Logga in
Logga in

Jämtland E14, Vik–Frönäset, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs E14 mellan Vik och Frönäset. Syftet är att öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre kommun. Beslut är fattat att cykelvägen kommer att gå längs E14 på södra sidan av vägen.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi planerar börja bygga gång- och cykelvägen i maj 2022.

Om projektet

En ökad exploatering av Åre- och Björnängeområdet innebär kraftig trafik under delar av året. Den ökade trafiken under högsäsong har gjort att trafiksituationen på E14 kring Åre successivt har blivit mer och mer problematisk. Trafikmiljön för oskyddade trafikanter är svår året runt. Vi vill skapa möjligheter för gående och cyklister att färdas mellan Vik och Åre på ett trafiksäkert sätt och planerar därför att bygga en gång- och cykelväg. 

Sträckan mellan Vik och Frönäset är cirka 1,5 kilometer lång och utgör idag en flaskhals som skapar problem för såväl bilister som oskyddade trafikanter. Det är ett smalt vägavsnitt där allt fler personer rör sig. Längs sträckan passerar även mycket tung trafik och i dagsläget finns det ingen avsedd plats för personer som går eller cyklar.

Åre kommun har tillsammans med Trafikverket, Region Jämtland Härjedalen samt Tillväxtverket bidragit till finansieringen för den planerade gång- och cykelvägen.

Dokument

Tidsplan

1 Upphandling entreprenör Vår 2022

2 Byggstart Våren 2022

3 Klart Under 2023

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa
Logotyper Åre kommun, region Jämtland/Härjedalen och EU.
Logotyper Åre kommun, region Jämtland/Härjedalen och EU.

EU, Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Kontakt

Daniel Gideonsson

Telefon: +46 10-123 93 37