i mark- och miljödomstolen eftersom villkoren kring komfortvibrationer och begränsningsvärden inte anses rimliga. I februari 2018 får Trafikverket rätt av miljööverdomstolen. 

 

 • 2021 maj–augusti: Ny godsbangård öppnar för trafik
 • 2023 april–juni: Sista sprängningen för bergtunneln
 • 2023 maj–augusti: Betonggjutningar för tråg och betongtunnel i norr klara
 • 2023 september–december: Betonggjutningar för tråg och betongtunnel i syd klara
 • 2024 januari-november: Betonggjutningar för servicetunneln i norr klara

Vi öppnar för trafik på det nya dubbelspåret och i tunneln. Arbetet med plattformar, trappor och hissar till markplan är klart så att du kan ta dig till och från tåget på ett säkert och smidigt sätt. 

Arbetet för projektet fortsätter även efter att vi öppnar för trafik.

Varbergs kommun bygger i samverkan med oss i projektet färdigt det nya stationsområdet. Jernhusen bygger det nya stationshuset.

Under året återställer vi arbetsområden och river den gamla järnvägen samt avslutar projektet.

Mark och fastighet

När vi bygger behöver vi komma åt mark, både tillfälligt under byggtiden och permanent för järnvägen och tunneln. Vårt mål är att minimera skador på mark och byggnader och orsaka så lite olägenhet som möjligt.

Utgångspunkten när vi planerar och bygger Varbergstunneln är att göra så lite markintrång som möjligt, och ställa till med så lite problem som möjligt för boende, fastighetsägare och verksamhetsutövare. Vi gör det som behövs för att minska skador så länge kostnaderna är rimliga, men vi kan inte undvika intrång och störningar helt, hur omsorgsfullt vi än planerar.

Uppföljning och kontrollprogram
Innan och under byggskedet kommer vi noggrant att följa upp påverkan på omgivningen genom ett omfattande mätprogram. I dag ingår över 500 mätpunkter i Varbergstunnelns kontrollprogram för grundvatten och cirka 400 mätpunkter för rörelsemätning. Antalet mätpunkter varierar över tid. Vibrationer och rörelser kommer vi att följa kontinuerligt, och mest intensivt i områden där vi bygger.

Vi kommer att utföra riskanalyser för att ge underlag till gränsvärden för byggnader och konstruktioner som kan påverkas. Bland annat sätts så kallade åtgärdsgränser, vilket innebär att vi kan vidta åtgärder tidigt under bygget, för att eliminera påverkan på exempelvis en byggnad.

Rättigheter och skyldigheter
I bygget av Varbergstunneln har både fastighetsägare och Trafikverket rättigheter och skyldigheter att hålla sig till.

Fastighetsägare

 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för mark som Trafikverket tar i anspråk, både permanent och tillfälligt, vid bygget av Varbergstunneln.
 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för de flesta skador som uppstår på grund av bygget.
 • Fastighetsägare kan ha rätt till ersättning för vissa andra ekonomiska skador som har orsakats i samband med Varbergstunneln, exempelvis ökade kostnader i sin verksamhet.
 • För att fastighetsägare ska få ersättning ska det ha uppstått en ekonomisk skada på grund av Varbergstunneln. Skadan ska med andra ord vara objektivt mätbar.
 • Grundprincipen är att en fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning som om projektet aldrig genomförts. Undantag finns dock om det är skäligt, med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av liknande störning.

Trafikverket

 • Trafikverket har rätt att göra mätningar och undersökningar intill den planerade arbetssträckningen, samt att få tillträde till fastigheter där dessa undersökningar behöver genomföras. Vi meddelar alltid ägaren i förväg.
 • Trafikverket har rätt att förvärva den mark som behövs för att bygga Varbergstunneln, efter det att järnvägsplanen har vunnit laga kraft. Denna mark redovisas som permanent markanspråk i plankartorna. Plankartorna hittar du här, i Varbergstunneln järnvägsplan.
 • Trafikverket har rätt att tillträda marken för permanenta ändamål när vi har en överenskommelse med fastighetsägaren eller när Lantmäterimyndigheten fattat beslut om tillträde.
 • Trafikverket har rätt att använda mark som ligger utanför själva tunnelområdet för tillfälliga transportvägar och plats för exempelvis arbetsbodar och byggnadsmaterial. Denna mark redovisas som tillfälligt markanspråk i plankartorna (se länk ovan).
 • Trafikverket har rätt att tillträda marken avsedd för tillfällig nyttjanderätt när järnvägsplanen har vunnit laga kraft.
 • Trafikverket har rätt att göra små avvikelser från den fastställda järnvägsplanen om det endast har marginell påverkan på omgivningen.
 • Om Trafikverket skulle behöva ta mer mark i anspråk än vad som fastställts i järnvägsplanen måste vi informera berörd fastighetsägare om detta. Om skillnaden är väsentlig kan en ny järnvägsplan behöva tas fram för det förändrade området. Om mer mark behövs tillfälligt kan avtal tas fram med berörd fastighetsägare.
 • Trafikverket är skyldigt att betala ersättning till fastighetsägare för permanent intrång och tillfällig nyttjanderätt.

Att tänka på när vi spränger 

Du som är fastighetsägare eller hyresinnehavare behöver själv se över infästningar och upphängningar av tavlor, speglar och hyllor. När vi spränger under en byggnad kan det skaka mer än det brukar och ibland riskerar bristfälliga infästningar att få föremål att ramla ner.  Lämna heller inte stearinljus utan uppsikt.

I bygget av Varbergstunneln har fastighetsägare och Trafikverket olika rättigheter och skyldigheter.

Fastighetsägares rättigheter

 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för mark som Trafikverket tar i anspråk, både permanent och tillfälligt, vid bygget av Varbergstunneln.
 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för de flesta skador som uppstår på grund av bygget.
 • Fastighetsägare kan ha rätt till ersättning för vissa andra ekonomiska skador som har orsakats i samband med Varbergstunneln, exempelvis ökade kostnader i sin verksamhet.
 • För att fastighetsägare ska få ersättning ska det ha uppstått en ekonomisk skada på grund av Varbergstunneln. Skadan ska med andra ord vara objektivt mätbar.
 • Grundprincipen är att en fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning som om projektet aldrig genomförts. Undantag finns dock om det är skäligt, med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av liknande störning.

Trafikverkets rättigheter och skyldigheter

 • Trafikverket har rätt att göra mätningar och undersökningar intill den planerade arbetssträckningen, samt att få tillträde till fastigheter där dessa undersökningar behöver genomföras. Vi meddelar alltid ägaren i förväg.
 • Trafikverket har rätt att förvärva den mark som behövs för att bygga Varbergstunneln, efter det att järnvägsplanen har vunnit laga kraft. Denna mark redovisas som permanent markanspråk i plankartorna. Plankartorna hittar du här, i Varbergstunneln järnvägsplan.
 • Trafikverket har rätt att tillträda marken för permanenta ändamål när vi har en överenskommelse med fastighetsägaren eller när Lantmäterimyndigheten fattat beslut om tillträde.
 • Trafikverket har rätt att använda mark som ligger utanför själva tunnelområdet för tillfälliga transportvägar och plats för exempelvis arbetsbodar och byggnadsmaterial. Denna mark redovisas som tillfälligt markanspråk i plankartorna (se länk ovan).
 • Trafikverket har rätt att tillträda marken avsedd för tillfällig nyttjanderätt när järnvägsplanen har vunnit laga kraft.
 • Trafikverket har rätt att göra små avvikelser från den fastställda järnvägsplanen om det endast har marginell påverkan på omgivningen.
 • Om Trafikverket skulle behöva ta mer mark i anspråk än vad som fastställts i järnvägsplanen måste vi informera berörd fastighetsägare om detta. Om skillnaden är väsentlig kan en ny järnvägsplan behöva tas fram för det förändrade området. Om mer mark behövs tillfälligt kan avtal tas fram med berörd fastighetsägare.
 • Trafikverket är skyldigt att betala ersättning till fastighetsägare för permanent intrång och tillfällig nyttjanderätt.

De fysiska skador som kan uppstå under bygget av Varbergstunneln ersätter eller reparerar vi normalt när våra arbeten är klara i området. Akuta skador, exempelvis inläckage i sprickor, åtgärdar vi omgående så att skadan inte förvärras.

Utöver fysiska skador kan själva bygget av Varbergstunneln upplevas som störande. I vissa fall kommer vi att kunna erbjuda ersättningsboende under begränsad tid. Även skador i form av påverkan på verksamhet, till exempel genom minskad tillgänglighet, kan uppkomma.

För att vi ska åtgärda eller ersätta en skada ska den ha uppkommit i samband med bygget av Varbergstunneln. Om Trafikverket får in en anmälan om skada görs en skadeutredning för att se om den kan ha orsakats av byggnationen.

Skriv vad som hänt och mejla

Skador kan uppstå på fast egendom (byggnader) eller lös egendom (föremål i din bostad, som exempelvis en vas). Trafikverket ersätter inga skador av lösa föremål.

Alla skador anmäler du skriftligen. Ju mer detaljerad du kan vara i din beskrivning desto lättare är det för oss att göra en bedömning. Du kan gärna bifoga kvitto som styrker ditt ersättningsanspråk samt foto av den uppkomna skadan och bifoga det i mejlet. Mejla uppgifterna till varbergstunneln@trafikverket.se.

Uppgifter att ha med när du anmäler skada

 • Namn, adress, telefonnummer, e-post.
 • Beskrivning av händelseförloppet (beskriv hur skadan uppkommit, vad som skadats samt datum och tid för när skadat uppkom).
 • Ersättningsanspråk. Bifoga kvitto, foto.

Om du inte är nöjd med beskedet

Besked lämnas utifrån de underlag som skickats in och den utredning som Trafikverket gjort. Beskedet grundar sig i Trafikverkets ställningstagande. Det är inte ett formellt beslut, och kan därför inte överklagas.

På begäran kan Trafikverket göra en ny bedömning av ärendet om det kommer fram nya omständigheter som inte tidigare har tagits hänsyn till. Om du trots det inte är nöjd med vårt besked kan du driva ärendet vidare genom att väcka skadeståndstalan vid allmän domstol.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur Trafikverket hanterar dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om hur Trafikverket hanterar GDPR här.

Fakta om den nya järnvägen

Läs mer om vad och hur vi bygger, säkerhet, kapacitet och miljö.

Nu tar vi ett helhetsgrepp och bygger dubbelspår på de delar av Västkustbanan som idag är enkelspåriga. Vi bygger bort flaskhalsarna och möjliggör ett effektivt och pålitligt resande. Vi ser helt enkelt till att kusten blir klar.

Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har skett i etapper sedan 1980-talet. Trafikverket bygger idag dubbelspår på två ställen på banan, dels mellan Varberg och Hamra, dels mellan Ängelholm och Maria (norra Helsingborg). Det sista som sedan återstår för att hela Västkustbanan ska bli dubbelspårig är en sträcka på cirka fyra kilometer mellan Maria station och Helsingborg central som det planeras för nu.

Västkustbanan är en strategiskt viktig bana i Västsverige där både person- och godstrafiken går tätt. I Varberg har tågtrafiken ökat med 35 procent under åren 2013–2019. Eftersom Varberg och region Halland växer kommer trafiken fortsätta öka. Under ett vardagsdygn passerar i snitt 108 tåg genom Varberg.

Trafikverket bygger dubbelspår genom Varberg i samverkan med Region Halland, Varbergs kommun och Jernhusen. Med effektiva resor och transporter kan västra Sverige, Halland och Varberg som stad fortsätta att utvecklas.

Med ett utbyggt dubbelspår genom Varberg blir kapaciteten på Västkustbanan större. Idag går det sex tåg i timmen genom Varberg i varje riktning och när dubbelspåret är klart finns det möjlighet att öka till tio tåg i timmen. Dubbelspår ger också ökad möjlighet att hantera fel och avvikelser i trafiken, vilket betyder högre tillförlitlighet till restider.

När dubbelspåret är färdigt har vi ökat säkerheten utmed sträckan och minskat risken för spårspring. De tio plankorsningar som idag finns mellan väg och järnväg byggs bort och ersätts av antingen broar eller vägportar.

När vi bygger ut sträckan med dubbelspår anpassar vi den till den senaste och modernaste tekniken vilket ökar den tekniska standarden på Västkustbanan. Detta innebär till exempel en större tillförlitlighet och möjligheten att öka hastigheten.

Det ger positiva miljöeffekter att rusta upp och modernisera järnvägen. En av de största vinsterna med en ökad järnvägskapacitet är att mer trafik kan flyttas över från väg till järnväg. På ett tåg ryms lika många resenärer som på sex bussar eller nästan 140 bilar. Ett godståg klarar lika mycket last som 30 långtradare.

Då tunneln byggs försvinner barriären i form av järnvägsspår i centrala Varberg. Det skapar möjlighet till bättre kontakt mellan staden och havet. Dessutom blir stadsmiljön lugn utan ljud från tågen. Samtidigt frigörs centralt belägen mark för nybyggnation där bangården ligger idag.

Anpassad till framtida klimatförändringar

Tunneln är anpassad för att klara en framtida klimatrelaterad höjning av vattenståndet. Forskning är baserad på de siffror som tas fram av FN:s internationella klimatpanel, samt vattennivåernas naturliga variation. Vi dimensionerar därför tunneln för betydligt högre vattennivåer än de som finns idag.

Regnvatten i tråget kommer, via ett antal pumpstationer, att pumpas upp från tråget. Snö kommer att skottas och transporteras bort.

Norra tråget och betongtunneln

Norr om centrum och söder om Getteröbron bygger vi tråg och betongtunnel. Tråget kan beskrivas som en öppen tunnel utan tak och är en övergång från tågtrafik ovan mark till tunnel under jord och i berg. Nya stationens plattformar kommer att ligga nedsänkta i trågets södra del. Tråget blir 900 meter.

Betongtunneln är cirka 350 meter lång och är den första delen innan man kommer in i bergtunneln. Den byggs med cut-and-cover metod. Det betyder att man gräver en djup grop från markytan, bygger upp tunnelgolvet, väggarna och taket på gropens botten och sedan återfyller med massor över tunneln.

Under Västra Vallgatan, ungefär i höjd med Engelbrektsgatan, övergår betongtunneln i en cirka 2,8 km lång bergtunnel under centrala Varberg. Parallellt med bergtunneln för tågtrafik kommer det att gå en mindre service- och räddningstunnel. Mellan de två tunnlarna kommer det att gå tvärtunnlar med jämna mellanrum som binder ihop dem. Service- och räddningstunneln kommer att ha sin norra mynning i Järnvägsparken söder om nuvarande stationshus.

Först undersöker vi berget

Innan vi började bygga tunneln undersökte vi berget genom kärnborrning. Arbetet med kärnborrning startade vi våren 2019 i Järnvägsparken. Kärnborrning innebär att vi borrar smala hål ner i berget och skär ut och tar upp långa cylinderformade provbitar eller borrkärnor. Genom att undersöka borrkärnorna får vi fram viktig information om förhållandena i berget på platsen. Borrhålen fylls igen när arbetet är färdigt.

Berggrunden under Varberg där vi ska bygga tunneln består till stor del av den ovanliga bergarten charnockit, även kallad Varbergsgranit. Bergarten är unik för området och förekommer endast på några få andra platser i världen. Det är också den bergart som Varbergs fästning är byggd av.

Vi spränger för tågtunneln

Vi bygger bergtunneln med en traditionell borr-och-spräng-teknik. Först tätar vi bergets naturliga sprickor med cement genom så kallad förinjektering för att förhindra att grundvatten läcker in i tunneln. Cementinjektering är en väl beprövad och vanligt förekommande tätningsmetod och cementen är ofarlig. Sedan borrar vi långa hål in i berget, laddar dessa med sprängmedel och spränger ut berget. Som mest kommer vi att använda fyra stora borriggar som borrar spränghålen i berget. Vi kommer att skjuta minst en sprängsalva per dag och borrigg.

Bergtunneln driver vi från norr och söder samtidigt. Från den norra öppningen och cirka 200–300 meter söderut är det bitvis liten bergtäckning över tunneln. Här kommer vi att spränga med mindre salvor för att få ett säkert tunnelarbete. Djupet på tunneln skiftar och går i mitten ner till 30 meter djup. I ändarna är tunneln 15 meter djup.

Vi bygger också en service- och räddningstunnel bredvid tågtunneln. Vid den första tvärtunneln i varje ände går vi också in i själva tågtunneln och börjar bygga den parallellt. Sommaren 2022 räknar vi med att ha sprängt ut hela tunneln och att den därmed är öppen i båda ändar. Under mitten av 2023 räknar vi med att även tågtunneln är öppen i båda ändar och då är sprängarbetet klart.

Sprängningarna sker vardagar mellan klockan 07.00–22.00. Därefter transporterar vi bort bergmassor.

Den nya godsbangården i Lassabacka blir cirka en kilometer lång, med fyra spår för godståg vid sidan av fyra spår för persontrafik på Västkustbanan. Godsbangården har förbindelser med Västkustbanan, Terminalbangården och Varbergs hamn. Terminalbangården bygger vi väster om tråget under år 2025, då vi har rivit den gamla järnvägsanläggningen. Terminalbangården är till för att dels ställa upp lok och fordon som inte används för stunden, dels för att kunna växla godståg från Viskadalsbanan. Terminalbangården har förbindelser med Västkustbanan, ny godsbangård och Viskadalsbanan.

Massor från tunnelbygget täcker gammal soptipp

Intill vårt arbetsområde i Lassabacka jobbar Varbergs kommun med att täcka över den gamla soptippen Lassabackadeponin och skapa ett nytt naturområde. Jordmassor från Varbergstunneln kommer tillsammans med ett tätande skikt av duk eller lera att skapa en barriär mot den förorenade marken och förhindra att regnvatten tränger ner i soporna och drar med sig giftiga ämnen till havet.

Stationsområdet bygger vi i samverkan med Varbergs kommun och den nya stationsbyggnaden bygger Jernhusen. Det är också Jernhusen som äger dagens kulturminnesmärkta stationshus och som ansvarar för hur det ska användas i framtiden.

Det var viktigt för Varbergs kommun att behålla järnvägsstationen centralt i staden. Med en station i centrum kan fler människor på ett enkelt sätt pendla till arbete och utbildning och Varberg blir en levande stad som kan växa.

I kommunens detaljplan regleras var parkeringsytor kommer att finnas. Cykelparkering kommer bland annat att finnas nära de trappor och hissar som förbinder markytan med plattformarna i tråget. Pendelparkering kommer i huvudsak att finnas väster om tråget.

De nya plattformarna kommer att vara nedsänkta i ett öppet tråg, som en tunnel utan tak, under marknivå. Plattformarna kan nås med hissar och trappor, dels från en gångbro över tråget och dels från marknivå över tunnelns norra mynning. Det kommer även finnas uppgångar från plattformarna i tunneln till stationshuset.

Det blir fem spår vid plattformarna. Vid trågets början i norr är det tre spår, Viskadalsbanan samt Västkustbanans uppspår och nedspår. Totalt kommer fyra av spåren att ha anslutning till plattform, medan ett av spåren är genomgående. I början av tunneln, efter plattformarna, kommer de fyra spåren att gå ihop till två och bildar dubbelspåret på Västkustbanan.

Så här blir det när allt är klart – se filmen

Fler filmer om projektet

Konst under byggtid

För att skapa en trivsam miljö även när vi bygger skapar konstnärer tillfälliga konstinstallationer på och runt en del av våra byggplank.

Läs mer om konst under byggtid

Läs och ladda hem dokument

Här finns möjlighet att ladda hem eller skriva ut dokument.