Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1519, Sundholmen–Öxnevalla–Svansjö, förbättrad bärighet och brobyte

Vi utreder möjligheten att förstärka väg 1519, Sundholmen–Öxnevalla–Svansjö, för att öka trafiksäkerheten och göra det möjligt för tunga fordon att trafikera vägen. Vi planerar att börja bygga vintern 2023.

Vad?

Höja bärigheten på väg 1519 samt byta bron över Viskan vid Sundholmen.

Varför?

Höja bärigheten till högsta klass (BK4) så att tung trafik kan trafikera vägen, vilket kommer att innebära en förbättring för näringslivet.

Nuläge

Utredning och naturvärdesinventering pågår. 

Om projektet

Vi utreder möjligheten att höja bärigheten på väg 1519 sträckan Sundholmen–Öxnevalla–Svansjö till BK4 (högsta bärighetsklassen på väg för tung trafik). Utredningen startar sommaren 2021 och vi beräknar att börja bygga vintern 2023. Syftet med projektet är att höja trafiksäkerheten och minska framtida underhållskostnader. Den ökade bärigheten kommer också att göra det möjligt för tunga fordon att trafikera vägen, vilket kommer att innebära en förbättring för näringslivet.

Sundholmen–Öxnevalla: sträckan finns med i utredningen och kommer att åtgärdas vintern 2023.
Öxnevalla–Svansjön: sträckan finns med i utredningen. Beroende på vad utredningen visar och vilka kostnaderna beräknas bli, kommer sträckan att åtgärdas. Om de kalkylerade kostnaderna blir för höga kommer vi att åtgärda sträckan längre fram. 

I samband med att vi förstärker bärigheten på vägen kommer vi även att:

  • byta bron över Viskan vid Sundholmen
  • bredda vägen eller bygga mötesfickor där vägen är särskilt smal.


Så här kan du som bor i närheten komma att påverkas: 

  • Personal i varselkläder kommer att arbeta på vägen.
  • Arbetet kommer i huvudsak att utföras dagtid.
  • Hastigheten kan då komma att vara nedsatt på delar av sträckan och framkomligheten kan vara något begränsad.

Tänk på att köra försiktigt förbi arbetet och ta hänsyn till vägarbetarna. 

Översiktskarta

Översiktskarta.

Gul markering på de vägar (väg 1519) som omfattas av projektet.

Tidsplan

1 Samråd hösten 2022

2 Byggstart vintern 2023

3 Klart hösten 2024

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att göra kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 41 genom Horred. bygga mötesfria vägar på väg 41 Sundholmen–Björketorp och väg 41 Fritsla–Kråkered.

Kontakt

Tonny Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 65

Per Johansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 49

Tomas Palmkvist

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 88 43