Logga in
Logga in

Jämtland E14, Vik–Frönäset, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg längs E14 mellan Vik och Frönäset. Syftet är att öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre kommun.

Varför?

Förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Gång- och cykelvägen är i princip klar och får användas. Arbeten med belysning och räcke återstår och kommer att ske senare.

Om projektet

Ny gång- och cykelväg invigdes i Åre

Den nya gång- och cykelvägen stod färdig redan november 2023, men nu när vår- och sommarsäsongen är i antågande passade Trafikverket, Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen på att fira detta.
Läs mer om invigningen av nya gång- och cykelvägen i Åre

E14 mellan Vik och Frönäset är cirka 1,5 kilometer lång och utgör idag en flaskhals som skapar problem för såväl bilister som oskyddade trafikanter. Det är ett smalt vägavsnitt där allt fler personer rör sig. Längs sträckan passerar även mycket tung trafik och i dagsläget finns det ingen avsedd plats för personer som går eller cyklar.

Vi vill skapa möjligheter för gående och cyklister att färdas mellan Vik och Åre på ett trafiksäkert sätt och bygger därför en gång- och cykelväg. Den kommer att gå längs E14 på södra sidan av vägen. ​

Bakgrund

En ökad exploatering av Åre- och Björnängeområdet innebär kraftig trafik under delar av året. Den ökade trafiken under högsäsong har gjort att trafiksituationen på E14 kring Åre successivt har blivit mer och mer problematisk. Trafikmiljön för oskyddade trafikanter är svår året runt. 

Åre kommun har tillsammans med Trafikverket, Region Jämtland Härjedalen samt Tillväxtverket bidragit till finansieringen för gång- och cykelvägen.

Gång- och cykelvägen är klar att använda

Sedan i oktober går det bra att använda gång- och cykelvägen mellan Vik och Frönäset. Däremot kommer vi att ha en upphandlad entreprenör på plats som plogar, sandar och på andra sätt underhåller vägen först under senare delen av november. Ta det därför lugnt om du ska cykla eller gå sträckan.

Delar av räcket och belysningen är inte heller riktigt färdig. De arbetena kommer att slutföras senare. Vår leverantör kan i nuläget inte säga exakt när detta kommer att ske.

Till våren planerar vi att tillsammans med bland annat Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen att fira att gång- och cykelvägen är färdig. Mer information om firandet hittar du här på vår webbplats när det närmar sig.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör Vår 2022

2 Byggstart Maj 2022

3 Klart Våren 2024

Frågor om buller

Nej, vi kommer inte att genomföra några bullerskyddsåtgärder inom ramen för det här projektet.

Träd har inte någon bullerdämpande effekt. Det måste vara en stor skog för att det ska bli en mätbar effekt. Träd kan dock upplevas att dämpa buller, genom sin grönska, naturliga ljud från träden och genom att man inte ser bullerkällan så väl.

EU, Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Kontakt

Oskar Falkenberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 72 80

Katarina Lindkvist

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 62 52