Logga in
Logga in

Stöd för indikativ varaktighet - skapa underlag för att sätta förväntade sluttider för pågående störningar

Trafikverket vill öka kunskapen kring vilka faktorer som påverkar hur länge en trafikhändelse pågår för att i framtiden skapa en större proaktiv förmåga genom förbättrade beslutsstöd.


Syfte

Syftet med uppdraget är att använda historiska data för att hitta vilka parametrar som påverkar varaktigheten och hur lång varaktigheten är för de olika fall som uppstår. Idag är det  erfarenhet hos personal i trafikcentralen som ligger till grund för prognoserna av en incidents varaktighet.

Bakgrund

Trafikverket vill öka kunskapen kring vilka faktorer som påverkar hur länge en trafikhändelse pågår för att i framtiden skapa en större proaktiv förmåga genom förbättrade beslutsstöd.

Vid störningar i vägtrafiken är det av stor vikt att kunna ge information till allmänheten om hur stor påverkan störningar har för trafiken samt att kunna ge en så tillförlitlig prognos på hur lång tid det beräknas ta för störningen av avvecklas – varaktigheten av händelsen.

Varaktighet av incident/olycka är en viktig parameter som beskriver vid vilken tid en incident/olycka bedöms vara avslutad och normala förhållanden råder igen. Detta är en nyckelfråga och nödvändig kunskap för att kunna göra en tillfredställande prediktering vid tillfällen som dessa. Varaktighet av händelser är en nyckel till korttidsprediktering i ett perspektiv då händelser inträffar.

I ett tidigare projekt har det tagits fram grundläggande värden för varaktighet av olika händelser/incidenter för ett vägavsnitt i Stockholm. Analyserna då visade på signifikant skillnad på varaktighet mellan olycka/haveri och antal påverkade körfält.

Arbetets innehåll

Genom att kombinera och analysera historiska datamängder identifiera parametrar som påverkar en händelses varaktighet och omfattning. De huvudsakliga datamängder som vi tror ligger till grund för analysen är data om VägAssistansuppdrag och data från kövarningssystemet/MCS i storstadsområdena.

Data innehåller till exempel uppgifter om när VägAssistans­fordon tilldelas ett uppdrag från trafikledningscentralen, tidpunkten när ett VägAssistansfordon är färdig med uppdraget och lämnar platsen, vilken typ av händelse som inträffat, plats för händelsen och antal påverkade körfält.

Data från kövarningssystemet innehåller exempelvis uppgifter om hastighet, flöde och eventuella AID (automatisk incidentdetektering).

Arbetet inleds med en litteraturstudie.

Innan arbetet påbörjas görs en tydlig avgränsning av arbetets innehåll i samråd mellan student/er, examinator och Trafikverkets handledare.

Kvalifikationer

Du har lätt för att samarbeta, du är nyfiken och har viljan att driva arbetet framåt. Du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Du har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete/angreppssätt i frågor och driver dessa processer vidare.

Du har förmågan att göra analyser av dina resultat och kan se vilken påverkan dessa har ur ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som:

  • har inriktning på transportplanering/trafiksystem/trafikanalys
  • avser göra kandidatuppsats

Lokalkännedom om Stockholms huvudvägnät är meriterande.

Metod

Föreslagen metod är att få fram varaktighet genom att selektera data om VägAssistans och skapa kluster med liknande händelser. Med hjälp av klustren och data från MCS skapas matriser med händelsetyp, antal öppna körfält, eventuellt andra intressanta parametrar om dessa kan identifieras och varaktighet.

Övrigt

Vi ser gärna att uppsatsen genomförs tillsammans i par om två studenter.

Ort: Stockholmsområdet, arbete utförs i huvudsak utanför Trafikverkets lokaler.

Datum: Arbetet bör utföras under perioden april-juni 2024.

Kontakt

Ta kontakt enligt nedan så får du mejladress till handledaren för att skicka din ansökan.

Joakim Barkman

Telefon: +46 10-123 83 40