Logga in
Logga in

Blekinge E22, Lösen–Jämjö, mötesfri väg

Vi bygger om E22 sträckan Lösen–Jämjö till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället.

Vad?

E22 byggs om till motortrafikled mellan Lösen och Jämjö.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten och för minskad trafik genom Jämjö.

Nuläge

Byggnation

Kostnad

990 miljoner kronor

Om projektet

Totalt 15 kilometer ny motortrafikled byggs mellan Lösen och Jämjö med 23 broar. Ombyggnaden ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området. Det ska också lösa problemet med översvämningar av befintlig E22 i Ramdala.

För åtgärden har en vägplan tagits fram som ska beskriva var och hur vägen planeras att byggas.

Längd: 15 kilometer.

Antal fordon per dygn: 12 800.

Vad händer nu?

Från och med klockan 09.00 den 7 december 2022 leder vi om trafiken mellan Öljersjö och Torstäva cirkulationsplats till en ny lokalväg som är byggd. Detta för att bro och lokalvägar vid befintlig E22 ska kunna byggas klart inför nästa stora trafikomledning. Trafiken leds via orangevägvisning med en hastighet på 60 km/h. Du som trafikant håll hastigheten och visa hänsyn till varandra. 

Följ oss gärna under Nyheter, där vi lägger upp bilder.

Vägterrassen är själva underlaget för vägens överbyggnad (konstruktionslager), terrassen byggs upp genom att marken schaktas och fylls igen så att underlaget blir jämnt.

Terrassytan, utgör underlag för överbyggnadens olika lager, t ex förstärkningslager och slitlager. Ju jämnare terrassyta vägbyggaren skapar, desto bättre blir övergången till överbyggnaden, med mindre materialåtgång av överbyggnadsmaterial (t ex bergkross) och högre bärighet.

​Trafikpåverkan

Trafiken kommer att påverkas när vi bygger om befintlig sträcka som börjar öster om Lyckebyån i Lösen och fram till Ramdala. 

Trafiken kommer att påverkas när vi kopplar på ny E22 öster om Ramdala och norr om Jämjö till befintlig väg vid Norra Binga.

Planera din resa i god tid och visa hänsyn förbi arbetsområden. Alla ska komma fram tryggt och smidigt.​​

Se trafikläget i realtid via vår karta Trafikinformation.

Så bygger vi den nya vägen

Totalt 15 kilometer ny motortrafikled byggs mellan Lösen och Jämjö med 23 broar.

Ombyggnad av befintlig sträcka börjar öster om Lyckebyån i Lösen och fram till Ramdala. Öster om Ramdala viker E22 av i ny sträckning och går norr om Jämjö och ansluter till befintlig väg vid Norra Binga.

  • 2+2 körfält från Lyckebyån till Torstäva, för att hantera den stora mängden trafik.
  • 2+1 körfält från Torstäva till Norra Binga, eftersom trafiken minskar öster om Torstäva.

Nya trafikplatser

Trafikplats Lösen – utformningen av trafikplatsen blir att den byggs som en överliggande cirkulationsplats där gång- och cykeltrafik kan passera planskilt, samt att vi bygger en ny samåkningsparkering och nya busshållplatser för att underlätta pendling till skolor och arbetsplatser.

Trafikplats Torstäva – utformningen av trafikplatsen tar stor hänsyn till gång- och cykeltrafik. Ny samåkningsparkering och nya busshållplatser. Jordbrukstrafiken och gång- och cykeltrafik hänvisas till en ny lokalväg på norra sidan om nya E22.

Trafikplats Ramdala – utformningen av denna trafikplats blir att vi bygger tre broar som ska minska barriäreffekten och främja framkomligheten för gång- och cykeltrafik, lokaltrafik och jordbruksmaskiner. Trafik till Jämjö kommer att svänga av här och in på gamla E22. Trafikplatsen får också en ny samåkningsparkering och nya busshållplatser.
Nya E22 utformas med planskilda korsningar förutom i anslutningen till Jämjö längst bort i öster, där utformas korsningen till en trevägskorsning med vänstersvängfält.

Hastigheten på E22 planeras till 100 km/h.

Lokalvägnätet byggs ut

Lokalvägnätet byggs ut och kompletteras på sträckan Lösen-Ramdala. Vägen kommer att gå parallellt med E22 och ska ta hänsyn till långsamtgående fordon samt gång- och cykeltrafik.

Boendemiljön i Jämjö

Boendemiljön för Jämjöborna kommer att förbättras när E22 flyttas norr om Jämjö. Samhällets vattentäkt som ligger norr om Jämjö kommer vi att skydda som en viktig miljöåtgärd.

Gång- och cykelväg

Idag finns det gång- och cykelväg mellan Lösen och Ramdala för att skapa möjlighet att kunna gå och cykla längs hela sträckan Lösen-Jämjö planerar vi att bygga ut gång- och cykelvägen. Sträckan Ramdala-Jämjö som ansluter till befintlig kommer att hanteras i en separat vägplan. Sträckan Lösen-Torstäva kommer att få belysning.

Kollektivtrafiken

Vi bygger nya samåkningsparkeringar och nya busshållplatser i alla tre trafikplatserna för att underlätta pendling till skolor och arbetsplatser.

Vilt

Vi kommer att bygga viltstängsel längs med hela sträckan. Vägportarna som byggs kommer att användas både som viltpassage men också för friluftslivet.

Nyheter

Tidsplan

Ombyggnad av E22 till mötesfri väg mellan Lösen och Jämjö startar april 2022 och kommer att pågå till vintern 2024.

2 Rivning av cykelvägsbro vid Lösens kyrka 8 juni klockan 19:00–fram till 9 juni klockan 06:00

Hur påverkas du som trafikan mellan augusti-december 2022?

  1. Mellan Lyckebyån fram till Lösen på E22 kommer du som trafikant att påverkas av sänkt hastighet när vi breddar E22.
  2. I november kommer trafik på E22 mellan Öljersjö och Torstäva ledas om till ny lokalväg.
  3. Trafik på E22 vid Ramdala leds om via förbifart.

Plats: Trafikverkets projektkontor. PEABs etablering, Vallby 111.

Förberedande arbeten för kommande trafikomläggningar. 

Trafiken mellan Öljersjö och Torstäva leds om på ny lokalväg.

Trafik mellan Ramdala och Lösen leds om.

Vi planerar för att hålla öppet hus för allmänheten.

Film

Film (engelsk version)

Kontakt

Johan Wolgast

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 35

Martin Rydiander

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 14 21

Joakim Sörenby

Projektchef PEAB Anläggning AB

Telefon: 070-779 43 90

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Johan Wolgast
Kommunikatör
Viveca Larsson