Logga in
Logga in

Uppsala Fyra spår Uppsala

Ostkustbanan ska byggas ut mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm. Det ska bli smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och säkrare ankomsttider.

Vad?

Ytterligare två spår, cirka 23 km, ska byggas från Uppsala till länsgränsen mellan Uppsala och Stockholm. Två nya stationer ska byggas vid Bergsbrunna och Alsike.

Varför?

Ökar kapaciteten, tillgängligheten och robustheten på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm.

Nuläge

Planskede: Tar fram järnvägsplan inklusive lokaliseringsutredning och miljöpåverkan.

Om projektet

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner, och det gäller särskilt stråket Uppsala – Stockholm. Tillväxten ställer i sin tur höga krav på infrastrukturens kapacitet. Trafiken på Ostkustbanan i rusningstid är idag så intensiv att kapacitetstaket vid vissa tidpunkter är nått för vad den befintliga järnvägen klarar av.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda en utbyggnad med ytterligare två spår och nya stationer på sträckan mellan Uppsala Centralstation och länsgränsen mot Stockholm.

Fyra spår Uppsala ger förutsättningar för hållbara person- och godstransporter. Regionen växer och både regionaltåg, fjärrtåg och godståg ska få möjlighet att öka sin turtäthet på den befintliga järnvägen. När två spår blir fyra kan fler tåg gå tätare och punktligare.

En spårutbyggnad ger möjlighet att hantera pendeltågstrafik och fjärrtrafik åtskilt och därmed kan också nya stationer längs sträckan byggas, vilket ligger i linje med kommunernas planering.

​​

Områdesinformation

Här nedan hittar du information som berör just ditt område.

Fördjupning

Här kan du läsa mer om projektets bakgrund och hur vi arbetar med projektet.

Åtgärdsvalsstudien ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun avslutades 2017

År 2017 avslutades arbetet med åtgärdsvalsstudien ”ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län”. Studien resulterade i ett övergripande mål att öka tillgängligheten till, genom och inom ABC-stråket och binda samman de olika delmarknaderna för att kunna dra nytta av tillväxtpotentialen i stråket.

Staten, Region Uppsala, Uppsala kommun samt Knivsta kommun har tecknat avtal om utbyggnad av Ostkustbanan

Staten, Region Uppsala och Uppsala respektive Knivsta kommun har tecknat avtal om en utbyggnad av Ostkustbanan. Staten åtar sig att bygga ut järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm tillsammans med två nya stationer vid Bergsbrunna (Uppsala) och Alsike (Knivsta). Kommunerna, i sina respektive avtal, åtar sig att planera för 33 000 nya bostäder i Uppsala och 15 000 i Knivsta.

Fyra spår Uppsala ingår i Nationell plan för transportsystemet

Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029, där en utökad kapacitet till fyra järnvägsspår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm ingick. Trafikverket fick då i uppdrag att utreda och bygga ut Ostkustbanan till fyra spår inklusive två nya stationer mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. 

En projektorganisation planerar upp arbetet med att bland annat ta fram järnvägsplaner

I arbetet med att ta fram planerna ska olika alternativ utredas och analyseras för var någonstans de nya järnvägsspåren på bästa sätt kan placeras. Arbetet med en järnvägsplan tar flera år.

I järnvägsplanerna beskriver vi Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränen

Vi beskriver vilken mark som behövs för nya spår och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda närmiljön. Planerna ska även visa en möjlig teknisk lösning för en ombyggnad av Uppsala Resecentrum.

Ett flertal samråd genomförs för att få in synpunkter

Efter hand som arbetet med järnvägsplanerna går framåt genomförs ett flertal samråd för att fånga in synpunkter från kommuner och allmänhet. Efter hand blir det tydligare var de nya spåren ska ligga. Det är först då som vi i detalj vet vilka fastighetsägare som berörs och i vilken omfattning.

En miljökonsekvensbeskrivning behandlar vad utbyggnaden av järnvägen innebär för människor, djur och miljö

Till järnvägsplanerna hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som behandlar en rad frågor om vad bygget av Fyra spår Uppsala innebär för såväl människor och djur som för växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö.

Nyheter

Tidsplan söder Bergsbrunna - Uppsala C

Här kan du läsa mer om delsträckans tidsplan.

Samråd 19 oktober - 12 november 2020 inför beslut om betydande miljöpåverkan Söder Bergsbrunna - Uppsala C

Vi presenterade förutsättningar inom utredningsområdet och bjöd in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Järnvägsplan söder Bergsbrunna - Uppsala C 2021-2026

Järnvägsplanen beskriver i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Planen visar vilken mark som behövs både för själva bygget och när järnvägen är i drift. Till planen kommer det att finnas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver både positiva och negativa konsekvenser för miljön samt ett gestaltningsprogram som visar hur det som byggs kan komma att se ut. Det krävs även ofta olika tillstånd för att få börja bygga, exempelvis tillstånd för vattenverksamhet.

Samråd sker löpande under planskedet
Samråd fortgår löpande under 2024. Alla direkt berörda, intressenter och allmänhet har möjlighet att yttra sig. När vi har bearbetat alla synpunkter som kommit in och är klara med vårt förslag kommer hela järnvägsplanen att ställas ut för granskning. Därefter sker en fastställelseprövning.

Nedan ser du de samråd som hittills hållits för denna delsträcka

  • Samråd 13 oktober - 9 november 2021 stationsutformningsalternativ Söder Bergsbrunna – Uppsala C

Vi presenterade olika alternativ på hur de två järnvägsstationerna Uppsala Centralstation och den nya stationen söder om Bergsbrunna kan utformas. Vi beskrev likheter och skillnader mellan de olika alternativen och deras effekter och konsekvenser. Direkt berörda, intressenter och allmänheten bjöds in för att lämna synpunkter.

  • Samråd 4 maj - 5 juni 2023 planförslag Söder Bergsbrunna – Uppsala C

Vi bjöd in direkt berörda, intressenter och allmänhet till samråd för att ha möjlighet att lämna in synpunkter. Vi presenterade hur vi planerar att bygga ut den nya anläggningen, hur vi hanterar miljökonsekvenser och vilka tillstånd som kan bli aktuella att söka.

 

Byggstart Söder Bergsbrunna – Uppsala C

Planeras till tidigast i slutet 2026

Tidsplan Länsgränsen - söder Bergsbrunna

Här kan du läsa mer och delsträckans tidsplan.

Samråd 17 maj - 22 juni 2021 inför beslut om betydande miljöpåverkan Länsgränsen-söder Bergsbrunna 2021

Vi presenterade förutsättningar inom utredningsområdet och bjöd in till samråd för att samla in mer kunskap till den fortsatta processen. I februari 2022 fattade Länsstyrelsen beslut om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Lokaliseringsutredning Länsgränsen-söder Bergsbrunna 2022-2024

I lokaliseringsutredningen identifieras och utvärderas olika lokaliseringsalternativ för den nya järnvägen. Järnvägen ska lokaliseras på ett sådant sätt att projektets ändamål kan uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad. Utredningen ska ligga till grund för Trafikverkets ställningstagande om val av lokalisering.

  • Samråd 8 januari -5 februari 2024

Intressenter och allmänhet bjöds in för att ha möjlighet att lämna synpunkter innan beslut tas om vilken korridor som ska utredas vidare.

Beslut om val av korridor tas troligen hösten 2024.

 

Järnvägsplan Länsgränsen-söder Bergsbrunna 2024-2027

Järnvägsplanen beskriver i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Planen visar vilken mark som behövs både för själva bygget och när järnvägen är i drift. Till planen kommer det att finnas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver både positiva och negativa konsekvenser för miljön samt ett gestaltningsprogram som visar hur det som byggs kan komma att se ut. Det krävs även ofta olika tillstånd för att få börja bygga, exempelvis tillstånd för vattenverksamhet.

Samråd sker löpande under planskedet 
Alla direkt berörda, intressenter och allmänhet har möjlighet att yttra sig.  När vi har bearbetat alla synpunkter som kommit in och är klara med vårt förslag kommer hela järnvägsplanen att ställas ut för granskning. Därefter sker en fastställelseprövning. 

 

Byggstart Länsgränsen-söder Bergsbrunna tidigast 2028

Byggstart planeras tidigast till 2028. En del i arbetet med lokaliseringsutredningen är att titta på byggbarhet. Då kommer vi även få en bättre bild av hur lång tid det kommer ta att bygga anläggningen.

Frågor och svar

Utbyggnaden ger ökad kapacitet och vi möjliggör för fler tåg men det är upp till järnvägsföretagen att avgöra hur många tåg som kommer gå mellan Uppsala och Stockholm.

Under planläggningsprocessen utreder vi olika alternativ och har valt att dela in sträckan i två delar; Länsgränsen-Söder Bergsbrunna och Söder Bergsbrunna-Uppsala C.

Troligen kommer de nya spåren på delsträckan Söder Bergsbrunna-Uppsala C gå intill de befintliga spåren.

För delsträckan Länsgränsen-Söder Bergsbrunna finns flera möjliga lägen för de nya spåren och därför kommer en lokaliseringsutredning göras där man undersöker de olika alternativen närmare.

En järnvägsplan beskriver i detalj var järnvägen ska ligga och hur mycket mark som behövs. Till järnvägsplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning som Länsstyrelsen behöver godkänna och ett gestaltningsprogram som visar hur det som byggs kan komma att se ut.

Berörda har möjlighet att lämna synpunkter på järnvägsplanen under samrådstiden. När vi har bearbetat synpunkterna som kommit in och är klara med vårt förslag så ställer vi ut järnvägsplanen för granskning. Då får berörda ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter.

Därefter skickar vi in järnvägsplanen för fastställelse till Trafikverkets avdelning Planprövning. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft.

Läs mer: Planläggningsprocessen

För att kunna genomföra projektet behövs både kommunala detaljplaner och en järnvägsplan. Vi har en tät dialog med kommunerna om våra respektive planer.

Kommunernas detaljplaner hittar du på deras hemsidor;

Samråd är en pågående process under hela arbetet med järnvägsplanen och du är alltid välkommen att höra av dig. Ett flertal samrådsdialoger kommer att hållas under processen. Du kan läsa mer om samråd i tidsplanerna.

 

Dokument

Här hittar du projektets dokument.