Logga in
Logga in

Jämtland E14, Bräcke, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en belyst gång- och cykelväg genom Bräcke. Det gör vi för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg längs med E14 samt säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter i Bräcke.

Varför?

För att det ska bli säkrare för oskyddade trafikanter att passera och röra sig längs E14.

Nuläge

Arbete med framtagande av bygghandling.

Om projektet

De flesta tätorter längs E14 passeras via förbifarter, men i Bräcke löper E14 rakt igenom det centrala samhället. Det finns därmed en motsättning mellan E14 som genomfart och E14 som en gata i Bräcke. 

Förutom gång- och cykelvägen planerar vi även ett antal gångpassager över E14 på strategiska platser med hänsyn till naturliga passager för oskyddade trafikanter traikanter längs med sträckan. Vi ska också göra åtgärder på refugen norr om cirkulationsplatsen för att motverka olyckor. Samtidigt ska vi göra gestaltningsåtgärder genom Bräcke centrum.

Vi genomför de här åtgärderna i Bräcke är att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs med E14. Vi ska även förbättra gestaltningen av genomfarten och anpassa den till lokalsamhällets villkor.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Tidsplan

Samrådsmöte på orten genomfördes den 7 april 2022 i Bräcke.

2 Granskning av vägplan 23 december 2022–2 februari 2023

3 Vägplan vann laga kraft 19 juli 2023

4 Ta fram bygghandling augusti 2023–2024

5 Byggstart under 2025

Frågor om buller

Nej, vi kommer inte att genomföra några bullerskyddsåtgärder inom ramen för det här projektet.

Träd har inte någon bullerdämpande effekt. Det måste vara en stor skog för att det ska bli en mätbar effekt. Träd kan dock upplevas att dämpa buller, genom sin grönska, naturliga ljud från träden och genom att man inte ser bullerkällan så väl.

Kontakt

Mikael Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 39 26