Logga in
Logga in

Västra Götaland E20 Götene–Mariestad

Vi bygger ut E20 till mötesfri väg från nuvarande motorvägsetapp vid Götene till strax väster om trafikplats Haggården vid Mariestad.

Vad?

Mötesfri motortrafikled med mitträcke, två körfält i vardera riktning med planskilda trafikplatser.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Projektet fick byggstartsbeslut från regeringen 18 januari 2024. Förberedande arbeten med skogsavverkning och omläggning av ledningar pågår under våren 2024.

Kostnad

1150 miljoner kronor (2013 års prisnivå).

Om projektet

Vi bygger om E20 Götene–Mariestad till mötesfri väg. Det innebär att vägen får mitträcke och att det blir två körfält i vardera riktning. Nya E20 blir skyltad som motortrafikled med hastighetsbegränsningen 100 km/tim.

Sträckan byggs om till 20 km mötesfri väg från nuvarande motorvägsetapp vid Götene till strax väster om trafikplats Haggården vid Mariestad. Vägen ska byggas i ny sträckning och innehåller 14 broar varav en vid ny trafikplats Lugnås.

Information om markfrågor
För information kring markåtkomst och ersättningar för ianspråktagen mark se länk markfrågor.

Eventuella frågor kan ställas till Trafikverkets markförhandlare i projektet Erika Bjurholt.
Kontaktuppgifter:  e-post: erika.bjurholt@trafikverket.se telefon: 010- 123 15 43

Den aktuella vägsträckan ligger längs väg E20 i Mariestads och Götene kommuner i Västra Götalands län. Sträckan är cirka 20 km lång och går idag genom samhällena Brännebrona och Lugnås. Etappen sträcker sig från där befintlig motorväg slutar öster om Götene tätort, till strax väster om trafikplatsen Haggården vid Mariestad.

E20 är en viktig kommunikationsled som ingår i det nationella stamvägnätet. Vägstandard för aktuell etapp är i dagsläget tvåfältsväg med vägbredd 12–13 m och vägen har bitvis låg bärighet, vilket betyder att den inte klarar så tunga fordon, och tjällyftningsproblem – vägen spricker.

Hastighetsbegränsningen är 80 km/tim förutom på en kortare sträcka vid Lugnås där hastigheten är 70 km/tim. Årsmedeldygnstrafiken på sträckan varierar mellan 8 850 och 10 620 fordon (år 2014), varav 17–21 procent är tung trafik.

Bristerna med nuvarande väg handlar framförallt om framkomlighet och trafiksäkerhet. Negativ miljöpåverkan består bland annat av buller för närboende och att E20 utgör en barriär för såväl människor som djur.

Ett parallellt vägnät saknas för gående, cyklister och lokal trafik. Trafiksäkerhetsriskerna är stora på grund av många anslutande vägar och fastighetsanslutningar till E20, avsaknad av mittseparering och hög trafikbelastning med stor andel tung trafik. Dessutom finns det brister i vägens linjeföring med bland annat backkrön med dålig sikt.

Ny trafikteknisk standard ska vara mötesfri landsväg med mitträcke, hastighet 100 km/tim och genomgående 2+2-körfält med planskilda korsningar/trafikplatser.

Åtgärden finansieras genom nationell plan och medfinansiering för utbyggnad av fem huvudetapper på sträckan Vårgårda–Mariestad. När de fem huvudetapperna är färdigställda kommer hela E20 genom Västra Götalands län att vara mötesseparerad.

Tidsplan

Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland: Slutrapport omfattade förutom åtgärdsvalsstudie även en fördjupad investeringsanalys, nyttoanalys och investeringsformer. Rapporten beskrev nuläget för E20 inklusive de sträckor som då fortfarande var ofinansierade och som inte låg med i nationell plan. Rapporten fungerade även som underlag för en utökad utbyggnadsstrategi för E20 genom Västra Götaland. 

Samrådsmöte i tidigt skede hölls den 31 maj 2016 i Björsäters pastoratsgård. Projektets utredningsområde presenterades vid två möten med 150 deltagare vardera. En medborgardialog hölls den 5 september 2016 i Lugnås. Ytterligare en medborgardialog och företagardialog hölls den 10 maj 2017 i pastoratsgården i Björsäter. Samråd genomfördes även under hösten 2016 med barn på två skolor i området.

Vägplanen samrådsunderlag publicerades i december 2016 och det fanns möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnades till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade i februari 2017 att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådsmöte inför val av lokaliseringsalternativ hölls den 27 april 2017 i Björsäters pastoratsgård. Fyra korridorer inom utredningsområdet där E20 skulle kunna byggas presenterades vid två möten med ett 100-tal deltagare vardera.

Vägplan samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ, fanns tillgänglig på Trafikverkets webbplats samt Trafikverket i Skövde och kommunkontoren i Götene och Mariestad under perioden 23 oktober–10 november 2017.

Den 11 december 2017 tog Trafikverket ställning till vilken korridor som ska utredas vidare. Nästa steg för projektet blev att utforma planförslag enligt blå korridor västra i kombination med grön korridor.

Efter detta har Trafikverket påbörjat utredning av väglinje för E20 inom vald korridor.

Under hösten 2018 har samrådsmöten hållits med Mariestads och Götene kommuner, samt med boende i Holmestad, Karleby hembygdsförening och boende i Hindsberg.

Samrådsmöten hölls med Götene kommun den 8 april 2019 och med Mariestads kommun den 2 maj 2019.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls för allmänhet och särskilt berörda den 24 april 2019 i Lugnås/Björsäter. Tillgängligt samrådsmaterial fanns på Trafikverkets webbplats, på Trafikverkets kontor i Skövde samt båda kommunkontoren i Götene och Mariestad under perioden 24 april–15 maj 2019.

Samrådsmöten hölls med Länsstyrelsen i Västra Götaland i Mariestad och med Mariestads kommun den 21 oktober 2019. Samrådsmöte hölls med Götene kommun den 11 mars 2020.

Under våren fortlöpte arbetet med vägplan samrådshandling och samråd hölls med enskilda som särskilt berörs. Samrådsmöten skulle ha hållits tisdagen den 17 mars 2020 i pastoratsgården i Björsäter och måndagen den 23 mars 2020 i Holmestad bygdegård i Götene, men dessa ställdes in på grund av coronaviruset. Samrådsmaterialet fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats och kommunkontoren i Götene och Mariestad under perioden 17 mars–15 april 2020. Synpunkterna har beaktats i den mån det går i projekteringen och bemötts i samrådsredogörelsen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland godkände vägplanens miljökonsekvensbeskrivning den 31 augusti 2020.

När all insamlad kunskap och information sammanställts och föreslagna vägförändringar projekterats, presenterades vägplanen med status granskningshandling.

Under denna period för samråd gavs särskilt berörda, allmänhet samt myndigheter och organisationer tillfälle att ta del av det upprättade förslaget. Vägplan granskningshandling fanns tillgänglig på Trafikverkets regionkontor i Skövde, Götene kommun, Centrumhuset, Torggatan 4 samt på Mariestads kommun, Stadshuset, Kyrkogatan 2. Delar av granskningshandlingen finns också på Trafikverkets webbplats.

Senast den 19 oktober 2020 skulle synpunkter ha kommit in. Särskilt berörda informerades om granskningen via brev. Vem som är enskilt berörd framgår av den fastighetsförteckning som upprättas enligt vägförordningen 3 kap. 13§. Övriga informeras via annons i Post- och inrikes Tidningar, Mariestadstidningen samt Götene Tidning.

Kommer det inte in synpunkter eller yttranden på granskningshandlingen (i föregående steg) som medför ändringar av förslaget, upprättas vägplan med status fastställelsehandling. Trafikverket begär därefter länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Tillstyrker länsstyrelsen vägplanen kan Trafikverket begära fastställelseprövning.

Vägplanen för ombyggnaden av E20 Götene–Mariestad  fastställdes 11 januari 2022.

En vägplan som vunnit laga kraft ger väghållaren rätt att ta mark i anspråk med vägrätt och tillfällig nyttjanderätt mot ersättning.

Den 19 januari 2023 vann vägplanen för Götene- Mariestad laga kraft.

När vägplanen har vunnit laga kraft kommer vi att ta fram en bygghandling. Byggnation kan troligtvis påbörjas tidigast 2024.

Nyheter

Så kommer vägen att se ut

Kontakt

Marita Karlsson

Projektledare E20 Götene–Mariestad

Telefon: +46 10-123 61 39