Logga in
Logga in

Västra Götaland E20 förbi Skara

Vi bygger ut E20 mellan Vilan och Ledsjö till mötesfri landsväg för säkrare och smidigare resor.

Vad?

Vi bygger mötesfri väg från trafikplats Vilan i Skara kommun till Ledsjö i Götene kommun.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

7 km blev klart i juni 2022, återstående 3 km blir klart under 2023.

Kostnad

320 miljoner kronor (2013 års prisnivå).

Om projektet

Vi bygger om 10 km av E20 mellan Vilan och Ledsjö i befintlig sträckning till mötesfri landsväg med mitträcke. Det blir omväxlande två eller ett körfält i vardera riktning, cirka 40 procent av sträckan får två körfält i vardera riktning. När sträckan är klar blir den nya hastighetsbegränsningen 100 km/tim.

Vi bygger om plankorsningen vid Ledsjö till en planskild trafikplats och vi har byggt en större passage för djur där E20 passerar Skaraberg. Vi bygger om passagen över Dalaån till en större bro, där E20 passerar över en ny enskild väg. Vi bygger även en passage längs Dalaån för olika djur. Dalaån grävs om i en ny fåra under bron.

Vi har mötesseparerat vägen med mitträcken, breddat befintlig E20 och byggt två eller ett körfält i vardera riktning.

Vi har byggt om korsningarna med de allmänna vägarna 2740 och 2736/2741 till planskilda korsningar. Vi har byggt om enskilda vägar för att kunna stänga ett stort antal mindre anslutningar till E20.

En större passage för djur har byggts på sträckan, där E20 passerar Skaraberg. Det minskar den barriäreffekt som uppstår av att hela sträckan förses med viltstängsel för ökad trafiksäkerhet.

Efter ombyggnaden finns det inte längre kvar några korsningar i plan och sträckan har en höjd hastighetsbegränsning till 100 km/tim. 

På E20 förbi Skara mellan Dalaån–Ledsjö breddar vi vägen till två körfält i vardera riktning med mitträcke på delen söder om Ledsjö, från kommungränsen fram till nuvarande motorväg. När sträckan är klar blir den nya hastighetsbegränsningen 100 km/tim.

Vi bygger om passagen över Dalaån till en större bro, där E20 passerar över en ny enskild väg. Vi bygger även en passage längs Dalaån för olika djur. Dalaån grävs om i en ny fåra under bron.

Trafikplatsen vid Ledsjö byggs ut med ytterligare en bro över E20 och nya av- och påfarter. Här bygger vi också en pendelparkering vid busshållplatsen. Korsningarna söder om Ledsjö stängs och ersätts av den nya trafikplatsen. Infrakraft Sverige AB är upphandlad entreprenör.

Nyheter

Tidsplan

1 Byggnation E20 Vilan–Dalaån 2020–juni 2022

2 Byggnation E20 Dalaån–Ledsjö maj 2021–juli 2023

Kontakt

Dajana Starcevic

Projektledare E20 Vilan–Dalaån

Telefon: +46 10-123 03 14

Thomas Munter

Projektledare

Telefon: +46 70-685 79 97

Anton Djurberg

Projektledare E20 Dalaån–Ledsjö

Telefon: +46 10-123 13 87