Logga in
Logga in

Din säkerhet vid järnvägen

Varje år dödas eller skadas människor allvarligt på järnvägsspåren. Även om trenden går åt rätt håll återstår mycket arbete för att nå nollvisionen – att ingen omkommer i trafiken.

Att vistas i spårområden är förenat med många risker. Fordonen är tunga och har lång bromssträcka, dessutom finns strömförande ledningar som det kan räcka att komma nära. Det gör att även små misstag och ogenomtänkta beslut kan få stora konsekvenser. Har du inte tillstånd att vara på spåren, vilket kräver både rätt utbildning och rätt utrustning, kan du i värsta fall omkomma, skadas svårt eller ”bara” orsaka omfattande förseningar i tågtrafiken.

De flesta förstår att järnvägarna bara är till för tåg, men det finns de som tar onödiga risker genom att vistas på eller nära spåret. Vi sätter alltid säkerheten i första rummet, och får vi information om att det finns obehöriga i eller nära spåren stoppar vi trafiken. Måste du korsa en järnväg ska du därför alltid göra det på godkända övergångar. Tågen kör snabbt, är tysta och kan varken bromsa eller väja om du skulle råka vara på fel plats.

De flesta incidenter med obehöriga i spårmiljöer sker runt våra storstäder där det är som mest trångt på spåren. Det gör att varje stopp snabbt får stora följdverkningar för både gods- och persontrafik som fastnar i tåg-köer. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av någon inte förstått eller bara struntar i riskerna med att vara i eller intill järnvägsspåren.

Åtgärder som minskar olycksrisken och räddar liv

Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar de varningssignaler och skyltar som visar var det är förbjudet och var det är tillåtet att passera järnvägen. Tyvärr är det inte alla som gör det!

För att göra det svårare för obehöriga att komma ut på spåren sätter Trafikverket upp två meter höga stängsel som är svåra att klippa sönder. Vi kompletterar också med kameror på utsatta sträckor för att kunna upptäcka om ett intrång ändå sker. Genom samverkan och kommunikation mellan tågtrafikledning, polis, räddningstjänst och stationspersonal kan vi också ingripa snabbare om det ändå sker. Den som blir påkommen kan få böter.

Ytterligare åtgärder vi genomför rör plankorsningar, skydd vid plattformsändar och tydligare skyltning. Dessutom genomför vi i samarbete med branschen insatser för att skapa en säker arbetsmiljö för de som arbetar med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen.

Varje år omkommer eller skadas människor för att de befunnit sig på järnvägsspår. Det kan till exempel handla om att man genar över spåret. Skyt som visar att det är förbjudet att beträda spåren.

Järnvägen är säker, och Trafikverket jobbar för att göra järnvägen ännu säkrare. Vår ledstjärna är nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, vare sig längs vägar eller järnvägar.

 

Var rädd om dig – det är livsfarligt på spåren

Tågen är både tystare och snabbare än vad många tror och att gena över spåret är livsfarligt. Tåg går tyst, fort och har lång bromssträcka. Ett tåg i 200 km/tim kör ungefär 200 meter på tre sekunder. Bromssträckan vid nödbromsning är mer än en kilometer. En lokförare har inte en chans att stanna.

Längs järnvägen finns många godkända platser för att korsa spåren, via plankorsningar med eller utan bommar eller via en bro över eller en tunnel under spåren. Du kanske får gå en längre väg för att nå dem, men du korsar då järnvägen på ett säkert sätt.

Även järnvägens kontaktledningar ovanför spåret är livsfarliga. Det räcker att komma i närheten för att få ström i sig. Det leder till svåra brännskador och i värsta fall dödsfall. Strömmen alltid är på i kontaktledningen, även när tåget står stilla.

Tänk på andra – de drabbas av dina beslut

Förutom att det är förbjudet och livsfarligt leder obehöriga i spår till många sena tåg varje dygn. Det leder till att resenärer och gods inte kommer fram i tid.

Att gena över spår, gå mot en stoppsignal eller krypa under bommar får alltså direkta konsekvenser för tågtrafiken. Särskilt runt våra storstäder där det är trångt på spåren får varje stopp eller hastighetsnedsättning snabbt stora konsekvenser för punktligheten. När Trafikverket får information om att människor vistas otillåtet i spårområdet stoppas antingen tågen eller så sänks hastigheten.

Under 2022 uppgick förseningstimmarna på grund av att obehöriga vistas i spåret till över 2 000 timmar. Och det omfattar bara när personer sprungit över spåret och hindrat trafiken – inte när trafiken stoppats på grund av förolyckad person.

För lokförarna är obehöriga i spår ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Precis som att ingen ska omkomma i olyckor ska heller ingen förare behöva uppleva att köra på en annan människa. En förare har ingen möjlighet att få stopp på tåget i tid om någon plötsligt dyker upp i spåret framför ett kanske flera hundra ton tungt tåg som kommer i hög hastighet.

Informationsblad om faror vid järnvägen

Informationsbladet "Var försiktig nära järnvägen" är framtaget för att på ett enkelt sätt kunna informera om de faror som finns med järnvägen för olika grupper. Möjliga mottagare är exempelvis skolklasser och idrottsföreningar.

Mer information om säkerhet vid järnvägen

Läs mer via länkarna nedan om vad du bör tänka på för att undvika skador, samt vad vi gör för att höja säkerheten vid järnvägen.

Information om faran vid och på järnvägsspåren

  • Det är både förbjudet och livsfarligt att vara på järnvägsspår.
  • Människor som springer över spåren är ett stort problem.
  • Cirka 100 personer dör varje år efter att ha vistats på spårområdet. Cirka 85 procent av dödsfallen är självmord.
  • Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår är stora. En del tåg kör dessutom så tyst att de inte hörs.
  • Strömmen i ledningarna är livsfarlig och den är alltid påslagen.
  • Korsa järnvägen där du får – på särskilda övergångar.
  • Det är viktigt att se sig noga för när man korsar de här typerna av övergångar. När det finns nedfällda bommar och/eller röd signal, så betyder det alltid att ett tåg är på väg.
  • Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av obehöriga i eller intill järnvägsspåren. Det innebär att resenärer och gods blir försenade.