Logga in
Logga in

Alléer

Vi tar hand om våra alléer för att bevara dess betydelse för kulturmiljön, landskapsbilden och den biologiska mångfalden.

Alléerna ger landskapet karaktär och har stor betydelse för olika växt- och djurarter. Alléer började planteras längs landsvägarna under 1700-talet och hade då en praktisk funktion. De gjorde vägen tydlig vid dåligt väder, gav lä, skugga och hindrade vägbanan från att torka ut och damma.

Det vanligaste trädslaget i Norrbottens och Västerbottens landsvägsalléer är björk. Att så är fallet beror delvis på Gustav Rosén, dåvarande landshövding i Västerbotten, som 1938 utfärdade en kungörelse om att björkalléer av estetiska skäl skulle planteras längs de ”fula landsvägarna”.

Under 1900-talets senare del har antalet alléer minskat i omfattning till följd av utbyggnad och breddning av vägnätet. En del av de kvarvarande alléerna är idag ålderstigna och i dåligt skick. Efterhand som träden blir riskträd och plockas bort uppstår luckor mellan träden vilket minskar alléns värde.

Vi ansvarar för alléer längs de statliga vägarna och arbetar med att sköta, restaurera och återplantera dem. I Norrbotten och Västerbotten finns cirka 80 stycken statliga alléer.
Alléer är skyddade genom det generella biotopskyddet i miljöbalken. Det innebär att det är förbjudet att utföra åtgärder som kan skada allén. 

Har du en fastighet som angränsar till någon av våra alléer är det viktigt att ni är varsamma med våra träd så att de inte skadas vid gräsklippning, slyröjning eller snöröjning. Det är inte tillåtet att fästa skyltar, brevlådor eller annat på träden. 

Planerade och pågående projekt

Under de kommande åren planerar vi att restaurera alléerna i:

  • Ersmarksbodarna, Skellefteå kommun
  • Ostvik, Skellefteå kommun
  • Innansjön, Skellefteå kommun
  • Bygdeträsk, Skellefteå kommun
  • Brännland, Umeå kommun
  • Kvarnsvedjan, Umeå kommun
  • Baggböle, Umeå kommun
  • Gräsmyr, Nordmalings kommun

Definition av allé

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd (minst 20 cm diameter i brösthöjd).

 

Kontakt Norr- och Västerbotten

Charlotta Olofsson

Telefon: +46 10-124 25 88