Logga in
Logga in

Analys ekonomisk nytta av Trafikverkets Forsknings- och Innovationsprojekt

Vill du göra ett examensarbete inom geoteknik, forskning och ekonomi? Vi bedriver forskning inom teknikområdet geoteknik som underlag för vår verksamhetsutveckling, regelverk, program, strategiska beslut samt inköp.

Analys av ekonomisk nytta av Branschsamverkan i grunden (BiG) Trafikverkets finansierade Forskning- och Innovationsprojekt (FoI) – ett vägledande underlag för strategisk verksamhetsutveckling – passar dig med intresse av geoteknik, forskning och ekonomi. Du som ansöker ska studera vid ett naturvetenskapligt lärosäte och vara redo för att göra ditt examensarbete under våren (alternativt hösten) 2023.

Syfte

Syftet med examensarbetet är att bidra till analysarbetet av BiGs utvärdering av den ekonomiska nyttan av Trafikverkets finansierade FoI-projekt. Med en ambition att bättre kunna utvärdera olika FoI-satsningar och hur de bidragit till den kontinuerliga och succesiva utvecklingen av BiG.

Bakgrund

BiGs långsiktiga målsättning är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom ämnesområdet geoteknik. År 2021 utvärderade BiG sin verksamhet, begreppet analys av ekonomisk nytta utgör bakgrund till detta examensarbete.

Utmaningen ligger i ett begrepp som används utan närmare definition men som också är kopplat till brister gällande mätning av geotekniska effektmål med bäring på nyvunnen geoteknisk kunskap.

Förväntat resultat

Efter genomfört examensarbetet förväntas följande:

  • Ge vägledande underlag till BiG och utgöra underlag och stöd att nå Trafikverkets uppsatta FoI-strategiska mål. 
  • Att arbetet – utöver obligatorisk skriftlig examensrapport och muntlig redovisning – även leder fram till en anpassad delredovisning till BiGs styrelse.
  • Att resultatet sammantaget både kompletterar och kan ge synergieffekter beträffande utvärdering av FoI-nytta kopplat till även andra teknik- samt branschområden.

Metod

Examensarbete inleds med en klassisk litteraturstudie, det vill säga en kartläggning av definition, mening och syfte med begreppet ekonomisk nytta av forskningsprojekt, samt koppling till mätning av effektmål med bäring på nyvunnen kunskap.
Samt via intervju/enkät av utvalda programledare, koordinatorer och inköp- och logistik. Pilot-moment: Översiktligt analysera geotekniska effektmål med bäring på ny geoteknisk kunskap från Trafikverkets finansierade forskningsprojekt. Resultat avses att fortlöpande kommuniceras med upprättad referensgrupp.

Ansökan

Skicka in din ansökan, CV och motivationsbrev via e-post till nedanstående adress.
Skicka in dina ansökningshandlingar här

Sök gärna så snart som möjligt då ansökan kan komma att stängas tidigare om vi hittar en lämplig kandidat. Arbetet genomförs under överenskommen tidsperiod (vår- eller höstterminen 2023).

Kontakt

Kenneth Viking

Telefon: +46 10-123 86 33