Logga in
Logga in

Artrika vägkanter

Vi sköter om våra artrika vägkanter för att bevara artrikedomen och gynna den biologiska mångfalden.

En artrik vägkant är ett område vid sidan av vägen som har högre naturvärden och där det kan finnas skyddsvärda, hotade eller rödlistade arter. De artrika vägkanterna består ofta av ängs- och betesmarksflora som trivs i näringsfattig jord och som gynnas av slåtter.

De är viktiga livsmiljöer för många växt- och insektsarter som trängts undan från det moderniserade odlingslandskapet. Det som är skyddsvärt i en artrik vägkant kan vara enskilda hotade arter eller den samlade artrikedomen.

För att få kunskap om vilka vägsträckor som är artrika utför vi inventeringar med jämna mellanrum. Vid de sträckor som utpekats som artrika anpassar vi vägunderhållet samt genomför riktade åtgärder så att artrikedomen kan bevaras.  

Vi anpassar slåtter för att bevara artrikedomen

Anpassad slåtter är ett exempel på åtgärd. Slåtter kan till exempel ske sent på säsongen för att säkerställa att blommorna har hunnit fröat av sig innan slåtter sker eller tidigt på säsongen för att få bort gräs som annars riskerar att kväva ängsväxterna. Vi gör även åtgärder för att få bin och andra insekter att trivas. Det kan till exempel vara att skrapa vägkanterna och skapa sandblottor så att skalbaggar hittar mat och bin hålor att bo i.

Var finns artrika vägkanter?

Du kan hitta artrika vägkanter genom att söka i nationella vägdatabasen (se länk nedan). Ange Artrik vägkant i rutan till höger där man väljer vad kartan ska visa.
Håll gärna utkik efter våra artrika vägkantsskyltar som visar med pilar var den artrika vägkanten sträcker sig.

Kontakt Norrbotten och Västerbotten

Claes Dahlgren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 38 12

Lotta Burström

Projektledare

Telefon: +46 10-124 29 20