Logga in
Logga in

Värmland Laxå-Kil, spår- och växelbyte

Mellan Kil och Laxå ligger många mil med slitna järnvägsspår. Därför byter vi ut räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km. Genom att rusta upp banan skapar vi en robust och pålitlig järnväg.

Vad?

Vi byter ut räls, slipers och växlar mellan Kil och Laxå.

Varför?

För att skapa en robust och pålitlig järnväg och på så vis öka driftsäkerheten.

Nuläge

Den 6 september börjar vi byta ut spår och växlar på den andra etappen mellan Karlstad och Kil. Detta arbete blir klart den 9 oktober.

Om projektet

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med omfattande gods- och persontrafik. Större delen av banan har låg teknisk standard vilket medför höga underhållskostnader och störningar för tågtrafiken. Även vissa spårväxlar har nått slutet av sin tekniska livslängd. Vi byter därför ut det gamla spåret mot skarvfri räls på betongslipers på en sträcka av närmare 110 km. När ombyggnaden är klar blir Värmlandsbanan en robust och mer pålitlig järnväg – där tågen kan hålla en jämn, hög hastighet. Dessutom skapas möjligheter för att utöka både person- och godstrafiken.

I höst får Värmlandsbanan nya spår mellan Karlstad och Kil

Den 6 september inleds den andra etappen av spårbytet – mellan Karlstad och Kil. Det innebär att vi behöver stänga järnvägen fram till den 9 oktober då tågtrafiken öppnas igen. Under denna tidsperiod ersätts tågtrafiken med buss. Kontakta din tågoperatör för mer information.

Vi kommer också att tillfälligt stänga flera järnvägskorsningar på sträckan allteftersom det långa spårbyteståget rör sig längs spåret. Längre ned på sidan hittar du information om vilka järnvägskorsningar som stängs och när det sker.

Tåg i tid förbättrar tågtrafiken

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. 

Fakta om spårbytet

Att rusta upp järnvägen på denna långa sträcka är ett omfattande arbete som kommer att pågå under sex års tid. Därför kommer spår-och växelbytet att koncentreras till olika delar av sträckan. Längs järnvägen finns även ett antal järnvägsbroar som ska ses över. Det innebär att vi byter ut ballasten i så kallade trågbroar och inspekterar insidan av trågen. Dessutom ska delar av broarnas stålkonstruktion målas om. Det är företaget Infrakraft som blivit tilldelade totalentreprenaden för spår- och växelbytet mellan Laxå och Kil.

När vi byter ut spåren på järnvägen mellan Karlstad och Kil behöver vi stänga ett antal järnvägskorsningar allteftersom det långa spårbyteståget rör sig längs spåret. Varje plankorsning kommer att vara stängd i cirka fyra dygn på dagtid klockan 7–18. Under tiden finns tydliga anvisningar om en alternativ väg för att korsa järnvägen. Vårt mål är att påverka vägtrafiken så lite som möjligt, inklusive gående och cyklister.

När och hur påverkas järnvägskorsningarna?

Plats Vad påverkas Kommun Hur När
Säterivägen Plankorsning Karlstad Omledning 13 sept-17 sept
Dyevägen Plankorsning Karlstad Omledning 14 sept-18 sept
Ilandavägen Plankorsning Karlstad Omledning 16 sept-20 sept
Ilandaholm Plankorsning Karlstad Omledning 17 sept-21 sept
Våle Plankorsning Karlstad Omledning 18 sept-22 sept
Klingerud Plankorsning Karlstad Omledning 20 sept-24 sept
 

Själva spårbytet gör vi med ett spårbyteståg som är drygt 800 meter långt och rör sig framåt med en hastighet av 1–2 km/dygn. Under de dagar som järnvägskorsningen är avstängd byter vi spår och slipers, vi renar makadam, lägger tillbaka den och riktar spåret. Det nya, skarvfria spåret ger en bekväm och tyst tågresa.

Mer än spår och växlar

Förutom att byta ut spår, slipers och växlar lägger vi ny asfalt i korsningarna. Vi byter också ut det speciella vägmaterialet Strail, som används över spåren i järnvägskorsningar.

Spårbyteståget gräver även upp makadamen som ligger under spåret, renar den och lägger tillbaka den igen. Den makadam som är uttjänt och inte går att återanvända läggs i högar efter spåret. Dessa makadamhögar hämtar vi med lastbil - och för att ta oss fram kan vi behöva använda mindre vägar och samfällighetsvägar. Det kan vara bra att känna till för dig som har en fastighet som ligger nära spårområdet.

Tidsplan

Förberedande arbeten i form av lokalisering av kablar, sänkning av kablar i banvallen och inmätning. Dessutom har vi tagit en mängd markprover för miljöanalys.

Projektering av spårbytet.

Företaget Infrakraft tilldelades totalentreprenaden för spår- och växelbytet mellan Laxå-och Kil.

Byggstart för den första etappen av spår- och växelbytet mellan Karlstad och Kristinehamn. Denna sträcka blev färdig den 9 augusti.

Vi startar den andra etappen av spår- och växelbytet mellan Karlstad och Kil. Denna sträcka blir färdig i början av oktober.

Spår- och växelbytet på Värmlandsbanan planeras vara klart under hösten 2024.

Nyheter

Läs och ladda hem dokument

Så funkar ett spårbyte

Kontakt

Jörgen Olofsson

Telefon: +46 10-123 20 75