Logga in
Logga in

Din säkerhet vid järnvägen

Det är för många som dödas eller skadas allvarligt på järnvägsspåren. Trafikverkets mål är att antalet dödade på järnväg ska minska till år 2030.

För resenärer är tåget ett säkert transportmedel. Från och med år 1990 har antalet omkomna resenärer i svenska tågolyckor inte uppgått till mer än ungefär en vart femte år. Efter 2010 har ingen resenär omkommit på ett tåg. Läget för personpåkörningar är ett annat, i genomsnitt dör cirka 100 personer varje år (cirka 85 procent suicid).

Övriga olyckor rör personer som av någon anledning befunnit sig på spåret, i plankorsningar eller omkommit i samband med elolyckor vid högspänningsanläggningar.

Åtgärder som minskar olycksrisken och räddar liv

Under perioden 2015–2020 satsade vi en miljard kronor på åtgärder som kan förhindra att obehöriga tar sig in i spårområdet. Denna satsning fortsätter i arbetet mot målet 2030. Vi sätter till exempel upp två meter höga stängsel som är svåra att klippa sönder, och kompletterar med kameror på utsatta sträckor.

Satsningen ska göra det svårare för obehöriga personer att ta sig in i det livsfarliga spårområdet – och om de gör det ska de kunna upptäckas. Genom samverkan och kommunikation mellan tågtrafikledning, polis, räddningstjänst och stationspersonal kan vi också ingripa snabbare.

Ytterligare åtgärder som genomförs rör plankorsningar, skydd vid plattformsändar och tydligare skyltning. Vi monterar också pyramidformade mattor som kan förhindra att obehöriga tar sig ut i spårmiljöerna. Dessutom genomför vi insatser kring en säker arbetsmiljö.

Varje år omkommer eller skadas människor för att de befunnit sig på järnvägsspår. Det kan till exempel handla om att man genar över spåret. Skyt som visar att det är förbjudet att beträda spåren.

Varje år omkommer eller skadas människor för att de befunnit sig på järnvägsspår. Det kan till exempel handla om att man genar över spåret.

Förbjudet vistas i spårområdet

Att vistas i spårområdet är förbjudet, farligt och förorsakar förseningar. De flesta incidenter med obehöriga i spårmiljö sker i starkt trafikerade områden där det också är trångt på spåren. Det gör att varje stopp snabbt får stora följdverkningar för både gods- och persontrafik som fastnar i tågköer. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av obehöriga i eller intill järnvägsspåren.

Var rädd om dig – det är livsfarligt på spåren

Tågen är både tystare och snabbare än vad många tror och att gena över spåret är livsfarligt. Tåg går tyst, fort och har lång bromssträcka. Ett tåg i 200km/tim kör ungefär 200 meter på tre sekunder. Bromssträckan vid nödbromsning är mer än en kilometer. Lokföraren har inte en chans att stanna för dig.

Längs järnvägen finns godkända platser för att korsa spåren, via plankorsningar med eller utan bommar eller via en bro över eller en tunnel under spåren. Du kanske får gå en längre väg för att nå dem, men du korsar då på ett säkert sätt.

Även järnvägens kontaktledningar ovanför spåret är livsfarliga. Det räcker att komma i närheten för att få ström i sig. Det leder till svåra brännskador och i värsta fall dödsfall. Strömmen alltid är på i kontaktledningen, även när tåget står stilla.

Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken

Trafikverket jobbar för att göra järnvägen säker. Det är ett målmedvetet arbete i strävan mot nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är dessutom förbjudet enligt lag att vara på järnvägsspåren, utom när du korsar dem på godkända övergångar.

Trafikverket genomför flera åtgärder för att förhindra obehöriga att ta sig in i spårområdet.  Vi sätter till exempel upp stängsel och kompletterar med larmande kameror på utsatta sträckor. Vi monterar också pyramidmattor som gör det svårare för obehöriga att ta sig ut i spårmiljön.

Men det är omöjligt att stängsla in hela järnvägen. Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar varningssignaler och skyltar som visar var det är förbjudet och var det är tillåtet att passera över järnvägen.

Tänk på andra – de drabbas av dina beslut

Förutom att det är förbjudet och livsfarligt leder obehöriga i spår till många sena tåg varje dygn. Det leder till att resenärer och gods inte kommer fram i tid.

Att gena över spår, gå mot en stoppsignal eller krypa under bommar får direkta konsekvenser för tågtrafiken. Särskilt runt våra storstäder där det är trångt på spåren får varje stopp eller hastighetsnedsättning snabbt stora konsekvenser för punktligheten. När människor vistas otillåtet i spårområdet stoppas antingen tågen eller så sänks hastigheten.

Under 2021 uppgick förseningstimmarna på grund av att obehöriga vistas i spåret till  över 2 000 timmar. Och det omfattar bara när personer sprungit över spåret och hindrat trafiken – inte när trafiken stoppats på grund av förolyckad person.

För lokförarna är det en mardröm att riskera att köra på en annan person. De har ingen möjlighet att få stopp på tåget i tid om någon plötsligt befinner sig i spåret.

Informationsblad om faror vid järnvägen

Informationsbladet "Var försiktig nära järnvägen" är framtaget för att på ett enkelt sätt kunna informera om de faror som finns med att vara på järnvägsspår. Vi på Trafikverket ser att exempelvis människor som är nyanlända i Sverige kan behöva information om faran kring Sveriges järnvägssystem, eftersom det kan skilja sig mot järnvägssystem i andra länder. Informationsbladet fungerar också bra för information och samtal i till exempel skolklasser, idrottsföreningar.

Mer information om säkerhet vid järnvägen

Läs mer via länkarna nedan om vad du bör tänka på för att undvika skador, samt vad vi gör för att höja säkerheten vid järnvägen.

Information om faran vid och på järnvägsspåren

  • Det är både förbjudet och livsfarligt att vara på järnvägsspår.
  • Människor som springer över spåren är ett stort problem.
  • Cirka 100 personer dör varje år efter att ha vistats på spårområdet. Cirka 85 procent av dödsfallen är självmord.
  • Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår är stora. En del tåg kör dessutom så tyst att de inte hörs.
  • Strömmen i ledningarna är livsfarlig och den är alltid påslagen.
  • Korsa järnvägen där du får – på särskilda övergångar.
  • Det är viktigt att se sig noga för när man korsar de här typerna av övergångar. När det finns nedfällda bommar och/eller röd signal, så betyder det alltid att ett tåg är på väg.
  • Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av obehöriga i eller intill järnvägsspåren. Det innebär att resenärer och gods blir försenade.