Logga in
Logga in

Olofström

I Olofström saknar vi idag möjligheten till resandeutbyte, här behöver vi anpassa för att kunna hantera ökad och genomgående tågtrafik.

Karta

Stationsanläggningen i Olofström saknar idag möjlighet till resandeutbyte och behöver anpassas för att kunna hantera ökad och genomgående tågtrafik. Vi planerar att nuvarande bangården i Olofström byggs om.

Idag har Olofström två bangårdar;
- nedre vid Olofströms stationshus
- övre norr om stationen vid Volvos övre fabrik.

Vad händer nu?

En konsult är upphandlad för att ta fram en järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för ny bangård i Olofström.

Projektet planerar komma ut på samråd under hösten 2024. 

Så planerar vi att bygga

  • Två nya bangårdsdelar (Sjötorp och Olofströms godsbangård).
  • Det nya avgångs- och ankomstspåret utrustas med gångbanor och belysning.
  • Befintliga spår elektrifieras.
  • Kontaktledning dras fram till spåren inne på fabriksområdet.

Dokument

Tidsplan

Under 2022 påbörjar vi en järnvägsplan för Olofströms bangård. Inför detta arbetet upphandlades en konsult.

2 Upphandling av konsult jan. 2022–okt. 2022

Allmänheten bjöds in till samråd i Olofströms Folkets hus.

Geoteknisk undersökning innebär att Trafikverket samlar in underlag till utredning av alternativ placering av godsbangården. De aktuella fältarbetena innebär att personal från anlitad konsultfirma rör sig i utredningsområdet.

Fältarbetena för att samla in underlag för planering och utredning. Fältinventeringarna omfattar bl.a:

  • Syner i fält
  • Naturvärdesinventeringar

Karta över området, klicka här.

 

Vi planerar att ett inriktiningsbeslut på var godshanteringen ska placeras ska vara klart vid årsskiftet 2023/2024.

Förlängd samrådstid för Olofströms bangård.

Den 25 januari 2024 höll vi samrådsmöte i Olofström Folkets hus.

Projektet har fått beslut om "Betydande miljöpåverkan" där projektet kan antas ha en betydande miljöpåverkan. 

Beslutet hittar du under "Dokument".

3 Arbetet med järnvägsplanen startar November 2022

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50