Logga in
Logga in

Faunapassager i vatten

Vi anlägger nya och åtgärdar bristande faunapassager i vatten för att minska påverkan på vattenfaunan och de ekosystem vattendragen ingår i.

En faunapassage i vatten är till exempel en trumma eller bro som gör att vatten från ett naturligt vattendrag kan passera en väg eller järnväg. Bristande faunapassager i vatten skapar vandringshinder och leder till problem för fiskar och andra vattenlevande organismer som nyttjar vattendraget.

Vandringshinder påverkar ekosystemen

Exempel på vandringshinder är fall från trummor, gamla dammar i vattendraget eller för hög vattenhastighet i passagen. Hinder i vattensystemet påverkar transporten av näringsämnen, sediment och organiskt material, vilket i sin tur påverkar ekosystemen
såväl uppströms som nedströms. Vandrande fisk som öring påverkas negativt då de inte kan nå sina lekområden längre upp i vattensystemet.

Vi åtgärdar vandringshinder

Vi arbetar med att åtgärda vandringshinder längs vägar. Detta gör vi exempelvis genom att:

  • Byta ut trummor och broar mot sådana som är bättre utformade och ekologiskt anpassade.
  • Skapa trösklar i vattendraget så att vattennivån höjs där vattendraget passerar vägen.
  • Rensa vattendraget från hinder.  

För att få till en bra faunapassage i vatten är det viktigt att bibehålla vattendragets naturliga bredd och vattenhastighet genom passagen. Stenmaterial inne i trumman skapar en naturlig botten och viloplatser för vattenlevande djur.

För att åtgärderna ska få effekt är det viktigt att längre sträckor av vattendraget blir fria från hinder. Därför samarbetar vi med Länsstyrelsen och andra väghållare som kan åtgärda hinder i vattendraget som finns utanför Trafikverkets vägområde.


Uttrar kan använda passagerna


På vägar med större trafikmängder anlägger vi faunapassager som framförallt utter kan använda. Sådana passager kan utformas som en hylla under en bro, en mindre torrtrumma på land eller genom en strandpassage.


Pågående projekt för att bygga bort vandringshinder


Under de kommande åren planerar vi att åtgärda vandringshinder i  Piteå och Älvsbyns kommuner.


LIFE - ReMiBar


Trafikverket har tidigare varit involverade i ett LIFE -projekt, ReMiBar där målet varit att skapa fria vandringsvägar i fem stora vattensystem i Norrbotten och Västerbotten. I länkrutan hittar du länk till ReMiBar där du kan du ta del av informationsmaterial och annat som tagits fram inom det projektet.

 

Kontakt Norrbotten och Västerbotten

Claes Dahlgren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 38 12