Logga in
Logga in

Projektbidrag från Skyltfonden

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt. Ambitionen är att stötta goda idéer som kan bidra till bättre trafiksäkerhet.

Ansökningarna ska ha kommit in till Trafikverket senast den 1 mars för den första ansökningsomgången, och senast den 1 oktober för den andra.

Vad är Skyltfonden?

Trafiksäkerhet handlar om att rädda liv. Nollvisionen är vår ledstjärna – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Ambitionen är att stötta goda idéer som kan bidra till bättre trafiksäkerhet.

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt. De senaste tio åren har Trafikverket, via Skyltfonden, delat ut cirka 100 miljoner kronor till olika projekt inom trafiksäkerhet.

Skyltfonden bildades hösten 1988 och är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna. Vi vill att resultaten ska vara användbara och tydliga för trafikanterna.

Pengar till Skyltfonden kommer från avgifter för personliga fordonsskyltar. Det finns cirka 25 000 personliga skyltar ute i trafiken. Det är Transportstyrelsen som hanterar försäljningen av personliga fordonsskyltar.

Alla kan söka bidrag

Alla är välkomna att söka bidrag från Skyltfonden för sina idéer – såväl privatpersoner som innovatörer från universitet, organisationer och företag.

Projekt som pågår i max två år

Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta; tidsplanen för varje projekt bör därför inte överstiga två år.

Intressanta områden

Skyltfonden välkomnar innovativa projektansökningar som bidrar till trafiksäkerhet i vägtrafiken. Vi kanske inte kan hjälpa dig att ”komma i mål” men i alla fall en god bit på väg. Det kan vi göra genom att ge dig stöd när du exempelvis tar fram en första prototyp eller en förstudie.

Ett exempel på projekt är att hitta tekniska system som förhindrar obehöriga förare i vägtrafiken. Andra områden som vi gärna ser ansökningar inom är:

  • Möjliggörande av trafiksäkra transporter genom bland annat ny teknik. Vi ser gärna att projektidéerna även ger positiva effekter på andra transportpolitiska mål (positiva klimatavtryck, minskade luftföroreningar, minskat buller, trygghet i tätorter och attraktivare miljöer).

  • Utveckling av trafiksäkerhetskriterier i verktyg för bedömning av hållbarhet för organiserade resor och transporter, det vill säga resor som inte utförs av privatpersoner.

  • En säker utformning av infrastruktur som möjliggör ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter i tätortsmiljöer och/eller höjer framkomligheten för alla i landsbygden.

  • Utformning samt drift och underhåll av infrastruktur som ökar trafiksäkerheten och därmed gör det mer attraktivt att förflytta sig hållbart, vilket därmed kan ge förbättrad tillgänglighet i samhället.

Vi välkomnar även ansökningar till Skyltfonden för andra projektidéer än ovanstående, så länge de syftar till trafiksäkerhet inom vägtrafiken.

Vi ser positivt på projekt som genomförs i samverkan med samarbetspartner som har möjlighet att omsätta projektresultat i praktisk användning.

Så här går ansökan till

Ansökan ska skrivas i denna mall

Ansökningsformulär Skyltfonden (pdf 260 kB)

  • Ansökan ska skrivas på svenska och samtliga poster i formuläret ska besvaras. Ansökan som ej är fullständigt ifylld kommer inte att hanteras.
  • Söker du i företagsnamn ska ett utdrag från Bolagsverket biläggas där firmatecknare framgår.
  • Bidrag ges ej till patentkostnader eller till redan slutförda arbeten.
  • Bidrag ges inte heller till sökande med aktuella skulder hos Kronofogdemyndigheten och inte är i likvidation, rekonstruktion eller försatt i konkurs.

Handlingar som kommer in till Trafikverket är offentlig handling. Har du delar i din ansökan som du vill skydda kan du ansöka om sekretessprövning för dessa. Markera dessa delar eller lägg dem i en särskild bilaga. Sekretessen prövas när någon begär ut handlingen och ett beslut fattas i varje enskilt fall. Det är viktigt att du känner till att myndighetens beslut kan överklagas. 

Ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 1 mars för den första ansökningsomgången, och senast den 1 oktober för den andra.

 

Skicka din ansökan

Skicka din ansökan till trafikverket@trafikverket.se

Vi bedömer din ansökan

Det är Trafikverket som beslutar om utbetalning av bidrag från Skyltfonden. Till vår hjälp har vi en beredningsgrupp som består av representanter från Trafikverket, Polisen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Du får besked om beslut

Varje sökande får besked via brev, oavsett om Trafikverket har beslutat att ge bidrag eller beslutat om avslag. Vi lämnar besked senast den 15 juni för den första ansökningsomgången, och senast den 15 december för den andra.

Du kan inte överklaga beslutet.

När alla sökande fått besked, informerar vi på webbplatsen om vilka projekt som fått bidrag från Skyltfonden. 

Beviljade projekt

Rapporter från avslutade projekt

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om Skyltfonden.

Skyltfonden