Logga in
Logga in

Skåne E22 Kristianstad, utbyte av broar över Helge å

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna. Trafikverket ska därför byta ut broarna och samtidigt klimatanpassa konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helge å.

Vad?

Byte av befintliga broar på E22 i Kristianstad.

Varför?

Bristande bärighet och sprickor i brostöden som i framtiden kan påverka trafiken om de förvärras.

Nuläge

Byggskede.

Om projektet

Vid en inspektion som utfördes 2010 upptäcktes brister i broarna. Då bärigheten i de båda brobanornas ytterkanter är försämrad har körfälten smalnats av. Broarna byggdes 1968 och behöver nu bytas ut för att hålla de krav som Trafikverket utgår ifrån. E22:ans funktion som Europaväg har en hög prioritet för att godstransporter ska ha hög framkomlighet.

I samband med planeringen av projektet kommer vi föra en nära dialog med Kristianstad kommun, gällande klimatanpassningen till kommunens invallningsprojekt som ska byggas intill vårt projekt. Skyddsvallen ska hålla vattnet borta från västra Kristianstad. 

Vad händer nu?

Natten mellan 21-22 november 2023 asfalterades det tredje körfältet för att förstärka vägbanans hållbarhet. Vägrenen är inte byggd för så hög trafikbelastning som det är på E22. Körfältet används för att leda den trafik som kör av i trafikplats Kristianstad (39) (lasarettet) norrifrån och trafikplats Vilan (38) söderifrån.

Vi arbetar hela tiden med förbättringar och stora vägskyltar till vägportalerna är beställda och kommer att sättas upp i början av januari 2024 för en tydligare vägvisning av vart de olika körfälten leder trafiken.

I bildgalleriet kan du följa oss via bilder. Beskrivning till de senaste bilderna som är tagna 18 oktober 2023 kan du läsa här under vad händer nu?

Bild (08_4707_231018.jpg) är tagen uppe på den södra bron, där även beläggning och räcke är borttaget. Denna brodel kommer att rivas först. Blått nät är skydd mot trafiken när vi ska riva. Bilderna där röda rör ligger synligt, är spännstag som håller ihop bankpålningen, som är 140 meter lång.

Trafikpåverkan under byggtid

Från och med 28 augusti 2023 och tre år framåt kommer arbetet med att byta ut broarna över Helgeå att pågå. Vi kommer under denna tid påverka trafiken, genom att vi leder den på brons ena körfält medans det andra körfältet byggs. När ett körfält är byggt leds trafiken om på brons nya del medans vi bygger klart det andra körfältet. Detta för att kunna arbeta ostört på brons ena körfält medans det andra körfältet byggs. Sträckan som påverkar tafiken förbi arbetsområdet är 1 km med nedsatt hastighet 50 km/h. 

Känsligt naturområde 

Naturområdet kring broarbetet är mycket känsligt och vi tar stor hänsyn till miljön. Vi har  fågelhäckning som lämnas helt ifred för att inte störas under två månader 15 maj -15 juli varje år,  vattenverksamheten där vi har fiskar och annat djurliv samt Natura 2000.

Bullerstörande ljud under byggtid

Pålningsarbete som medför bullerstörande ljud kommer att huvudsak att pågå vardagar  klockan 07.00-19.00. 

Så bygger vi

  • Den gamla bron över Helge å i Kristianstad rivs och en ny byggs. Bron kommer byggas cirka 2 meter högre än vad den befintliga är idag.
  • Bron ansluter till samma sträckning av E22 som tidigare.
  • Bron blir 130 meter lång och 26,5 meter bred.
  • En ny gång- och cykelvägsförbindelse under bron byggs på östra sidan av Helgeå i Kristianstad kommun.
  • Bullerskyddsåtgärder kommer att sättas upp för boende på "Udden".

Hur mår jordlagret intill broarna?

Platsen där vi ska byta ut broarna på E22 är en gammal sjöbotten. För att få reda på jordlagret kvalité och dess mående har vi gjort provborrningar i vägbanan. Resultatet ligger som underlag för att skapa bättre förutsättningar när entreprenören ska utföra hela arbetet.

Kristianstad under havsnivån

Delar av Kristianstad ligger under havsnivån och skyddas därför av vallar och vattenpumpar mot översvämning. Här ligger Sveriges lägsta punkt, 2.41 meter under havsytan. Det stora högvattnet som drabbade Kristianstads kommun 2002 visade att staden kan drabbas väldigt hårt vid ökade vattenflöden i Helge å. Utbyggnaden av vallar och pumpstationer sker succesivt där arbetet styrs av kommunen. Idag råder det oklarheter om de befintliga broarna klarar de framtida vattenflödena. Länk till Kristianstads kommun hemsida.

Brobytena på E22 medfinansieras av EU

Inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), finns möjlighet att via Fonden "För ett Sammanlänkat Europa" (Connecting Europe Facility / CEF) ansöka om medfinansiering för studier och byggande av transportinfrastruktur. I december 2022 beslutade EU Kommissionen för att bevilja CEF-finansiering till projektet “ Replacement of strategical bridges over Helge River on E22 in Sweden”.

Projektet medfinansieras med drygt 13 miljoner euro vilket motsvarar cirka 138 miljoner svenska kronor.

TEN-T står för det transeuropeiska transportnätverket med målet att bygga ett tillförlitligt, heltäckande och högkvalitativt transportnät som kan säkerställa hållbara förbindelser genom hela unionen utan fysiska luckor, flaskhalsar eller saknade länkar.

Tidsplan

Kontrakt för totalentreprenad har tecknats 8 mars 2023 med Rover Infraestructuras.

Under byggtiden kommer alltid två körfält att vara öppna med nedsatt hastighet 50 km/h förbi arbetsområdet.

3 Byggnation Hösten 2023–November 2026

Samfinansieras av - Finansieras av Europeiska unionen

Kontakt

Michael Sjöland

Projektledare

Telefon: +46 10-123 03 73