Logga in
Logga in

Blekinge E22, motorvägsutbyggnad mellan Björketorp och Nättraby

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 planerar Trafikverket att bygga 11 km ny motorväg mellan Björketorp och Nättraby i Blekinge.

Vad?

Ny- och ombyggnad av E22 till en 21,5 meter bred motorväg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Granskning av vägplan

Om projektet

E22 går från Trelleborg i söder till Norrköping i norr och är en viktig väg som utgör riksintresse för kommunikation. Genom åren har ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra standarden på sträckan. Delen mellan Björketorp och Nättraby har dock fortfarande låg standard i förhållande till mängden trafik, och den behöver därför byggas om. Genom att bygga om sträckan till motorväg skapar vi bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på sträckan mellan Björketorp och Nättraby i Blekinge län.

Antal fordon per dygn: 15 000 -19 000.

Längd på sträckan: 11 km.

Vad händer nu?

Trafikverket arbetar med framtagandet av en vägplan för en ny motorväg mellan Ronneby Trafikverket är nu klara med planförslaget för den nya motorväg som planeras mellan Björketorp och Nättraby. Under perioden mellan 20 november och 22 december kommer vägplanen att finnas tillgänglig för granskning så att de som berörs får möjlighet att komma in med synpunkter. Granskningssynpunkterna kommer Trafikverket sedan att beakta och besvara i ett granskningsutlåtande. Om det inte sker några förändringar av vägplanen med anledning av inkomna synpunkter, kommer planen sedan skickas till länsstyrelsen för tillstyrkan innan den fastställs av Trafikverkets avdelning för planprövning.

Så här planerar vi att bygga

 • 11 km ny motorväg mellan Björketorp och Nättraby. På sträckan mellan Björketorp och Listerby breddas befintlig E22 och på sträckan mellan Listerby och Nättraby planeras nya motorvägen bredvid befintlig E22 (på norra sidan)
 • Nya trafikplatser i Björketorp, Listerby, Vambåsa samt ombyggnad av trafikplatsen i Nättraby
 • Ny lokalväg på södra sidan om E22 mellan Björketorp och Listerby
 • Befintlig E22 byggs om till lokalväg mellan Listerby och Nättraby
 • Nya pendlarparkeringar och busshållplatser i Listerby, Vambåsa och Nättraby
 • Ny rastplats i Vambåsa (ersätter Förkärla som utgår)
 • Ny trafikkontrollplats i Vambåsa.
 • Utbyggnad av gång- och cykelväg på hela sträckan mellan Björketorp och Nättraby
 • Skyddsåtgärder för grund- och ytvatten
 • Bullerskyddsåtgärder
 • Viltstängsel längs hela sträckan
 • Viltpassager under nya motorvägen

Annonsering granskning av vägplan

E22 delen Björketorp-Nättraby, Ronneby och Karlskrona kommun. För att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet planerar Trafikverket att bygga om E22 till motorväg mellan Björketorp-Nättraby. Planen omfattar även förändring av allmän väg till enskild. Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det ärTrafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid

20 november till 22 december 2023

Plats för handlingar

Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns på:

 • Trafikverket Region Syd, Ronnebygatan 2, Karlskrona
 • Ronneby Kommun, Karlshamnsvägen 4, Ronneby
 • Karlskrona Kommun, Östra Köpmansgatan 1A, Karlskrona
 • Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/e22bjorketorp-nattraby

Synpunkter

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 22 december 2023. Ange diarienummer TRV 2019/72310.

Mer information: Daniel Andersson, Projektledare, 010-123 66 37, daniel.andersson@trafikverket.se

Digitalt material med interaktiv karta

Tidsplan

1 Granskning av vägplan 20 november–22 december 2023

2 Byggstart Planeras 2027

Kontakt

Daniel Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 37