Logga in
Logga in

Älmhult-Olofström

Sydostlänken innebär att Olofströmsbanan mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp. Sträckan är 41 km lång.

Karta

Kartan visar sträckan Älmhult-Olofström befintlig järnväg och utredningsområdet Olofström-Blekinge kustbana där beslut om att gå vidare med korridor Väst är taget. Kartan visar också planerade nya stationslägen och befintliga.

Se kartan i ett större format.

Många av de befintliga järnvägar byggdes för mer än 100 år sedan och var avsedda för helt andra transportvillkor (axellaster, metervikter, hastigheter) än de som behövs idag. I dagens läge finns ett stort behov av att köra tunga transporter på befintliga järnvägar.  Järnvägen, Olofströmsbanan, sträckan Älmhult-Olofström, har haft en låg teknisk standard och inte tillräcklig kapacitet för den nuvarande trafikvolymen. Sträckan på 41km är:

  • enkelspårig,
  • oelektrifierad,
  • kurvig.

Spåren byttes ut på hela sträckan 2019. Den trafikeras idag endast av godstransportörer, främst till Volvos verksamhet i Olofström. I Älmhult har järnvägen en koppling till Södra stambanan.

Så planerar vi att bygga

  • Enkelspårig bana med tre mötesplatser på sträckan.
  • Elektirifiera banan mellan Älmhult och Olofström.
  • Ingen kurvuträtning.
  • Plankorsningar slopas för ökad säkerhet.
  • Plattform för resandeutbyte; Älmhult, Lönsboda, Vilshult och Olofström.

Vad händer nu?

En konsult är upphandlad för att ta fram en järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för befintlig järnväg Älmhult-Olofström.

Hur mår järnvägen

För att få fram uppgifter om hur järnvägen mår på sträckan gjordes sommaren 2022 en styvhetsmätning. Mätningsarbetet var en viktig uppgift för att kunna se hur järnvägsspåret slits, samtidigt få uppgifter om hur underhållsbehovet ska planeras för att kunna initiera förebyggande åtgärder.

Mindre ombyggnad av Älmhults bangård

Ombyggnationen av Olofströmsbanan innebär också att vi behöver göra mindre åtgärder på Älmhults bangård för att anpassa den till kommande Sydostlänken.

Plankorsningar slopas för ökad säkerhet

Den befintliga järnvägen mellan Älmhult och Olofström är idag väldigt plankorsningstät, där flera plankorsningar har stora brister vad gäller både siktkrav och vägskydd. Därför planerar vi för att slopa flera icke nödvändiga plankorsningar och bygga om andra till säkrare eller planskilda korsningar. Detta görs för att öka säkerheten och minska olycksrisken längs järnvägen i samband med att hastigheten höjs och trafikeringen ökar.

Tidsplan

För att få fram uppgifter om hur järnvägen mår på sträckan gjordes sommaren 2022 en styvhetsmätning. Mätningsarbetet var en viktig uppgift för att kunna se hur järnvägsspåret slits, samtidigt få uppgifter om hur underhållsbehovet ska planeras för att kunna initiera förbyggande åtgärder.

En arkeologisk utredning kommer genomföras för Älmhult-Olofström. Under vecka 41 kommer arkeologer röra sig i området och besikta marken till fots.

Konstulens arbete är att ta fram en järnvägsplan.

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50