Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Ledningsflyttar och upphandlingar

Vi flyttar kraftledningar, vatten- och avloppsledningar, och upphandlar de olika entreprenörer som ska utföra arbetena när vi bygger dubbelspår i ny sträckning mellan Hallsberg och Stenkumla.

Kraftledningsflyttar

Vi har avslutat arbetet med att flytta Svenska kraftnäts ledning över Bladsjön. Projektering pågår inför flytt av Trafikverkets och Ellevios ledningar i Tälle. Arbetet startar i början av 2023 och vi beräknar vara klara till årsskiftet 2023/2024. Vi genomför ledningsflytten för att kunna bygga ny dubbelspårig järnväg i planerat läge.

Vatten- och avloppsledningar mellan Hallsberg och Östansjö

Vi bygger om Hallsbergs kommuns vatten- och avloppsledningar mellan Hallsberg och Östansjö, eftersom de gamla ledningarna ligger där vi ska bygga den nya dubbelspåriga järnvägen. Framåt sommaren 2023 kommer en entreprenör att påbörja arbetet. När arbetet är igång kommer det att synas från vägarna kring korsningen vid Tälleleden och väg 50, men det kommer inte att påverka vägtrafiken. Arbetena kommer att pågå under cirka ett år.

Broar i söder

Upphandling av den entreprenör som ska konstruera och bygga bron över Bladsjön och bron över riksväg 50 pågår. Under mars/april 2023 beräknar vi att kontrakt med entreprenören kan tecknas. I uppstartsfasen kommer den upphandlade entreprenören att påbörja konstruktionsarbetet med broarna, ta fram ritningar och bygghandling.

Bullerskyddsåtgärder

Upphandling av entreprenörer för fastighetsnära bullerskyddsåtgärder pågår. Vi planerar att genomföra arbeten med fasadåtgärder och lokala bullerskyddsskärmar under våren/sommaren 2023.

Kommande entreprenader

Under 2023 kommer bygghandlingar färdigställas för den största entreprenaden som innehåller markarbeten, tunnelbyggnation samt byggande av resterande broar. I det arbetet ingår att dimensionera anläggningen för ökade nederbördsmängder på grund av klimatförändringar.