Logga in
Logga in

Blekinge E22, Lösen–Jämjö, mötesfri väg

Vi bygger om E22 sträckan Lösen–Jämjö till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället.

Vad?

E22 byggs om till motortrafikled mellan Lösen och Jämjö.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten och för minskad trafik genom Jämjö.

Nuläge

Byggnation: Våren 2022-vintern 2024.

Kostnad

1 050 miljoner kronor

Om projektet

Totalt 15 kilometer ny motortrafikled byggs mellan Lösen och Jämjö med 23 broar. Ombyggnaden ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området. Det ska också lösa problemet med översvämningar av befintlig E22 i Ramdala.

För åtgärden har en vägplan tagits fram som ska beskriva var och hur vägen planeras att byggas.

Antal fordon per dygn: 12 800.

Hur kan du bli påverkad av arbetet?

Idag omleds trafik från Lösen till den nya trafikplatsen i Ramdala och vidare till Jämjö på nybyggd lokalväg med hastighet 60 km/h. Omledningen är framtill E22 är utbyggd till motortrafikled, vintern 2024.

Delar av trafikplats Lösen öppnar till midsommar

Vi fokuserar nu på arbeten i Lösen då delar av denna trafikplats öppnas för trafik under vecka 25, midsommarveckan. Mellan 17 juni och 7 juli 2024 kommer vägarna till Lyckeby samt Augerum att byggas och vi leder om trafiken på väg 745 (Riksvägen) och väg 736 (mot Augerum). Vi ber er följa orange vägskyltning och hålla hastigheten. Arbetet är klart 8 juli 2024.

Trafik under byggtiden

Se ritningar om hur trafiken går under trafikpåverkan:

Trafik i Torstäva

Trafik i Ramdala

Se trafikläget i realtid via vår karta Trafikinformation

Trafiken kommer att påverkas när vi bygger om befintlig sträcka som börjar öster om Lyckebyån i Lösen och fram till Ramdala. 

Trafiken kommer att påverkas när vi kopplar på ny E22 öster om Ramdala och norr om Jämjö till befintlig väg vid Norra Binga.

Följ oss gärna under Nyheter, där vi lägger upp bilder.

Ta hand om varandra i trafiken och visa hänsyn!

Gång- och cykeltrafik under byggtiden

Gång- och cykeltrafiken blir också påverkade av omledningen i Lösen och i Torstäva, se kartor.

Gång- och cykeltrafikant i Lösen

Gång- och cykeltrafikant i Torstäva

Gång- och cykeltrafikant i Ramdala

Kollektivtrafik under byggtiden

När vi bygger i Lösen blir du som resenär påverkad genom att hållplatserna nedan inte trafikeras mellan 17 juni och 7 juli 2024:

  • Lösen
  • Östra Torp
  • Kronotorp.

Se mer information via Blekingetrafikens hemsida

Karta för resenärer.

Så bygger vi den nya vägen

Totalt 15 kilometer ny motortrafikled byggs mellan Lösen och Jämjö med 23 broar.

Ombyggnad av befintlig sträcka börjar öster om Lyckebyån i Lösen och fram till Ramdala. Öster om Ramdala viker E22 av i ny sträckning och går norr om Jämjö och ansluter till befintlig väg vid Norra Binga.

  • 2+2 körfält från Lyckebyån till Torstäva, för att hantera den stora mängden trafik.
  • 2+1 körfält från Torstäva till Norra Binga, eftersom trafiken minskar öster om Torstäva.

Nya trafikplatser

Trafikplats Lösen – utformningen av trafikplatsen blir att den byggs som en överliggande cirkulationsplats där gång- och cykeltrafik kan passera planskilt, samt att vi bygger en ny samåkningsparkering och nya busshållplatser för att underlätta pendling till skolor och arbetsplatser.

Trafikplats Torstäva – utformningen av trafikplatsen tar stor hänsyn till gång- och cykeltrafik. Ny samåkningsparkering och nya busshållplatser. Jordbrukstrafiken och gång- och cykeltrafik hänvisas till en ny lokalväg på norra sidan om nya E22.

Trafikplats Ramdala – utformningen av denna trafikplats blir att vi bygger tre broar som ska minska barriäreffekten och främja framkomligheten för gång- och cykeltrafik, lokaltrafik och jordbruksmaskiner. Trafik till Jämjö kommer att svänga av här och in på gamla E22. Trafikplatsen får också en ny samåkningsparkering och nya busshållplatser.
Nya E22 utformas med planskilda korsningar förutom i anslutningen till Jämjö längst bort i öster, där utformas korsningen till en trevägskorsning med vänstersvängfält.

Hastigheten på E22 planeras till 100 km/h.

Lokalvägnätet byggs ut

Lokalvägnätet byggs ut och kompletteras på sträckan Lösen-Ramdala. Vägen kommer att gå parallellt med E22 och ska ta hänsyn till långsamtgående fordon samt gång- och cykeltrafik.

Boendemiljön i Jämjö

Boendemiljön för Jämjöborna kommer att förbättras när E22 flyttas norr om Jämjö. Samhällets vattentäkt som ligger norr om Jämjö kommer vi att skydda som en viktig miljöåtgärd.

Gång- och cykelväg

Idag finns det gång- och cykelväg mellan Lösen och Ramdala för att skapa möjlighet att kunna gå och cykla längs hela sträckan Lösen-Jämjö kommer vi att bygga ut gång- och cykelvägnätet. Ny gång- och cykelväg mellan Ramdala-Jämjö som ansluter till befintlig gång- och cykelväg. Sträckan Lösen-Torstäva kommer att få belysning. Läs mer här om sträckan Ramdala-Jämjö.

Kollektivtrafiken

Vi bygger nya samåkningsparkeringar och nya busshållplatser i alla tre trafikplatserna för att underlätta pendling till skolor och arbetsplatser.

Vilt

Vi kommer att bygga viltstängsel längs med hela sträckan. Vägportarna som byggs kommer att användas både som viltpassage men också för friluftslivet.

Nyheter

Tidsplan

2 Rivning av cykelvägsbro vid Lösens kyrka 8 juni klockan 19:00–fram till 9 juni klockan 06:00

Trafiken mellan Öljersjö och Torstäva leds om på ny lokalväg.

Trafiken mellan Lösen och Lindås leds om som etapp 1 den 18 april 2023, kl 19. Etapp 2 leder vi även om trafiken mellan Lindås och Ramdala. Omledningen kommer att vara fram till arbetet är klart vintern 2024.

Tisdagen den 4 juli 2023 leder vi om trafiken från Jämjö upp i den nya trafikplatsen i Ramdala. Detta är sista omledningen för trafiken på E22 när vi bygger om. All trafik kommer då att gå på en nybyggd lokalväg med hastighet 60 km/h framtill E22 är utbyggd till motortrafikled, vintern 2024.

Vi bjöd in till öppet hus för allmänheten. 

Kom när du har tid!
Tid: Den 6 september 2023, klockan 13-16.

Plats: Trafikverkets projektkontor. PEABs etablering, Vallby 111.

Under november 2023 öppnar vi upp fyra nya broar som ansluts till lokalvägarna Vallby, Lindås, Kråkerum och Eketorpsvägen. Detta innebär att vi kan öppna upp för trafik och det blir lättare att ta sig fram på dessa vägar.

Ombyggnad av E22 till mötesfri väg mellan Lösen och Jämjö startar april 2022 och kommer att pågå till vintern 2024.

Från och med 2 maj leder vi om all trafik mellan Lösen och Ramdala på en ny lokalväg, med hastighet 60 km/h. Omledningen kommer att vara fram till arbetet är klart vintern 2024.

Mellan den 17 juni och 7 juli ska vägarna till Lyckeby och Augerum från trafikplatsen i Lösen byggas klart. Det innebär att den tillfälliga cirkulationsplatsen i Lösen som har använts under byggnationen kommer att stängas av. Trafiken kommer istället att gå på den nybyggda trafikplatsen i Lösen innan man svänger av till väg 745 (Riksvägen) och väg 736 (mot Augerum). Direkt efter trafikplatsen i Lösen om man ska vidare mot Ramdala så kör 
man på lokal vägen förbi Lösens kyrka som vanligt. Det kommer man göra till den nya vägen öppnar.

Film

Film (engelsk version)

Kontakt

Johan Wolgast

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 35

Joakim Sörenby

Projektchef PEAB Anläggning AB

Telefon: 070-779 43 90

Johan Borglin

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 90 66