Logga in
Logga in

Skåne E22 Kristianstad, utbyte av broar över Helge å

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna. Trafikverket ska därför byta ut broarna och samtidigt klimatanpassa konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helge å.

Vad?

Byte av befintliga broar på E22 i Kristianstad.

Varför?

Bristande bärighet och sprickor i brostöden som i framtiden kan påverka trafiken om de förvärras.

Nuläge

Byggskede.

Om projektet

Vid en inspektion som utfördes 2010 upptäcktes brister i broarna. Då bärigheten i de båda brobanornas ytterkanter är försämrad har körfälten smalnats av. Broarna byggdes 1968 och behöver nu bytas ut för att hålla de krav som Trafikverket utgår ifrån. E22:ans funktion som Europaväg har en hög prioritet för att godstransporter ska ha hög framkomlighet.

I samband med planeringen av projektet kommer vi föra en nära dialog med Kristianstad kommun, gällande klimatanpassningen till kommunens invallningsprojekt som ska byggas intill vårt projekt. Skyddsvallen ska hålla vattnet borta från västra Kristianstad. 

Vad händer nu?

På grund av höga vattenflöden från ån står en del arbeten stilla då vattnet försvårar arbetena. Så fort vattnet sjunker undan tillräckligt mycket kommer arbetet fortsätta med att slå ned mindre stålrörspålar för att skapa en stabil grund för pålmaskinen att stå på. Håltagning av södra bron pågår för att inom kort kunna påbörja arbetet med att slå ned de större stålrörspålarna som kommer vara grunden för brostöden.

Ny bro byggs ovanpå den gamla

En av nordens största mobilkranar ska sättas ihop för att kunna utföra förberedande arbeten till den nya bron. Ett pålningsarbete i vatten som kräver en kran som kan utföra stora tunga lyft, detta ska nu LTM 1500-8.1 göra. Vi ska påla ner 8 stödben för att maskinen ska vara stabil, det gäller att varje stödben klarar 150 tons tryck. LTM har en svängradie på 60 meter. Denna kran ska påla stålrörspålar som ska bli mellanstöd i vatten för ny bro. Arbetet har skjutits fram ett par veckor på grund av hög vattennivån i Helge å. Vi planerar att kunna sätta ihop kranen under vecka 8.

Den nya bron kommer att byggas ovanpå den gamla och blir 2 meter högre än den befintliga som är idag. Detta för att möta upp för framtida vattenflöden och de krav som Trafikverket har. 

Vi planerar att leda över trafiken på nya södra bron i slutet av november 2024. Därefter ska den gamla södra bron rivas samtidigt som vi river den norra bron. Sedan bygger vi den norra bron på samma sätt som den södra.

I bildgalleriet kan du följa oss via bilder. Senast bild är tagen 31 januari 2024 på de stora pelare (gula i bilden) som ska pålas ner som stöd till mobilkranen samt det höga vattenflöde som är i arbetsområdet.

Trafikpåverkan under byggtid

Trafiken påverkas av nedsatt hastighet 50 km/h förbi arbetsområdet på 1 km.

Bullerstörande ljud under byggtid

Pålningsarbete som medför bullerstörande ljud kommer att huvudsak att pågå vardagar  klockan 07.00-19.00. 

INFORMATION OM BULLRANDE ARBETEN

Från och med vecka 3 den 15 januari 2024 och fram till sommaren 2024, kommer det vara förhöjd bullernivå på Udden i Kristianstad. Detta på grund av arbetsmoment som ska göras i arbetet vid broutbytena på E22. Arbeten kommer att utföras helgfria vardagar mellan 0700-1900. Dag före helg avslutas arbetena senast kl 1600.

Känsligt naturområde 

Naturområdet kring broarbetet är mycket känsligt och vi tar stor hänsyn till miljön. Vi har  fågelhäckning som lämnas helt ifred för att inte störas under två månader 15 maj -15 juli varje år,  vattenverksamheten där vi har fiskar och annat djurliv samt Natura 2000.

Så bygger vi

  • Den gamla bron över Helge å i Kristianstad rivs och en ny byggs. Bron kommer byggas cirka 2 meter högre än vad den befintliga är idag.
  • Bron ansluter till samma sträckning av E22 som tidigare.
  • Bron blir 130 meter lång och 26,5 meter bred.
  • En ny gång- och cykelvägsförbindelse under bron byggs på östra sidan av Helgeå i Kristianstad kommun.
  • Bullerskyddsåtgärder kommer att sättas upp för boende på "Udden".

Hur mår jordlagret intill broarna?

Platsen där vi ska byta ut broarna på E22 är en gammal sjöbotten. För att få reda på jordlagret kvalité och dess mående har vi gjort provborrningar i vägbanan. Resultatet ligger som underlag för att skapa bättre förutsättningar när entreprenören ska utföra hela arbetet.

Kristianstad under havsnivån

Delar av Kristianstad ligger under havsnivån och skyddas därför av vallar och vattenpumpar mot översvämning. Här ligger Sveriges lägsta punkt, 2.41 meter under havsytan. Det stora högvattnet som drabbade Kristianstads kommun 2002 visade att staden kan drabbas väldigt hårt vid ökade vattenflöden i Helge å. Utbyggnaden av vallar och pumpstationer sker succesivt där arbetet styrs av kommunen. Idag råder det oklarheter om de befintliga broarna klarar de framtida vattenflödena. Länk till Kristianstads kommun hemsida.

Brobytena på E22 medfinansieras av EU

Inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), finns möjlighet att via Fonden "För ett Sammanlänkat Europa" (Connecting Europe Facility / CEF) ansöka om medfinansiering för studier och byggande av transportinfrastruktur. I december 2022 beslutade EU Kommissionen för att bevilja CEF-finansiering till projektet “ Replacement of strategical bridges over Helge River on E22 in Sweden”.

Projektet medfinansieras med drygt 13 miljoner euro vilket motsvarar cirka 138 miljoner svenska kronor.

TEN-T står för det transeuropeiska transportnätverket med målet att bygga ett tillförlitligt, heltäckande och högkvalitativt transportnät som kan säkerställa hållbara förbindelser genom hela unionen utan fysiska luckor, flaskhalsar eller saknade länkar.

Tidsplan

Kontrakt för totalentreprenad har tecknats 8 mars 2023 med Rover Infraestructuras.

Under byggtiden kommer alltid två körfält att vara öppna med nedsatt hastighet 50 km/h förbi arbetsområdet.

3 Byggnation Hösten 2023–November 2026

Samfinansieras av - Finansieras av Europeiska unionen

Kontakt

Michael Sjöland

Projektledare

Telefon: +46 10-123 03 73


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Michael Sjöland
Kommunikatör
Viveca Larsson