Logga in
Logga in

Älmhult-Olofström

Sydostlänken innebär att Olofströmsbanan mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp. Sträckan är 41 km lång.

Karta

Karta över sträckan Älmhult-Olofström-Blekinge Kustbana

Kartan visar sträckan Älmhult-Olofström befintlig järnväg och utredningsområdet Olofström-Blekinge kustbana där beslut om att gå vidare med korridor Väst är taget. Kartan visar också planerade nya stationslägen och befintliga.

Se kartan i ett större format.

Många av de befintliga järnvägar byggdes för mer än 100 år sedan och var avsedda för helt andra transportvillkor (axellaster, metervikter, hastigheter) än de som behövs idag. I dagens läge finns ett stort behov av att köra tunga transporter på befintliga järnvägar.  Järnvägen, Olofströmsbanan, sträckan Älmhult-Olofström, har haft en låg teknisk standard och inte tillräcklig kapacitet för den nuvarande trafikvolymen. Sträckan på 41km är:

  • enkelspårig,
  • oelektrifierad,
  • kurvig.

Spåren byttes ut på hela sträckan 2019. Den trafikeras idag endast av godstransportörer, främst till Volvos verksamhet i Olofström. I Älmhult har järnvägen en koppling till Södra stambanan.

Vad händer nu?

Järnvägsplan för sträckan Älmhult-Olofström har ännu inte påbörjats. 

En arkeologisk utredning kommer genomföras för Älmhult-Olofström. Under vecka 41 kommer arkeologer röra sig i området och besikta marken till fots.

Nationell plan

Regeringen har den 9 mars 2023 beslutat om byggstart för infrastrukturprojekt, Sydostlänken. Byggstartbeslutet innebär bland annat att upprustning och elektrifiering av den befintliga banan Älmhult-Olofström samt byggnation av ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana utreds för byggstart 2028-2033.

Syftet med de planerade åtgärderna är att uppnå en ökad kapacitet, flexibilitet och robusthet i transportsystemet, genom att knyta samman Södra stambanan och Blekinge kustbana med koppling till Karlshamns hamn. Syftet är även att möjliggöra för hållbara transporter genom utökad gods- och persontrafik på järnväg, samt att avlasta Södra stambanan.

Hur mår järnvägen

För att få fram uppgifter om hur järnvägen mår på sträckan gjordes sommaren 2022 en styvhetsmätning. Mätningsarbetet var en viktig uppgift för att kunna se hur järnvägsspåret slits, samtidigt få uppgifter om hur underhållsbehovet ska planeras för att kunna initiera förebyggande åtgärder.

Utredning av ny järnväg

Olofströmsbanans södra del i Olofström ansluter befintlig bana den nya järnvägen mellan Olofström-Blekinge kustbana mot Karlshamn. Ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana utreds nu den exakta placeringen av var ny järnväg ska gå inom den valda korridoren, väst.

Mindre ombyggnad av Älmhults bangård

Ombyggnationen av Olofströmsbanan innebär också att vi behöver göra mindre åtgärder på Älmhults bangård för att anpassa den till kommande Sydostlänken.

Plankorsningar slopas för ökad säkerhet

Den befintliga järnvägen mellan Älmhult och Olofström är idag väldigt plankorsningstät, där flera plankorsningar har stora brister vad gäller både siktkrav och vägskydd. Därför planerar vi för att slopa flera icke nödvändiga plankorsningar och bygga om andra till säkrare eller planskilda korsningar. Detta görs för att öka säkerheten och minska olycksrisken längs järnvägen i samband med att hastigheten höjs och trafikeringen ökar.

Tidsplan

För att få fram uppgifter om hur järnvägen mår på sträckan gjordes sommaren 2022 en styvhetsmätning. Mätningsarbetet var en viktig uppgift för att kunna se hur järnvägsspåret slits, samtidigt få uppgifter om hur underhållsbehovet ska planeras för att kunna initiera förbyggande åtgärder.

En arkeologisk utredning kommer genomföras för Älmhult-Olofström. Under vecka 41 kommer arkeologer röra sig i området och besikta marken till fots.

Under 2023 ska vi handla upp en konsult som ska ta fram en järnvägsplan.

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50