Logga in
Logga in

Miljöåtgärder i Norrbotten och Västerbotten

Vi åtgärdar brister i natur- och kulturmiljön vid våra statliga vägar och järnvägar för att bevara viktiga livsmiljöer och kulturarv.

Bristerna kan till exempel bero på att kraven var lägre vid byggnationen än i dag, att trafiken har ökat eller att användningen av vägen eller järnvägen har förändrats. Vi arbetar för att det ska vara smidigt och tryggt att resa och transportera gods. Samtidigt påverkar infrastrukturen både miljön och människors hälsa. Vägar och järnvägar innebär barriärer för djur och människor. Trafiken orsakar störningar genom bland annat buller och vibrationer.  Viktiga livsmiljöer för djur och växter påverkas likväl som värdefulla kulturarv. Men vi har också möjlighet till positiva förändringar genom att göra insatser för miljön. Det gör vi med hjälp av medel som är öronmärkta till den typen av projekt, så kallade riktade miljöåtgärder.

Våra riktade miljöåtgärder i Norrbotten och Västerbotten 

  • Bevara artrika vägkanter
  • Bekämpa invasiva växter
  • Restaurera och återställa alléer
  • Åtgärda vägtrummor så att de blir ekologiskt anpassade och gör det möjligt för vattenlevande organismer att passera väganläggningen
  • Bevara och restaurera kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt
  • Förhindra ren- och viltpåkörningar samt förbättra samebyarnas möjlighet till att nyttja betesmark nära väg genom att komplettera och förbättra befintligt viltstängsel

Kontakt Norrbotten och Västerbotten

Claes Dahlgren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 38 12