Logga in
Logga in

Skåne E6 genom Skåne

Vi förbättrar framkomligheten på E6 genom Skåne, för att underlätta för dig att komma fram smidigt, säkert och som du planerar. På den här sidan får du en bild av de åtgärder vi gör för att förbättra framkomligheten.

Vad?

Vi förbättrar framkomligheten på E6 genom Skåne. Störningskänsligheten har identifierats som den största bristen. Vi närmar oss dock kapacitetsbrist under kortare tidsperioder.

Varför?

En väl fungerande E6, för pendling, godstrafik, nyttotrafik och kollektivtrafik är en viktig förutsättning för regional utveckling i Skåne och för Sverige som helhet.

Nuläge

Våra satsningar hjälper till att skapa en bättre transportförsörjning för näringslivet. Vi bidrar med bättre tillgänglighet till fler arbetsplatser och underlättar för godstrafik.

Om projektet

E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder för både Sverige och Norge. E6 har även en viktig roll för regional arbetspendling. Trafiken har under de senaste 15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan. Trafikflödena uppgår idag till uppemot 50 000 fordon per dygn. Störningar och stopp på sträckan är vanligt förekommande och vi har många incidenter med stora konsekvenser för framkomligheten.

Så här vill vi åtgärda bristerna på E6

Trafikverket har gjort en omfattande åtgärdsvalsstudie om E6 genom Skåne som har lett fram till förslag på åtgärder som ska förbättra framkomligheten. Några av dem har realiserats och andra planeras genomföras de närmsta åren. Den stora nyttan, att skapa en mer välfungerande E6, ser vi först när alla åtgärder är genomförda.

I arbetet med åtgärderna på E6 tillämpas fyrstegsprincipen för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar; 1: Tänk om, 2: Optimera, 3: Bygg om, 4: Bygg nytt.

Karta över åtgärder

Planerade åtgärder

Sträckan mellan trafikplatserna Lomma och Alnarp strax norr om Malmö är den mest trafikerade motorvägssträckan i Skåne. För att förbättra framkomligheten på E6 är denna delsträcka på cirka 3 kilometer viktig att förbättra. 

Status: En teknisk utredning har genomförts som visar möjligheterna att bredda vägen med ett extra körfält mellan trafikplatserna. Fortsatt arbete kräver att åtgärden prioriteras i framtida nationella transportplaner.

Vi utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält mellan trafikplats V Klagstorp och trafikplats Petersborg. Det ökar framkomligheten för busstrafiken på E6 och är en viktig del i det regionala busskonceptet för sträckan Malmö-Falsterbonäset. Åtgärden kommer även att ge en positiv effekt på den övriga trafiken.

Länk till sidan om projektet

Vi bygger om avfartsrampen vid trafikplats Vellinge södra till en parallellavfart. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för södergående trafik på E6 och trafik mot väg 100.

Byggstart: 2023

Länk till projektet

ITS är en förkortning för intelligent transportsystem och innebär att man med modern teknologi kan styra, påverka och kommunicera med trafikanterna. De åtgärder som är aktuella på E6 mellan Vellinge och Helsingborg är kövarningssystem, variabla (digitala) meddelandeskyltar och kompletterande trafikkameror som ger vår trafikledning ökade möjlighet att övervaka situationen på vägen.

Läs mer om projektet 

Vi planerar förbättringsåtgärder vid flera trafikplatser på E6 i Skåne. Det kan handla om att bygga om på- och avfarterna för ökad trafiksäkerhet och kapacitet, eller att bygga om korsningar mellan på- och avfarter och anslutande väg för ett förbättrat trafikflöde.

Trafikpåverkande underhåll

Vi gör löpande underhållsåtgärder längs E6 i Skåne för att säkerställa framkomlighet och säkerhet. Under arbetena har vi alltid som strävan att störa trafiken så lite som möjligt. 

Klicka på länken så hittar du information om planerade arbeten och störningar för E6 och andra vägar i Skåne.

Länk till trafikinformation

Frågor och svar om E6 genom Skåne

Här kan du ta del av frågor och svar för arbetet på E6. Klicka på plus (+) för att fälla ut varje frågas svar.

Trafikmängderna på E6 genom Skåne är hög, framförallt mellan Vellinge och Helsingborg och andelen tung trafik är stor. Små störningar, t.ex. en hastig inbromsning skapar snabbt långa köer med längre och osäkra restider samt ökad risk för kökrockar. Vi har många incidenter med stora konsekvenser för framkomligheten, men få allvarligare olyckor med personskador. Med hänsyn till sin egen säkerhet kräver räddningstjänsten dessutom totalavstängning när de ska göra sitt jobb. Detta medför stora konsekvenser för framkomligheten.

Störningskänsligheten har identifierats som den största bristen. I vissa punkter närmar vi oss dock kapacitetsbrist under kortare tidsperioder. 

En väl fungerande E6, för pendling, godstrafik, nyttotrafik och kollektivtrafik är en viktig förutsättning för regional utveckling i Skåne och för Sverige som helhet. Våra satsningar hjälper till att skapa en bättre transportförsörjning för näringslivet. Vi bidrar med bättre tillgänglighet till fler arbetsplatser i regionen och underlättar för godstrafiken. 

Åtgärderna ska bidra till att minska antalet störningar och stopp på stråket. En minskning av störningarna gör att restiden blir mer förutsägbar och du kan lättare komma fram som du planerar. Men vi får acceptera att det går lite långsammare när många kör samtidigt och trafiken är som tätast i rusningstrafik. 

Vi har gjort en omfattande åtgärdsvalsstudie och kan konstatera att det finns åtgärder som mer effektivt hanterar problemen. Åtgärderna som vi planerar förväntas förbättra framkomligheten och minska dagens ofta förekommande störningar och kan genomföras på relativt kort tid.

Att bygga fler körfält på hela sträckan är dyrt, tar lång tid att genomföra och riskerar att bidra till ökad biltrafik och ökad trängsel i de större tätorterna.

Dagens situation med ofta förekommande köer, långsam körning och tomgångskörning är inte heller bra för klimatet. Därför genomför vi smarta åtgärder som ska förbättra framkomligheten och minska störningarna utan att bygga ut vägen på ett sätt som medför ökad biltrafik.

Vi satsar även stort på att bygga om Lommabanan för persontågstrafik, med trafikstart i december 2020. Detta bidrar förhoppningsvis till att fler som idag kör bil på E6 kan ta tåget istället.

Vi arbetar också med att utöka till fyra spår mellan Lund-Arlöv för att öka kapaciteten och robustheten och göra sträckan mindre känslig för störningar. Det skapar nya möjligheter för att resa kollektivt i regionen.  

Oavsett bilens utsläpp så orsakar biltrafiken fortfarande trängsel. Det innebär problem framförallt i våra städer och på mindre vägar. Även buller och utsläpp av däckpartiklar (mikroplast) innebär negativa konsekvenser för människor och miljö.

Läs mer om buller från vägtrafik

Trafikverket gör satsningar på alla trafikslag. Alla trafikslag behövs och har olika uppgifter att fylla. Det handlar om att vi ska utveckla och åtgärda brister i det samlade transportsystemet för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet.

Idag har vi kapacitetsbrist på järnvägen och därför satsar vi också stort på att bygga ut järnvägen i Skåne. 

Trafikbelastningen är idag särskilt hög på just de sträckorna och mycket trafik kör av och på vid trafikplatserna.

Sträckan mellan trafikplatserna Lomma och Alnarp strax norr om Malmö är den mest trafikerade motorvägssträckan i Skåne. Vår studie har visat att denna delsträcka på 3 kilometer är viktig att förbättra. 

E6 söder om Malmö, sträckan Malmö-Falsterbonäset, är ett av Skånes starkaste pendlingsstråk. Det är hårt belastat vilket gör det svårt att ta sig fram under rusningstider. För busstrafiken är framkomlighetsproblemen särskilt besvärande. För att förbättra framkomligheten bygger vi ett extra körfält i norrgående riktning mellan trafikplats Vellinge Norra och trafikplats Petersborg. Det är en viktig del i det regionala superbusskonceptet i Malmö-Falsterbonäset. Åtgärden kommer även att ge en positiv effekt på den övriga trafiken.

Trafikverket ser inte det som önskvärt att prioritera personbilstrafik före lastbilstrafiken. Båda transportslagen ska kunna nyttja vägen dygnet runt.

Allmänna vägar ska enligt Väglagen vara avsedda för all slags trafik. Det är med dagens lagstiftning i princip inte möjligt att förbjuda lastbilstrafik på en allmän väg om vägens utformning och bärighet inte begränsar sådan trafik. 

Genomförda åtgärder

I mars 2019 infördes omkörningsförbud i rusningstrafik för tunga lastbilar mellan Vellinge och Helsingborg. Samtidigt ändrade Trafikverket villkoren för tunga mobilkranar (motorredskap klass I) så att dispens inte ges under rusningstrafik.

Vi har byggt en särskild på- och avfart för bussar mellan E6 och Vinstorpsvägen i Lomma. Det förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken.

Status: klart december 2019 

Åtgärdsvalsstudie E6 genom Skåne

En omfattande åtgärdsvalsstudie om E6 genom Skåne har gjorts. Genom fördjupad kunskap har vi tagit fram förslag på åtgärder som säkrar vägens funktion på lång sikt. Nu arbetar vi med att vidareutveckla åtgärderna.

E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder nationellt och internationellt. Den är viktig för pendlarna, men också för näringslivet med tung trafik från Öresundsbron och omfattande godstrafik från Trelleborgs hamn.

Studien har genomförts av Trafikverket i nära samverkan med Region Skåne och berörda kommuner i Skåne, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen samt Polisen i regionen. Vi har även lyssnat in andra parter i arbetet, till exempel intresseorganisationer och transportföretag. För att realisera de åtgärder vi har föreslagit i studien är fortsatt samverkan med andra aktörer viktig.    

Problembild

E6 genom Skåne har de senare åren blivit alltmer störningskänslig, större allvarligare olyckor och mindre incidenter skapar snabbt köbildning och därmed blir restiden mycket oförutsägbar under vissa timmar på dygnet.

Aktuellt

Studien är klar och publicerades i februari 2018. Sedan dess har vi arbetat med att vidareutveckla de åtgärder som Trafikverket har ansvar för.

Vad har vi gjort

Våren 2017 har vi fördjupat kunskapen kring trafikflöden, orsaker till olyckor, erfarenheter från andra storstadsregioner med mera. Med detta som underlag har vi sedan gått vidare. Vi har tillsammans med andra aktörer arbetat med en långsiktig målbild för framtidens E6. Under hösten 2017 har vi arbetat med att ta fram förslag på åtgärder. Åtgärdsförslag presenterades på Kunskapsseminariet om E6 genom Skåne den 24 november 2017 i Malmö.

De åtgärder som föreslås är både på kort och lång sikt. Några av dessa är: 

 • Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.
 • Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.
 • Överväg variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.
 • Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.
 • Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.

Samtliga åtgärdsförslag hittar du i Slutrapport om E6 genom Skåne. Som underlag för åtgärdsvalsstudien har vår konsult tagit fram ett antal PM. Samtaliga hittar du under fliken "Dokument" här på sidan.

Studien har en tydlig målbild. De åtgärder som föreslås bidrar till ett eller flera av nedanstående projektmål.

 • Minskade störningar och stopp
  Åtgärderna ska bidra till att minska incidenter och olyckor på stråket och därmed minska antalet störningar och stopp på stråket.
 • Ökad förutsägbarhet gällande restider
  Åtgärderna ska bidra till att skapa förutsättningar för mer förutsägbara restider på E6. Det kan innebära något olika restider beroende på när på dygnet man väljer att resa.
 • Acceptabla hastigheter under maxtimmen på hårt belastade sträckor
  För vissa sträckor bedöms det vara acceptabelt att medelhastigheten sjunker under maxtimmarna.

Utgångspunkten i åtgärdsvalsstudien är fyrstegsprincipen, en metod i fyra steg: 

 1. Tänk om
 2. Optimera
 3. Bygg om
 4. Bygg nytt.

Metoden används för att föreslå de samhällsekonomiskt mest effektiva åtgärderna. Alla åtgärder som kan bidra till att få en långsiktigt mer funktionell E6 ska utredas och effektiva åtgärder föreslås oavsett vem som ansvarar för genomförandet.

Planera din körning!

Vårt arbete med att förbättra E6 genom Skåne kan vara krävande för dig som använder vägen eller bor i närheten av den. Här är våra tips till dig:

Planera din körning

Planera din körning och välj vägar som är mindre trafikerade, och åk i god tid. Tänk även efter om din körning är nödvändig. Måste du sätta dig bakom ratten? Om du har möjlighet - arbeta gärna hemma någon dag i veckan för att minska belastningen på vägen.

Välj gärna en annan tid än rusningstid

Under rusningstider är E6 hårt belastad och när vi arbetar på sträckan måste vi ibland sänka hastigheten. Detta kan skapa långa köer. Om du inte behöver vara ute på vägarna under rusningstiden, välj då gärna en annan tid.

Gör miljön en tjänst!

Samåk eller åk kollektivt när vi utför större arbeten. Ju färre bilar längs sträckan under byggtiden desto mindre köer skapas det. Dessutom gör vi miljön gladare genom att samåka eller resa kollektivt.