Logga in
Logga in

Blekinge E22, motorvägsutbyggnad mellan trafikplats Ronneby Öst och Nättraby

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 planerar Trafikverket att bygga 13 km ny motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby i Blekinge.

Vad?

Ombyggnad av E22 till en 21,5 meter bred motorväg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Nu pågår arbetet med utformningen av den nya väganläggningen. Hösten 2022 planerar vi att gå ut på samråd.

Kostnad

Bedömd totalkostnad: cirka 990 mkr.

Om projektet

E22 går från Trelleborg i söder till Norrköping i norr och är en viktig väg som utgör riksintresse för kommunikation. Genom åren har ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra standarden på sträckan. Delen mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby har dock fortfarande låg standard i förhållande till mängden trafik, och den behöver därför byggas om. Genom att bygga om sträckan till motorväg skapar vi bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på förbindelsen mellan Ronneby och Karlskrona i Blekinge.

Antal fordon per dygn: 13-18 000.

Längd på sträckan: 13 km.

Vad händer nu?

Vi arbetar med att ta fram en vägplan. Det är vägplanen som ska fastställa hur den nya anläggningen ska utformas, vilken mark som behöver tas i anspråk och vilka skyddsåtgärder som ska utföras för att minska projektets miljöpåverkan.

I ett första inledande skede har vi tagit fram ett samrådsunderlag som redogör för de befintliga förhållandena i området, vilka åtgärder som planeras samt de miljöeffekter som i nuläget bedömts kunna uppkomma till följd av projektet. Under maj 2020 ställdes samrådsunderlaget ut för att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer skulle kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. De synpunkter som kom in sammanställdes i en samrådsredogörelse och med detta som grund har länsstyrelsen under hösten 2020 fattat beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Nu pågår arbetet med utformningen av den nya väganläggningen. Hösten 2022 planerar vi att gå ut på samråd. Samrådet syftar till att de som berörs av projektet ska få möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.

Fältundersökningar

Vi håller nu på med geotekniska undersökningar i området för att få kunskap om grundläggningsförhållandena som kan påverka den nya vägen. Markägare som berörs av detta informeras om vilka undersökningar som är aktuella på respektive fastighet.

Så här planerar vi att bygga

  • 13 km ny motorväg mellan trafikplats Ronneby öst och Nättraby.
  • Nya trafikplatser i Listerby, Hasslö vägskäl och Nättraby.
  • Utbyggnad av lokalvägnätet mellan Björketorp och Nättraby.
  • Gång- och cykelväg.
  • Bullerskyddsåtgärder.
  • Viltstängsel längs hela sträckan.
  • Ny rastplats.

Tidsplan

Vi håller nu på med geotekniska undersökningar i området för att få kunskap om grundläggningsförhållandena som kan påverka den nya vägen. Markägare som berörs av detta informeras om vilka undersökningar som är aktuella på respektive fastighet.

Nu pågår arbetet med utformningen av den nya väganläggningen. Hösten 2022 planerar vi att gå ut på samråd. Samrådet syftar till att de som berörs av projektet ska få möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.

Genom att bygga om sträckan till motorväg skapar vi bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på förbindelsen mellan Ronneby och Karlskrona i Blekinge.

Kontakt

Daniel Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 37