Logga in
Logga in

Cirkulärt byggande och hållbara materialflöden (15hp)

Trafikverket har långsiktiga mål om infrastrukturens miljöpåverkan i samband med byggande, drift och underhåll. Infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2040, och delmål införs successivt i upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materialleverantörer.

Trafikverket har även långsiktiga mål för en giftfri miljö och utfasning av särskilt farliga ämnen. Resurseffektiva och giftfria kretslopp utgör därför en central komponent i strävan mot en cirkulär ekonomi, och Trafikverkets arbete med att skapa cirkulära resursflöden. Trafikverket vill få en ökad kunskap om de flöden av material som omsätts och de materialförråd som förvaltas som en del i strävan att nå en resurseffektiv cirkularitet.

Syfte

Syftet med aktuell studie är att Trafikverket ska få ökad kunskap om dagens materialflöden i våra trafikanläggningar och i vilken utsträckning de är cirkulära för att kunna gör det möjligt att formulera mål och mäta en förändring för en ökad cirkularitet inom Trafikverket. 

Bakgrund

På internationell nivå har EU som en del av den gröna given tagit fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi där resursintensiva sektorer pekas ut som särskilt viktiga. En sådan resursintensiv sektor är just bygg- och anläggningssektorn, och i Sverige är Trafikverket en av de största och viktigaste aktörerna inom anläggningssektorn. 

Resurseffektiva och giftfria kretslopp utgör en central komponent i strävan mot en cirkulär ekonomi, och Trafikverkets arbete med att skapa cirkulära resursflöden började redan på Banverks- och Vägverkstiden i slutet av 1990-talet. Exempel på detta är Banverkets rapport om kretsloppsanpassning av järnvägens infrastruktur, P 1996:4, samt Banverkets strategi för giftfria och resurseffektiva kretslopp, rapport 2004:4. Trafikverket har långsiktiga mål om infrastrukturens miljöpåverkan i samband med byggande, drift och underhåll. Infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2040, och delmål införs successivt i upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materialleverantörer. Trafikverket har även långsiktiga mål för en giftfri miljö och utfasning av särskilt farliga ämnen (se bla delrapport 2017, Sofia Nyholm, Agneta Stålheden).

Även om Trafikverket inte har någon uttalad handlingsplan eller strategi för en cirkulär ekonomi eller omställningen till en sådan, finns därmed flera beståndsdelar på plats genom det systematiska arbetet med miljömålen och Agenda 2030 som bedrivits under lång tid (2022 Susanna Toller, John Norberg, Maria Hansson).

I forskningsprojektet Materialflöden och indikatorer för cirkulär ekonomi – MICE (2023, Annica Carlsson mfl) har även ett kunskapsunderlag tagits fram som ett underlag om nuläge, förutsättningar och uppföljning gällande materialåtervinning och cirkulär ekonomi  kopplat till Trafikverkets samlade verksamhet. Målsättningen var att visa på vilken typ av information som olika indikatorer skulle kunna ge till Trafikverket i arbetet med cirkulering av byggmaterial, samt en översiktlig beskrivning av dataunderlag som bedöms vara tillgängliga för att beräkna dessa indikatorer. Med hjälp av indikatorerna kan Trafikverket få en ökad kunskap om de flöden av material som omsätts och de materialförråd som förvaltas. Dataunderlag saknas i stor utsträckning idag men projektet har identifierat att dataunderlagen skulle kunna förbättras genom förändrade krav vid upphandling gällande återvinning och återanvändning.

Arbetets innehåll

I projektet ingår att i ett livscykel- och materialflödesperspektiv titta på några presenterade material, som är vanligt förekommande i trafikverkets infrastrukturanläggningar, (där i synnerhet stål och betong har en hög klimatpåverkan) för att analysera vilka hinder (som t ex olika tekniska regelverk och lagkrav) och möjligheter som finns för att de ska fungera som cirkulära produkter i ett livscykelperspektiv.

Studien ska även besvara vilka för och nackdelar som finns med respektive material kopplat till bl a miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och god bebyggd miljö och för att trafikverket ska nå målen om en klimatneutral anläggning till 2040.

Material och vanliga ingående komponenter

 • Belysningsstolpar och fundament för väg och järnväg - varmförzinkat stål, legerat stål, aluminium, glasfiber
 • Vägräcken - stål
 • Armering av olika slag i byggnadskonstruktioner - järn, skrot
 • Järnvägsväxlar - växeltungor, växelkryss, växeldriv
 • Betongfundament, betongslipers - betong /betong, armering i bro)
 • Stentrummor, äldre broar - uthuggna stenblock
 • Belysningsarmaturer, kulturmiljö 

Metod

Att arbeta med olika indikatorer tex de som har identifierats i forskningsprojektet MICE (Materialflöden och indikatorer för cirkulär ekonomi – MICE) och Med hjälp av dessa indikatorer är målsättingen att få en ökad kunskap om de flöden av material som omsätts och de materialförråd som förvaltas inom Trafikverket

Kvalifikationer

Du har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete/angreppssätt i frågor och driver dessa processer vidare. Du har förmågan att göra analyser av dina resultat och kan se vilket påverkan dessa har ur ett helhetsperspektiv.

Du har lätt för att samarbeta, du är nyfiken och har viljan att driva arbetet framåt. Du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Vi söker dig som:

 • är driven och vill utveckla och öka kunskaperna och möjligheterna inom cirkulärt byggande
 • håller på att avsluta en högskoleutbildning inom industriell ekologi och utveckling med inriktning mot hållbarhet samt innehar mycket goda kunskaper inom  material i ett livscykelperspektiv eller annan för examensarbetet relevant utbildning.
 • har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Ansökan

För att hinna hantera er ansökan önskar vi att den skickas till oss senast 2024-05-31. Start av examensarbete senast september 2024.

Din ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev med:
  • En presentation av dig själv.
  • En beskrivning av din utbildning och kompetenser.
 • CV inklusive utdrag över relevanta kurser för examensarbetet.

Placeringsort

Examensarbetet kan bedrivas på plats i Solna, Karlstad och/eller göras på distans. Meddela önskemål om placeringsort i ansökan.

Kontakt

Ta kontakt enligt nedan så får du en mejladress för att skicka din ansökan.

Nina Gartz

Telefon: +46 10-123 24 05

Martin Holmstedt

Telefon: +46 10-123 47 31

Robin Sandberg

Telefon: +46 10-123 57 18