Logga in
Logga in

Jämtland Väg 593, genom Hackås, gång- och cykelväg

Längs väg 593 genom Hackås samhälle finns idag ingen separat gång- och cykelväg. I augusti augusti 2022 påbörjades bygget av gång- och cykelvägen.

Vad?

Ny gång- och cykelväg.

Varför?

För att förbättra trafiksituationen för gående och cyklister längs sträckan.

Nuläge

Gång- och cykelvägen är nu klar och redo att användas. Endast ett fåtal el-arbeten kvarstår inom entreprenaden.

Om projektet

Efter att Vallsundsbron blev klar år 1998 har trafiken på väg 592 och 593 ökat stadigt. Detta medför problem för dem som vill gå eller cykla på vägen genom byn Hackås, eftersom det inte finns något separat utrymme för gång- och cykeltrafiken. Nu planerar vi att bygga en gång- och cykelväg genom Hackås för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Vi har besiktigat ett antal byggnader inför byggstarten (Forcit Consulting har uppdraget), och vi kommer att göra fler kontroller och mätningar under projektets gång för att minimera risken för att skador ska uppstå. När arbetet är klart besiktigar vi husen igen.

Så påverkas trafiken av bygget

Under byggtiden kan det vara begränsad framkomlighet på väg 593 (Hackåsvägen) förbi arbetet. Planera din resa och var ute i lite extra god tid. Tänk på att visa hänsyn till de som arbetar vid vägen.

Reglering av intrång

  • Vi meddelar genom brev vilket datum marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad.
  • Intrånget regleras i allmänhet i slutet av när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta från den dag marken togs i anspråk.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Tidsplan

Den 20 juni 2022 höll vi ett informationsmöte i Hackås föreningshus inför byggstarten. Om du inte kunde vara med, eller vill påminna dig om vad vi sa, kan du ladda ner presentationsmötet under Dokument/Aktuella handlingar.

2 Byggstart Augusti 2022

3 Vinteruppehåll i bygget av gång- och cykelvägen December 2022–våren 2023

4 Klart Innan årsskiftet 2023/2023

Frågor om buller

Nej, vi kommer inte att genomföra några bullerskyddsåtgärder inom ramen för det här projektet.

Träd har inte någon bullerdämpande effekt. Det måste vara en stor skog för att det ska bli en mätbar effekt. Träd kan dock upplevas att dämpa buller, genom sin grönska, naturliga ljud från träden och genom att man inte ser bullerkällan så väl.

Kontakt

Lisa Tenning

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 47

Bertil Jansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 73 96