Logga in
Logga in

Över 2 miljoner påverkas av buller från trafiken

Trafiken ökar och allt fler påverkas av buller från den. Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor. Ny teknik kan minska framtidens buller och det finns bra åtgärder redan nu.

Vad som hände inom våra prioriterade miljöområden under förra året kan du läsa om i Trafikverkets miljörapport 2022. Varje område har ett eget avsnitt och temavsnittet handlar denna gång om buller och vibrationer.

Ny teknik kan minska bullret från trafiken

Trafik på väg och järnväg orsakar buller som enkelt uttryckt är oönskat ljud, ett ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Bullret ökar risken för hälsoproblem för dem som bor i bullerutsatta områden.

Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor. Ny teknik kan minska framtidens buller och det finns bra åtgärder redan nu.

– Så många som en femtedel av Sveriges befolkning påverkas av oönskade ljud från trafiken. De vanligaste bulleråtgärderna är fönsterbyten, avskärmning av uteplatser och långa bullerdämpande skärmar och vallar. Vi prioriterar åtgärder för de som är mest utsatta. Att minska bullret vid källan ger mest effekt för många människor och idag finns det både teknik och kunskap för att åstadkomma detta, berättar Karin Blidberg, nationell samordnare buller och vibrationer, Trafikverket.

Spårslipning kan minska buller från järnvägen

Spårslipning, där man minskar ojämnheter på rälsen, är en källåtgärd som kan ha stor effekt. Där pågår ett utvecklingsarbete för att bedöma potentialen av minskat buller genom förbättrat spårunderhåll. Detta tillsammans med skarpare krav på nya fordon kan minska bullret.

En annan källåtgärd som testas är ändrade egenskaper i den gummiplatta som läggs mellan rälsen och betongslipern. Med en förändrad styvhet i detta mellanlägg, som används idag, kan bulleremissionerna från vissa tågpassager sannolikt halveras på sikt.

Elbilar och beläggning påverkar buller från vägarna

– En högre andel elbilar i fordonsflottan kan i framtiden medföra att bullernivåerna i städer minskar. Elbilar bullrar mindre jämfört med konventionella fordon i hastigheter under 60 km i timmen då motorljudet är lägre. Vid högre hastigheter dominerar ljudet från interaktionen mellan däck och vägbana, säger Lars Dahlbom, nationell samordnare buller, Trafikverket.

En vägbeläggning med en mindre stenstorlek än normalt alstrar också mindre buller. Om bättre stenkvalitet väljs beräknas den ha lika lång livslängd som beläggningen med en större stenstorlek, det vill säga minst sju år.

– Merkostnaden är rimlig på vägsträckor där många människor bor med höga bullernivåer. Den är dock mindre lämplig vid höga trafikflöden, höga hastigheter och hög dubbdäcksandel då den inte beräknas hålla i minst sju år, fortsätter Lars Dahlbom.

Vi strukturerar vårt miljöarbete i sju prioriterade områden, dessa är:

  • klimat-och energi, luftkvalitet, buller och vibrationer,
  • landskap, vatten, material och kemiska produkter,
  • förorenade områden och masshantering.

Dessutom finns åtgärdsområdet aktivt resande som påverkar människors hälsa positivt. 

Video: Klimatarbete – hur bidrar Trafikverket?

Cirka 2 minuter om Trafikverkets klimatarbete.