Logga in
Logga in

Industrisatsningar i norr

Den gröna omställningen i norra Sverige ställer krav på en robust och utbyggd infrastruktur. Det handlar främst om satsningar på järnväg, men även vissa vägar är berörda.

Det pågår många stora investeringar i Norrbottens län och Västerbottens län de kommande 20 åren. Det handlar om över tusen miljarder kronor. Många av investeringarna är viktiga för att Sverige och Europa ska klara klimatmålen. Alla berörda parter är överens om att infrastruktursatsningar behöver göras för att klara den utveckling som sker i regionen.

De olika infrastruktursatsningarna innebär ett ökat tryck på en redan ansträngd infrastruktur samt ökat behov av åtgärder. Trafikverket behöver hitta effektiva och klimatsmarta transportlösningar. Det krävs även satsningar på persontransporter då fler kommer att pendla för arbeten inom de olika industrierna.

Trafikverket bidrar till den gröna omställningen genom att möjliggöra ett hållbart transportsystem


Trafikverket arbetar för att skapa tillgänglighet för alla och i hela landet – vår vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vårt uppdrag är att skapa en god tillgänglighet inom ramen för vad som är hållbart, där minskad klimatpåverkan ger en tydlig ram. Vi har en nära samverkan med företag, myndigheter, regioner och kommuner för att hitta effektiva och klimatsmarta transportlösningar. Både när vi förbättrar befintlig infrastruktur och när vi bygger nytt så ska det ske på sätt som har så liten klimatpåverkan som möjligt.

Exempel på vad Trafikverket gör

  • Vi underlättar för tyngre och längre transporter på både väg, järnväg och sjöfart samt arbetar för att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart.
  • Vi satsar på järnvägen med såväl nyinvesteringar, förbättrat underhåll och uppgraderingar av tekniska system. Åtgärderna leder till en robustare järnväg med ökad kapacitet. Satsningarna gör det möjligt med längre och tyngre tåg.
  • Vi genomför vägsatsningar, t.ex. för att tillåta tyngre lastbilar, bärighetsklass 4. Vi utreder även förutsättningar för att tillåta längre lastbilar på vägnätet. Med ökad effektivitet per lastbil kan transporterna minska och därmed utsläppen.

Åtgärder som pekats ut som särskilt viktiga

Här kan du läsa mer om de projekt som är nu pågående. Utbyggnaden av dubbelspår Boden-Luleå är utpekat som viktigt men saknar för närvarande finansiering.