Logga in
Logga in

Blekinge E22, motorvägsutbyggnad mellan trafikplats Ronneby Öst och Nättraby

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 planerar Trafikverket att bygga 13 km ny motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby i Blekinge.

Vad?

Ny- och ombyggnad av E22 till en 21,5 meter bred motorväg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Arbete pågår med framtagande av vägplan.

Kostnad

Bedömd totalkostnad: cirka 990 mkr.

Om projektet

E22 går från Trelleborg i söder till Norrköping i norr och är en viktig väg som utgör riksintresse för kommunikation. Genom åren har ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra standarden på sträckan. Delen mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby har dock fortfarande låg standard i förhållande till mängden trafik, och den behöver därför byggas om. Genom att bygga om sträckan till motorväg skapar vi bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på förbindelsen mellan Ronneby och Karlskrona i Blekinge.

Antal fordon per dygn: 13-18 000.

Längd på sträckan: 13 km.

Vad händer nu?

Vi arbetar med att ta fram en vägplan. Det är vägplanen som ska fastställa hur den nya anläggningen ska utformas, vilken mark som behöver tas i anspråk och vilka skyddsåtgärder som ska utföras för att minska projektets miljöpåverkan.

Under tiden 3-31 oktober 2022 genomfördes samråd av planförslaget. Samrådet syftade till att Trafikverket ska informera om planförslaget och att de som berörs ska få möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget. Vägplanen håller nu på att färdigställas för att kunna ställas ut på granskning under hösten 2023.

Så här planerar vi att bygga

 • 13 km ny motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby.
 • Nya trafikplatser i Björketorp, Listerby, Vambåsa samt ombyggnad av trafikplatsen i Nättraby.
 • Utbyggnad av lokalvägnätet mellan Björketorp och Nättraby.
 • Gång- och cykelväg på sträckan mellan Björketorp och Nättraby.
 • Bullerskyddsåtgärder.
 • Viltstängsel längs hela sträckan.
 • Ny rastplats.

Digitalt samrådsmaterial med interaktiv karta

Tidsplan

Under hösten 2022 pågick geotekniska undersökningar i området för att få kunskap om grundläggningsförhållandena som kan påverka den nya vägen. 

Under tiden 3-31 oktober 2022 genomförs samråd av planförslaget. Samrådet syftar till att Trafikverket ska informera om planförslaget och att de som berörs ska få möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.

E22 trafikplats Ronneby öst–Nättraby, Ronneby och Karlskrona kommun


Vi planerar för anläggande/ombyggnad av väg E22 till motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby. Samrådet innefattar även indragning av väg 675 (Idrottsvägen) från allmänt underhåll. Du kan läsa mer om vårt förslag och en beskrivning av dess konsekvenser på vår hemsida. Hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Samrådstid: 3-31 oktober 2022

Vi informerar om:

 • förslag på vägens utformning
 • förslagets miljökonsekvenser
 • vägplanens formella handläggning
 • förändring av allmän/enskild väg

Plats för handlingar: www.trafikverket.se/e22ronneby-nattraby

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28
Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se, alternativt lämna dina synpunkter via projektsidan senast den 31 oktober 2022. Ange diarienummer TRV 2019/72310.

Mer information: Daniel Andersson, projektledare, 010-123 66 37 eller daniel.andersson@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. 

4 Byggstart Planeras 2027

Kontakt

Daniel Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 37

Christofer Odenberger

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 21 59


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Daniel Andersson
Kommunikatör
Viveca Larsson