Logga in
Logga in
Vy över deletapp Centralen som arbetsområdet ser ut just nu. Till vänster i bild syns blivande östra uppgången där Park Central ska ligga. Till höger i bild syns blivande mittuppgången där det nya stationshuset ska ligga.

Västlänken Västlänken ställer om för att öppna station Centralen redan 2026

År 2026 ska Västlänkens station Centralen öppna som en så kallad säckstation. Omställningen till den nya lösningen har krävt både nytänkande och flexibilitet.

Då det i augusti 2023 stod klart att deletapperna Haga och Korsvägen blir försenade, började Trafikverket arbeta på en lösning för att kunna tillföra nödvändig kapacitet i järnvägsnätet i tid. Det resulterade i att delar av Västlänken driftsätts 2026.

– Genom att öppna station Centralen som en tillfällig säckstation kan vi tillföra den kapacitetsökning som krävs. Vi kan fortsätta bygga resterande delar av etapperna Haga och Korsvägen, för att skapa en hållbar och ännu bättre järnvägslösning på längre sikt, säger Joakim Jonsson som är chef för enheten teknik och miljö och som har samordnat arbetet med att möjliggöra att första delen av Västlänkstunneln kan stå klar 2026.

För Västlänkens organisation har det krävts anpassningar och betydande insatser för att kunna ställa om till de nya förutsättningarna. 

– Vår förmåga till flexibilitet och nytänkande har varit centrala i detta förändringsarbete. Den största skillnaden är att det nu genomförs två driftsättningar istället för en. Detta har inneburit en hel del omställning för bland andra de som ansvarar för järnvägsspecifika installationer och teknik, säger Joakim Jonsson, chef för teknik och miljö.

Underlag till en ny upphandling och en ny teknisk lösning för de järnvägsspecifika installationerna har tagits fram för att möjliggöra säckstationen på Göteborgs Central. Likaså krävdes en ny planering för utbyggnaden i Almedal, som i stort innebär att det som ska byggas och installeras i Almedal blir utfört under sommaren 2025.

– Detta har varit möjligt tack vare vårt kompetenta och engagerade team som besitter stor kunskap inom produktion, planering och projektering. Deras förmåga att hantera förändringar och identifiera möjligheter har lett till att vi trots tidspress har kunnat hitta nya lösningar, säger Sara Högström, projektledare för BEST-projektet.

Dessutom, berättar Joakim Jonsson, har de som arbetar inom provning, driftsättning, övning, utbildning och säkerhet också behövt anpassa sitt arbete för att kunna ställa om till två driftsättningar istället för en. Därtill behövdes endast några få extra provisorier, och berörda entreprenörer kan bygga färdigt i huvudsak enligt den ursprungliga planen.

– För att säkerställa att det över huvud taget var möjligt att driftsätta delar av tunneln redan 2026 gjordes ett antal utredningar. Det inkluderade t.ex. att garantera säkerheten i tunneln, säger Joakim Jonsson.

Säckstationen tillför kapacitet

Den del av Västlänken som kommer att stå klar 2026 sträcker sig från E6 vid Olskroken in i Centralenområdet och genom Kvarnberget. Den inkluderar fyra nya järnvägsspår och en helt ny underjordisk station, som fram till att hela Västlänken står klar kommer att användas som en säckstation.

En säckstation är en station där tågen åker in och sedan kör ut samma väg som de kom in.

– Den stora fördelen initialt är att man avlastar den befintliga centralstationen som idag inte kan ta emot mer tågtrafik. En annan fördel är att tågen kan köra in på spåren bakom plattformarna. Då fastnar inte tågen bakom varandra. Ser vi längre fram, när hela Västlänken är klar, kommer station Centralen fungera som en genomgångsstation, där tågen åker rätt igenom, säger Joakim Jonsson.

Möjliggör för fler tåg till och från Göteborg

Idag finns det 16 spår på Göteborgs Central och nu bygger vi fyra nya järnvägsspår, en helt ny tågstation och två nya perronger för att öka kapaciteten.

– Den trånga situationen idag leder ofta till att tågen får vänta på lediga spår att köra in på. Med totalt 20 järnvägsspår på Göteborgs Central ökar kapaciteten med 25 % och det skapar betydligt mer utrymme. Det möjliggör för fler tåg till och från Göteborg, säger Joakim Jonsson.

Tätt samarbete mellan parterna

Västlänkens nya station Centralen innebär ett tätt samarbete mellan flera parter. För att kunna öppna station centralen redan 2026 behöver detaljplaner och byggnationer bli klara i tid och det är avgörande att alla parter fullföljer sina åtaganden.

– Hittills har samarbetet varit framgångsrikt, vilket ger oss alla förutsättningar att lyckas. Det är även väldigt roligt att vi i dialogen med Västtrafik ser den betydande nyttan som station centralen innebär. Västtrafik ser stora fördelar och vi ser att det kommer blir ett stort lyft för resenärer i hela regionen, avslutar Joakim Jonsson.

Mer information om station Centralen