Logga in
Logga in

Jämtland E14, Vik–Frönäset, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg längs E14 mellan Vik och Frönäset. Syftet är att öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre kommun.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Bygge pågår. Från och med i slutet av april kommer det vara begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet.

Om projektet

E14 mellan Vik och Frönäset är cirka 1,5 kilometer lång och utgör idag en flaskhals som skapar problem för såväl bilister som oskyddade trafikanter. Det är ett smalt vägavsnitt där allt fler personer rör sig. Längs sträckan passerar även mycket tung trafik och i dagsläget finns det ingen avsedd plats för personer som går eller cyklar.

Vi vill skapa möjligheter för gående och cyklister att färdas mellan Vik och Åre på ett trafiksäkert sätt och bygger därför en gång- och cykelväg. Den kommer att gå längs E14 på södra sidan av vägen. ​

Bakgrund

En ökad exploatering av Åre- och Björnängeområdet innebär kraftig trafik under delar av året. Den ökade trafiken under högsäsong har gjort att trafiksituationen på E14 kring Åre successivt har blivit mer och mer problematisk. Trafikmiljön för oskyddade trafikanter är svår året runt. 

Åre kommun har tillsammans med Trafikverket, Region Jämtland Härjedalen samt Tillväxtverket bidragit till finansieringen för gång- och cykelvägen.

Så påverkas trafiken av bygget

Från och med i slutet av april 2023 och under sommaren kommer det vara begränsad framkomlighet på E14 förbi arbetet. Ett körfält kommer stängas och trafiken släpps förbi växelvis.

Planera din resa och var ute i god tid! Tänk på att visa hänsyn till de som arbetar vid vägen.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör Vår 2022

2 Byggstart Maj 2022

3 Klart Under 2023

Frågor om buller

Nej, vi kommer inte att genomföra några bullerskyddsåtgärder inom ramen för det här projektet.

Träd har inte någon bullerdämpande effekt. Det måste vara en stor skog för att det ska bli en mätbar effekt. Träd kan dock upplevas att dämpa buller, genom sin grönska, naturliga ljud från träden och genom att man inte ser bullerkällan så väl.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa
Logotyper Åre kommun, region Jämtland/Härjedalen och EU.
Logotyper Åre kommun, region Jämtland/Härjedalen och EU.

EU, Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Kontakt

Daniel Gideonsson

Telefon: +46 10-123 93 37