Logga in
Logga in

Jämtland E14, Bräcke, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en belyst gång- och cykelväg genom Bräcke. Det gör vi för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg längs med E14 samt säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter i Bräcke.

Varför?

För att det ska bli säkrare för oskyddade trafikanter att passera och röra sig längs E14.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen.

Om projektet

De flesta tätorter längs E14 passeras via förbifarter, men i Bräcke löper E14 rakt igenom det centrala samhället. Det finns därmed en motsättning mellan E14 som genomfart och E14 som en gata i Bräcke. 

Förutom gång- och cykelvägen planerar vi även ett antal gångpassager över E14 på strategiska platser med hänsyn till naturliga passager för oskyddade traikanter längs med sträckan. Vi ska också göra åtgärder på refugen norr om cirkulationsplatsen för att motverka olyckor. Samtidigt ska vi anlägga ett vänstersvängsfält vid korsning väg 711 och göra gestaltningsåtgärder genom Bräcke centrum.

Vi genomför de här åtgärderna i Bräcke är att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs med E14. Vi ska även förbättra gestaltningen av genomfarten och anpassa den till lokalsamhällets villkor.

Tidsplan

Samrådsmöte på orten genomfördes den 7 april 2022 i Bräcke.

2 Granskning av vägplan hösten 2022

3 Byggstart under 2025

Kontakt

Malin Thuresson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 29 76