Logga in
Logga in

Västra Götaland E20 förbi Mariestad

Vi bygger ut E20 förbi Mariestad till mötesfri väg för säkrare och smidigare resor.

Vad?

Mötesfri väg med planskilda korsningar.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Vägplanerna för båda etapperna har vunnit laga kraft. Byggstart för etapp 1 påbörjades i februari 2024 och etapp 2 planeras starta 2025 under kvartal 1.

Kostnad

1 400 miljoner kronor (2013 års prisnivå).

Om projektet

Vi bygger om E20 förbi Mariestad till mötesfri väg. Det innebär att vägen får mitträcke och att det blir två körfält i vardera riktning. Utbyggnaden av E20 förbi Mariestad är uppdelad i två delar: Hindsberg–Muggebo och Muggebo–Tjos.

Hela sträckan är 17 kilometer lång. Vi bygger 13 kilometer mötesfri motortrafikled med hastighetsbegränsning på 100 km/tim, vilket betyder att långsamtgående fordon och gång- och cykeltrafikanter kommer att använda närliggande vägar istället. 4 kilometer byggs som mötesfri landsväg där alla trafikslag kommer att vara tillåtna. Den nya E20 förbi Mariestad byggs i huvudsak befintlig sträckning. Vi ersätter alla korsningar i plan med nya planfria korsningar och förbättrar befintliga trafikplatser.

Ombyggnaden bidrar till en säkrare väg och skapar bättre förutsättningar för transporter på en av Sveriges viktigaste vägar.

Sträckan byggs om till mötesfri motortrafikled med fyra körfält och mitträcke. Mitträcket separerar körriktningarna och ökar trafiksäkerheten vid omkörningar.

Vi bygger mestadels om i befintlig sträckning med undantag för bron över ån Tidan och vid Hindsberg där vi bygger nytt. Eftersom vi bygger bort alla korsningar i plan och bygger mitträcken kan vi höja hastigheten. Ny högsta tillåtna hastighet blir 100 km/tim.

Den cirka 5,6 kilometer långa sträckan ansluter i söder till E20 Götene–Mariestad och i norr till E20 förbi Mariestad, delen Muggebo-Tjos.

Vi bygger även en ny separerad gång- och cykelväg parallellt med väg 26, mellan pendelparkeringen vid Karleby och cirkulationsplatsen norr om trafikplats Haggården.

I filmen här nedanför kan du se hur vägen kommer att se ut när den är klar.

Den cirka 12 kilometer långa sträckan ansluter i söder till vägplan E20 förbi Mariestad, delen Hindsberg–Muggebo. Ombyggnaden sker i befintlig sträckning och i nysträckning.

Från starten vid Muggebo och upp till vägskälet med väg 26 mot Kristinehamn byggs mötesfri motortrafikled med högsta tillåtna hastighet 100 km/tim.

Norr om väg 26 kommer E20 fortsatt att klassas som mötesfri landsväg med två körfält i vardera riktning. Att vägen är mötesfri landsväg tillåter alla trafikantgrupper att färdas på E20.

Trafikplats Brodderud byggs om med ny utformning på ramperna och vi bygger en ny trafikplats vid Hasslerör.

I filmen här nedanför kan du se hur vägen kommer att se ut när den är klar.

Nyheter

Tidsplan

Under åren 2008–2012 tog Trafikverket fram en förstudie för den aktuella etappen. Förstudien belyser fyra huvudalternativ för att förbättra vägstandarden. Det beslutades att gå vidare med en vägplan för att utforma lokaliseringsalternativ för mötesfri landsväg med fyra körfält för hastighetsstandard 100 km/tim och med trafikplatser och planskilda passager.

Länsstyrelsen fattade den 22 oktober 2009 beslut om att projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan. Därför ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för projektet.

Detta innebär att samråd, utöver de med de enskilt berörda samt berörda myndigheter och organisationer, även kommer att hållas med en utökad krets av myndigheter och organisationer.

Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland: Slutrapport omfattade förutom åtgärdsvalsstudie även en fördjupad investeringsanalys, nyttoanalys och investeringsformer. Rapporten beskrev nuläget för E20 inklusive de sträckor som då fortfarande var ofinansierade och som inte låg med i nationell plan. Rapporten fungerade även som underlag för en utökad utbyggnadsstrategi för E20 genom Västra Götaland. 

Ett tidigt samrådsmöte hölls den 30 november 2015 med Länsstyrelsen i Västra Götaland i Mariestad.

Den 15 december 2015 hölls samrådsmöte med allmänheten i Trädgårdens skolas aula i Mariestad.  Samrådsmötet var fördelat på två olika tillfällen, kl. 17 och kl. 19. Annonsering om mötet skedde i Mariestads-Tidningen och Skaraborgsbygden. Övriga myndigheter och organisationer fick kallelse per brev. Ett samrådsmöte genomfördes också med Mariestads kommun den 17 december 2015.

Under våren 2016 togs mer omfattande underlag fram i vägplanens skede Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ. Det gjordes kompletterande inventeringar och diverse fältundersökningar. Den 13 juni 2016 hölls samråd med Mariestads kommun och länsstyrelsen om de olika lokaliseringsalternativen och deras förutsättningar.

Den 21 juni 2016 hölls ett samrådsmöte med allmänheten i Jubileumsteatern, Karlsholme Folkets Park i Mariestad. I samband med mötet hölls öppet hus. Samrådshandlingen fanns tillgänglig för allmänheten, särskilt berörda, myndigheter och organisationer för synpunkter under tiden 20 juni–8 juli 2016 på Trafikverkets hemsida samt på Mariestads kommun, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad under tiden 22 juni–8 juli 2016.

Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ, tillsammans med inkomna synpunkter och yttranden, skickades i oktober 2016 till Mariestads kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland för deras yttrande.

Lokaliseringsalternativet inom blå korridor ansågs i samrådshandlingen vara det mest fördelaktiga alternativet med hänsyn till bland annat natur, kultur, buller och markanvändning och innebär att E20 i stor mån byggs om utmed befintlig sträckning.

Både länsstyrelsen och kommunen förespråkade blå korridor och Trafikverket valde därefter att arbeta vidare med detta lokaliseringsalternativ.

13 september 2017 genomfördes ett öppet hus i Leksbergs församlingshem i Mariestad. Då gavs möjlighet att lämna synpunkter och ge information inför det fortsatta arbetet med vägplanen. Inbjudan till öppet hus gjordes med brevutskick och annonsering i lokaltidning.

18 juni 2018 genomfördes ett samrådsmöte gällande lokalvägnätet i norra delen av projektet, kring Tjos och Vallby. Inbjudan gick ut med brev till de fastighetsägare som kan tänkas påverkas av förändringarna. Syftet var att presentera föreslagna åtgärder samt inhämta synpunkter på dessa inför färdigställandet av samrådshandlingen.

Från och med skede Samrådshandling, utformning av planförslag, har projektet varit indelat i två delar, Hindsberg–Muggebo och Muggebo–Tjos. Detta innebär att två vägplaner tas fram. Arbetet med vägplanerna sker parallellt, men har olika tidsplaner.

10 juni 2019 genomfördes ett samrådsmöte med allmänheten i Regionens hus i Mariestad för den norra delen mellan Muggebo och Tjos, vägplan 2.

Samrådshandlingen fanns tillgänglig för allmänheten, särskilt berörda, myndigheter och organisationer för synpunkter under tiden 11 juni–28 juni 2019 på Trafikverkets hemsida samt hos Mariestads kommun, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad.

Torsdagen den 12 mars 2020 bjöd Trafikverket in till samrådsmöte i Trädgårdens skola i Mariestad för projektets södra del Hindsberg–Muggebo. På grund av coronavirusets spridning ställdes det planerade samrådsmötet in kort innan mötet.

Samrådshandlingen fanns tillgänglig för allmänheten, särskilt berörda, myndigheter och organisationer för synpunkter under tiden 11 mars–16 april 2020 på Trafikverkets hemsida samt hos Mariestads kommun, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad.

Torsdagen den 28 maj 2020 bjöd Trafikverket in till samråd kring nytt förslag på utformning av trafikplats Hasslerör. Samrådshandlingen fanns tillgänglig för allmänheten, särskilt berörda, myndigheter och organisationer för synpunkter under tiden 28 maj–15 juni 2020 på Trafikverkets hemsida. Fältarbeten och mindre samråd skedde löpande.

Under projektet kommer vi ha fortsatt samråd med allmänheten, de som kan antas bli särskilt berörda, Mariestads kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland, kollektivtrafikmyndigheten samt övriga statliga myndigheter och organisationer som kan antas bli berörda.

 

Vägplanen och miljöbeskrivningen för E20 förbi Mariestad, delen Hindsberg–Muggebo fanns tillgänglig för granskning under perioden 16 september–16 oktober 2020 hos: Trafikverket Region Väst, Trädgårdsgatan 15D, Skövde. Mariestads kommun, Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad. Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats.

Efter granskningstiden sammanställdes och kommenterades alla inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. 

Vägplanen och miljöbeskrivningen för E20 förbi Mariestad, delen Muggebo–Tjos, fanns tillgänglig för granskning under perioden 9 juli–31 augusti 2021 hos: Trafikverket Region Väst, Trädgårdsgatan 15 D, Skövde. Mariestads kommun, Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad. Planen, förutom fastighetsförteckningen, fanns tillgänglig på Trafikverkets webbplats.

Efter granskningstiden sammanställdes och kommenterades alla inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. 

Vägplanerna för båda etapperna har vunnit laga kraft, byggstart för etapp beräknas till 2024 kvartal 1

En fastställd vägplan innebär att beslut tagits om var vägen ska gå och dess utformning, samt att de villkor som ska gälla för genomförandet av projektet finns redovisade. 

Byggstart planeras till 2024 och allt beräknas vara klart under 2027.
Etapp 1 2024-2027 , etapp 2 2025-2029

Kontakt

Håkan Sonesson

Projektledare E20 förbi Mariestad