Logga in
Logga in

Underhåll av belagda vägar

Skötsel och underhåll av vägar som är belagda med asfalt är viktigt för vägens hållbarhet, men också för att resan ska vara bekväm och trafiksäker.

Underhåll av vägbeläggningar omfattar allt från att laga sprickor, hål och spår till att lägga ny asfalt över hela vägen. För att höja bärigheten förstärker vi ibland också vägkonstruktionen under beläggningen.

Kostnaderna för skötsel och underhåll av beläggningar är cirka tre miljarder kronor per år. Marknadsläget och priset på bindemedlet bitumen påverkar kostnaderna i hög grad.

Vägytans skick kan beskrivas utifrån flera variabler, de viktigaste är ytans jämnhet, spårbildning, beläggningsskador och vägens bärighet. Om vägen är i dåligt skick påverkas framförallt fordonskostnader, restid, komfort och trafiksäkerhet negativt. Vi mäter årligen en stor del av vägarna för att få en objektiv syn på tillståndet.

Vägbeläggningars livslängd och underhåll

En vägbeläggning kan hålla i upp till 25 år på lågt trafikerade vägar och i 5–10 år på en hårt trafikerad väg. Livslängden påverkas framför allt av vägens beläggningstyp, trafikmängd, trafikens tyngd och spårbundenhet, samt av vägkroppens bärighet och konstruktion. Det är också viktigt att vattnet rinner av vägen och ner i dikena så att vägkroppen hålls torr.

Varje år utför vi både stora och små beläggningsprojekt. När en vägs beläggning  börjar bli sliten bildas spår eller sprickor i den. Det åtgärdas normalt med ett nytt slitlager, det översta beläggningslagret. Ibland behöver flera lager i vägkroppen förnyas för att vägens skick och bärighet ska förbättras.

Vi gör också mindre reparationer och lagningar för att beläggning och vägkonstruktion ska få så lång livslängd som möjligt. De belagda vägarna ska i möjligaste mån hållas fria från större hål och sprickor. Djupare svackor och ojämnheter ska justeras, och skadade partier ska repareras. Behovet av åtgärder är dock stort, och de medel vi har för underhåll räcker inte till alla vägar. Vi prioriterar i första hand de vägar som flest människor åker på, eller som är viktiga för näringslivet.

Lagning av sprickor och hål på belagd väg

Många åtgärder på vägnätet utförs under sommarhalvåret. De metoder som vanligen används för att laga skadade vägytor, sprickor och hål på asfalterade vägar är försegling och så kallad snabellagning.

Metoderna försegling och snabellagning

Metoden försegling används vid lite större åtgärder, främst på det lågtrafikerade vägnätet men ibland även på de större vägarna. Metoden innebär att ett lager stenmaterial fästs vid underlaget med hjälp av ett bindemedel. Därefter tar det 3-4 timmar innan stenmaterialet fäster helt. Beroende på vägklass sopas sedan vägen, mellan 6 till 48 timmar efter utförd åtgärd, så att vägen blir fri från löst grus.

Vid lagning av sprickor eller hål används allt oftare en så kallad snabellagare. Det är en speciellt utformad lastbil som sprutar ut bindemedel och finkornigt grus via en tjock slang, på så vis kan materialet spridas mer precist över det skadade partiet. Metoden är snabb och effektiv. Den är också säker ur arbetsmiljösynpunkt i och med att föraren inte behöver gå ur bilen.

Risk för löst grus på vägbanan efter reparation

Metoderna försegling och snabellagning kan innebära löst grus på vägbanan något dygn efter utförd åtgärd. Under tiden varnas trafikanterna genom skyltning och vid behov sänks också hastigheten.

Tänk på att din egen hastighet har stor betydelse för eventuella stenskott.

Blödande asfalt åtgärdas med sand

Vid höga temperaturer i vägbanan stiger och utvidgas bindemedlet i asfalten och kan lägga sig på ytan. Detta resulterar i blanka, svarta fläckar, så kallade blödningar, som kan vara mycket hala, särskilt vid regn. Det vanliga är då att vi sprider ut sand eller finkornigt stenmaterial för att öka friktionen. Men överflödig sand som studsar mot vägytan kan upplevas som obehaglig av trafikanter som kör direkt efter utförd sandning. Blödningen är inte farlig för asfalten och försvinner efter en tids trafikering under kallare väderlek.

Så informerar vi om vägarbeten

I vår trafikinformationstjänst hittar du information om vägarbeten på hög- och medeltrafikerade vägar som pågår, eller ska starta inom fem dagar. Arbetsplatserna skyltas alltid och ibland brukar vi också informera i förväg via lokalpress eller radio.

Trafikinformation

Vad gör jag om jag får en skada på min bil?

Om du har råkat ut för en skada på eller intill en statlig väg kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Via länken nedan kan du läsa mer om vad som gäller och hur du anmäler.

Skador vid väg

Film – Drift och underhåll av belagda vägar och grusvägar

Syntolkad version av filmen ovan (Youtube)