Logga in
Logga in

Värmland Laxå-Kil, spår- och växelbyte

Mellan Kil och Laxå ligger många mil med slitna järnvägsspår. Därför byter vi ut räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km. Genom att rusta upp banan skapar vi en robust och pålitlig järnväg.

Vad?

Vi byter ut räls, slipers och växlar mellan Kil och Laxå.

Varför?

För att skapa en robust och pålitlig järnväg och på så vis öka driftsäkerheten.

Nuläge

De två första etapperna av spårbytet blev klara under sommaren och hösten 2022. I slutet av maj 2023 börjar vi bygga om spåret mellan Kristinehamn och Laxå.

Om projektet

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med omfattande gods- och persontrafik. Större delen av banan har låg teknisk standard vilket medför höga underhållskostnader och störningar för tågtrafiken. Även vissa spårväxlar har nått slutet av sin tekniska livslängd. Vi byter därför ut det gamla spåret mot skarvfri räls på betongslipers på en sträcka av närmare 110 km. När ombyggnaden är klar blir Värmlandsbanan en robust och mer pålitlig järnväg – där tågen kan hålla en jämn, hög hastighet. Dessutom skapas möjligheter för att utöka både person- och godstrafiken.

I sommar får Värmlandsbanan nya spår mellan Kristinehamn och Laxå

I sommar startar den tredje och sista etappen av spårbytet – mellan Kristinehamn och Laxå. Det innebär att tågtrafiken på denna sträcka är avstängd veckorna 21–32. Under denna tidsperiod ersätts tågtrafiken med buss. Kontakta din tågoperatör för mer information. Vi kommer också att tillfälligt stänga flera järnvägskorsningar på sträckan allteftersom det långa spårbyteståget rör sig längs spåret. Närboende och verksamheter har fått information om när dessa korsningar kommer att vara stängda i sommar. Uppdaterad information om detta hittar du längre ner på sidan.

De två första etapperna är klara

Den första etappen mellan Karlstad och Kristinehamn byggdes om förra sommaren och blev klar i augusti 2022. Den andra etappen av spårbytet blev färdig i oktober 2022. Då rullade tågtrafiken åter mellan Kil och Karlstad fast på nya spår och växlar.

Här stänger vi järnvägskorsningar sommaren 2023

Vilka tider är de olika järnvägskorsningarna avstängda?

Tåg i tid förbättrar tågtrafiken

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid.

Fakta om spårbytet

När vi byter ut det gamla spåret på Värmlandsbanan byter vi även ut slipers, renar den makadam som ligger under spåret och byter ut växlar. Det innebär att vi behöver använda flera olika typer av spårburna maskiner för att genomföra de olika momenten. För att underlätta arbetet på sträckan Kristinehamn–Laxå har vi delat  in den i fyra olika etapper:

  • Laxå–Degerfors vecka 21–27
  • Laxå–Kristinehamn vecka 27–28
  • Strömtorp–Kristinehamn vecka 28–32
  • Kristinehamns bangård vecka 30–31

Att rusta upp järnvägen på denna långa sträcka är ett omfattande arbete som kommer att pågå under sex års tid. Därför kommer spår-och växelbytet att koncentreras till olika delar av sträckan. Längs järnvägen finns även ett antal järnvägsbroar som ska ses över. Det innebär att vi byter ut ballasten i så kallade trågbroar och inspekterar insidan av trågen. Dessutom ska delar av broarnas stålkonstruktion målas om. Det är företaget Infrakraft som blivit tilldelade totalentreprenaden för spår- och växelbytet mellan Laxå och Kil.

Själva spårbytet gör vi med ett spårbyteståg som är drygt 800 meter långt och rör sig framåt med en hastighet av 1–2 km/dygn. Under de dagar som järnvägskorsningen är avstängd byter vi spår och slipers, vi renar makadam, lägger tillbaka den och riktar spåret. Det nya, skarvfria spåret ger en bekväm och tyst tågresa.

Mer än spår och växlar

Förutom att byta ut spår, slipers och växlar lägger vi ny asfalt i korsningarna. Vi byter också ut det speciella vägmaterialet Strail, som används över spåren i järnvägskorsningar.

Spårbyteståget gräver även upp makadamen som ligger under spåret, renar den och lägger tillbaka den igen. Den makadam som är uttjänt och inte går att återanvända läggs i högar efter spåret. Dessa makadamhögar hämtar vi med lastbil - och för att ta oss fram kan vi behöva använda mindre vägar och samfällighetsvägar. Det kan vara bra att känna till för dig som har en fastighet som ligger nära spårområdet.

Tidsplan

Förberedande arbeten i form av lokalisering av kablar, sänkning av kablar i banvallen och inmätning. Dessutom har vi tagit en mängd markprover för miljöanalys.

Projektering av spårbytet.

Företaget Infrakraft tilldelades totalentreprenaden för spår- och växelbytet mellan Laxå-och Kil.

Byggstart för den första etappen av spår- och växelbytet mellan Karlstad och Kristinehamn. Denna sträcka blev färdig den 9 augusti.

Den 6 september startade den andra etappen av spår- och växelbytet mellan Karlstad och Kil. Sträckan öppnades för trafik igen den 9 oktober.

Den sista delen av spår- och växelbytet sker under sommaren år 2023. Då kommer vi att bygga om järnvägen mellan Kristinehamn och Laxå.

Spår- och växelbytet på Värmlandsbanan planeras vara klart undersensommaren 2023.

Nyheter

Läs och ladda hem dokument

Så funkar ett spårbyte

Kontakt

Marcus Kilmo

Projektledare

Telefon: +46 10-123 07 25