Logga in
Logga in

Jönköping Byarum-Tenhult, ny järnväg

Den nya järnvägen skapar förutsättningar för arbets- och studiependling. Den ger möjligheter för godstrafik och stärker kapaciteten i järnvägsnätet. Restiden mellan Värnamo och Jönköping blir mindre än 50 minuter.

Vad?

Vi planerar för att bygga en helt ny järnväg mellan Byarum och Tenhult

Varför?

För att skapa bättre förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter och minska restiden mellan Värnamo och Jönköping.

Nuläge

Lokaliseringsutredning pågår. Fyra korridorer har tagits fram i utredningsområdet, se nedan. Val av lokaliseringsalternativ gjordes den 25 oktober 2023.

Kostnad

Omkring 2,2 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.

Om projektet

Med den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult blir restiderna mellan Jönköping–Vaggeryd–Värnamo mer konkurrenskraftiga. Det medför bättre förutsättningar för tillväxt, kompetensförsörjning samt arbets- och studiependling. 

Projektet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten genom att det ökar järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft och möjliggör för en överflyttning av transporter från väg till järnväg, med minskade koldioxidutsläpp som följd.

Projektet möjliggör nya trafikupplägg med tyngre och längre tåg och omledningsmöjligheter vid störningar, vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten gynnas av snabbare och bekvämare pendlingsmöjligheter i stråket Värnamo-Jönköping.

Triangelspår placeras i både Byarum och Tenhult för att möjliggöra trafik åt båda hållen i respektive ort. Ett mötesspåret byggs i höjd med Södra Stigamo. Det skapar möjligheter för ytterligare flytt av godstrafik från väg till järnväg.

Ställningstagande för Alternativ Väst

Den 25 oktober 2023 gjorde Trafikverket sitt ställningstagande för val av lokalisering genom att förorda alternativ Väst. Det kan du läsa mer om nedan. Ställningstagandet och underlaget för detta finns att läsa på Dokumentsidan.

Klicka här för att komma till dokumentsidan för Byarum-Tenhult.

Byarum-Tenhult, valt lokaliseringsalternativ

Karta med det valda lokaliseringsalternativet

Korridor Väst - väster om Eckerholm - väster om Hult.

Nyheter

Byarum-Tenhult, karta för utredningsområde

Ladda ner en större karta här!

De fyra korridorerna som utretts i lokaliseringsutredningen:

  • Korridor väst - väster om Eckersholm-väster om Hult
  • Korridor öst - öster om Eckersholm-öster om Hult
  • Korridor väst/öst - väster om Eckersholm-öster om Hult
  • Korridor öst/väst - öster om Eckersholm-väster om Hult

En del i en stor upprustning av järnvägen i regionen

Karta över det så kallade Y:et

Projekt Byarum-Tenhult ingår i ett så kallat program som samlar ett flertal åtgärder.

Syftet med åtgärderna är att skapa en bättre, mer robust och mer attraktiv järnväg i länet. Åtgärderna är gemensamt initierade av berörda kommuner, Region Jönköpings län/Jönköpings länstrafik och Trafikverket.

 

Frågor och svar

Den nya järnvägen skapar bättre förutsättningar för attraktiv, effektiv och hållbar arbets- och studiependling som bidrar till utvecklingen i länet.

Järnvägen förbättrar pendlingsmöjligheterna mellan Värnamo och Jönköping genom att korta restiden till under 50 minuter.

Järnvägen skapar långsiktig hållbarhet och utvecklingsmöjligheter för godstrafiken och stärker kapaciteten i regionens järnvägsnät.

Vi elektrifierar järnvägen från Vaggeryd till Torsvik. Den resterande delen av banan kommer inte rustas upp.

Befintlig järnväg Jönköping-Vaggeryd är byggd på 1890-talet. Den är smal och krokig och har en standard som är långt ifrån den hastighet som dagens trafikintensitet och tåglaster kräver. Hastigheten är låg och den klarar inte ökad godstrafik.

Om ny järnväg med önskad hastighet och erforderliga krav för godstrafik längs sträckan skulle anläggas så skulle det kräva en mycket omfattande ombyggnad i delvis svår terräng och tät bebyggelse. En utbyggnad i befintlig sträckning skulle också medföra ökat buller.

De åtgärder som skulle behövas för att få till en modern järnväg bedöms helt enkelt inte vara rimliga i jämförelse med att bygga ut i ny sträckning.

Den nya järnvägen kommer att öka näringslivets möjligheter till tillväxt och kompetensförsörjning samt öka möjligheten till arbets- och studiependling.
De förbättrade restiderna kommer att möjliggöra en snabbare pendling med tåg. Detta kommer bidra till ökade möjligheter för bland annat arbets- och studiependling
I området finns även industriområden där företag väljer att expandera deras verksamhet. En järnväg i området möjliggör ökad godstrafik.

Alternativ Väst och alternativ Öst-Väst är de alternativ som uppfyller ställda krav i högst grad. Trafikverkets samlade bedömning är dock att alternativ Väst är det mest fördelaktiga sett ur ett helhetsperspektiv.

Väst har lägst totalkostnad (tillsammans med öst-väst). Väst förordas av berörda kommuner.
Länsstyrelsen förordar alternativ Väst i norra delen och tar inte ställning i den södra delen.
Alternativ Väst uppfyller i något högre grad de projektmål som satts för projektet. Exempel på projektmål är restid, klimatpåverkan och kostnad. 

I alternativ Väst finns, till skillnad från alternativ Öst-Väst, möjlighet att samlokalisera infrastruktur (väg och järnväg) till ett gemensamt stråk eftersom järnvägen kan förläggas i närheten av E4 och dess parallellväg väg 846, vilket är positivt ur buller- och barriärsynpunkt. Genom att samla infrastrukturen kan ett relativt opåverkat område öster om Krängsberg och Eckersholm lämnas fortsatt orört.

Alternativ Väst ligger nära verksamhetsområdet i Stigamo som planeras att utökas söderut. Alternativet uppfyller därmed målet - att skapa långsiktig hållbarhet och utvecklingsmöjligheter för godstrafiken - i högre grad än alternativ Öst-Väst.

Byggbarheten bedöms vara bättre i alternativ Väst.

Projektets klimatberäkningar över byggskedet har visat att skillnaden mellan alternativen är små, men alternativ Väst bedöms ha en något lägre klimatpåverkan (CO2-ekv) än de övriga alternativen.

Det finns också bättre förutsättningar för en bra landskapsanpassning av järnvägen i alternativ Väst.

Projektets uppdrag är att bygga en järnväg där en tågresa mellan Värnamo och Jönköping tar mindre än 50 minuter, med minst två stopp.

Det betyder inte att all trafik endast kommer att göra två stopp.

Det är inte Trafikverket som bestämmer hur trafikeringen av banan blir i framtiden. Det är i första hand länstrafiken och tågbolagen.

Rent tekniskt går det att göra fler uppehåll.

Som det är planerat i nuläget kommer det inte vara möjligt att åka till och från Byarum och Tenhult med den nya järnvägen. Det är tågföretagen som trafikerar banan som väljer vilka orter som det kommer finnas möjlighet att resa mellan. Byggandet av den nya järnvägen möjliggör snabbare resor mellan Värnamo och Jönköping, men också en framtida utveckling av trafikeringen.

I det fortsatta arbetet kommer järnvägens påverkan på vägnät och trafikanter att utredas vidare. Det kommer inte tillåtas några korsningar av järnvägen i samma plan, utan alla korsningar blir planskilda. Behovet och placering av planskilda korsningar kommer utredas vidare i nästkommande utredningsskede som är järnvägsplan.

Tågen som idag går från Värnamo till Jönköping kommer att köra via den nya banan när den är färdig.

Exakt hur den gamla banan kommer användas är inte bestämt i dagsläget utan det pågår en dialog mellan Trafikverket och Jönköpings kommun om banans framtid.

Järnvägstrafik bullrar, därför görs en bullerutredning i det fortsatta arbetet. Om det finns risk för överskridande av riktvärden kommer behovet av bullerskyddsåtgärder att utredas. Vilka bullernivåer som den nya järnvägen kan medföra ingår som en av flera viktiga parametrar att beakta vid val av alternativ och linje.

Utmed spåret bildas en så kallad trädsäkringszon som sträcker sig 20 meter på vardera sidan om spåret. Inom denna zon får inte träd finnas om de är så höga att de kan falla på spåret. På vissa delar av sträckning byggs också en 4 meter bred serviceväg på ena sidan om spåret.

En ny järnväg innebär intrång i olika former. Dels kommer fastigheter att bli direkt berörda när vi tar mark i anspråk för den nya järnvägen, dels av markintrång för nya/befintliga vägar som behöver byggas/byggas om. Mark som hamnar inom den blivande järnvägsfastigheten kommer att lösas in. Detta innebär generellt sett inte atthela fastigheten kommer att lösas in utan enbart delen inom den blivande järnvägsfastigheten. Mark som hamnar inom område för trädsäkring kommer att belastas med trädsäkringsservitut.

Mer information kring ersättningsregler finns att läsa i Väg eller järnväg på min mark – hur får jag ersättning?

Synpunkterna tas omhand av projektledningen och vägs in i det fortsatta projekteringsarbetet. En sammanvägning av allmänna och enskilda intressen görs i samband med arbetet med järnvägsplanen för att uppnå bästa möjliga resultat i förhållande till projektets totalkostnad. Beroende på synpunktens innehåll kommer den återkopplas direkt till synpunktsägaren alternativt kommer den hanteras i näst kommande samrådsredogörelse. Alla inkomna synpunkter är offentliga och kommer att registreras i diariet.

Tidplan

1 Järnvägsplan del 1, lokaliseringsutredning 2021–2023

2 Järnvägsplan del 2 2024–2028

3 Bygghandling 2027–2028

4 Produktion 2029–2033

Film om planeringsprocessen

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Film om ersättning för mark

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Kontakt

Carina Junefelt

projektchef

Telefon: +46 10-123 69 51

Ludwig Gard

projektingenjör

Magnus Gyllemark

markförhandlare

Telefon: 010-124 22 44

Matilda Virefjäll

projektledare

Telefon: +46 10-123 23 47