Logga in
Logga in

Västra Götaland E20, mötesfri väg

Vi bygger ut E20 till mötesfri väg med mitträcke för tryggare och smidigare resor.

Vad?

Separering med mitträcken och säkra på- och avfarter.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för person- och godstrafik.

Nuläge

Etapperna mellan Göteborg och Götene är klara. Nu återstår etapperna vid Götene och Mariestad, där byggnation beräknas starta 2024.

Om projektet

E20-utbyggnaden förbättrar trafiksäkerheten, bidrar till regional tillväxt och skapar bättre förutsättningar för transporter på en av Sveriges viktigaste vägar. Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för både varor och människor knyter samman landets olika regioner. Vi bygger ut E20 i Västra Götaland i etapper över flera års tid.

E20 i Sverige förbinder Malmö, Göteborg och Stockholm och är av stor betydelse för nationella och internationella godstransporter. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och fyller en funktion för såväl regionala som långväga resor med både personbil och lastbil. E20 har en viktig strategisk position i landet som knutpunkt för gods och personresor från Örebro län, Stockholm, Dalarna, Västmanland och östra Värmland.

Vi bygger bort alla korsningar i plan, det betyder att det inte går att korsa nya E20 eller ansluta till E20 via små in- och utfarter. Den trafik som tidigare haft egna eller använt mindre utfarter till E20 får nya enskilda vägar och kör istället på och av E20 via nya eller förbättrade trafikplatser.

På de sträckor där E20 får motorväg/motortrafikledstandard kommer cyklister, gående och långsamtgående fordon inte längre att kunna använda E20. När vi bygger E20 i ny sträckning kommer ”gamla E20” att fungera som lokalväg vid sidan om nya E20. Vi bygger korta kompletterande sträckor för att ge ett sammanhängande parallellt allmänt vägnät längs med nya E20. De lokalvägar som tidigare varit europavägar kommer att anpassas till sin nya funktion.

Regeringen har i nationell plan beslutat att bygga ut E20 genom Västra Götaland. Utbyggnaden på följande etapper möjliggörs genom medfinansiering:

 • E20 förbi Vårgårda
 • E20 Vårgårda–Vara
 • E20 förbi Skara
 • E20 Götene–Mariestad
 • E20 Förbi Mariestad

Etapperna ovan finansieras av följande parter, kostnaderna är i 2013 års prisnivå:

 • Statlig medfinans, 2 685 miljoner kronor
 • Västra Götalandsregionen, 681,5 miljoner kronor
 • Skaraborgs Kommunalförbund 546,5 miljoner kronor
 • Göteborgsregionen (GR), 65 miljoner kronor
 • Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 40 miljoner kronor
 • Västsvenska Handelskammaren, 15 miljoner kronor
 • Fyrbodals Kommunalförbund, 2 miljoner kronor

Stora insatser på E20 för att minska olyckor med vilt

Miljöspecialist Sebastian Arneland visar och förklarar.

Djuren får hjälp att passera E20 på olika sätt

En väg som E20 med mycket trafik utgör en barriär för djuren i landskapet och blir därmed en trafikfara. Trafikverket arbetar för att leda djuren till säkra passager över E20 i form av broar (för alla djur, även hem för insekter så som bin), vägtrummor (grävling, hare), och tunnlar (vildsvin) under vägen.

En del av broarna för vilt anläggs med vegetation för att smälta in i omkringliggande natur och på så sätt binda samman landskapet på båda sidor om vägen. På ställen där viltstängslet upphör anläggs så kallade viltuthopp för djuren att ta sig bort från vägområdet.

Trafikverket har anlagt viltstängsel längs E20 till största delen kompletterad med ett nedgrävt nät som gör att stängslet sluter tätt mot marken och en bit ner i jorden. På så vis förhindrar vi att bökande djur som till exempel grävling tar sig igenom.

Totalt byggs sju nya planskilda faunapassager för stora djur över eller under E20 och totalt 10 mil viltstängsel på båda sidor om vägen.

Minskade utsläpp av växthusgaser på E20

Genom förändrade metoder att tillverka asfalt går det att få ner utsläppen av växthusgaser med nära 40 procent. Det visar siffror som Trafikverket tagit fram i samband med utbyggnaden av E20 i Västra Götaland.

Att bygga om E20 för att skapa en säkrare väg genom Västra Götaland och knyta samman landets västliga delar med de östra är ett projekt som pågår under flera år. Vägen byggs om för att bli säkrare med fler filer och planfria övergångar.

För hela sträckan E20 mellan Tollered i söder och Vara i norr kan detta innebära en minskning med över 5000 ton koldioxid räknat mot de ursprungliga siffrorna i projektet från 2015.

– Eftersom vi också ska bygga om vägen från Götene och förbi Mariestad, en lika lång sträcka, så räknar vi med lika stora minskningar av utsläppen där, säger Trafikverkets miljöspecialist Sebastian Arneland.

Det ger en förväntad miljöbesparing på runt 10 000 ton utsläpp av växthusgaser.

Häng med på en biltur på ombyggda E20

Filmen visar hur det ser ut när du kör E20 genom Västra Götaland efter ombyggnationen på sträckan mellan Alingsås och Vara. Vi ser till så att vägen ska vara säker för dig att köra på men vi vill också skapa en helhetsupplevelse för dig som trafikant och för dig som vistas i miljön runt omkring. Vägen löper genom fyra olika landskap vilket vi tagit hänsyn till när vi utformat vägen. Ett övergripande gestaltningsprogram ligger till grund för ombyggnationen.

Nyheter

Översiktskarta

Karta som visar etapperna i utbyggnaden på E20 från söder: Tollered-Ingared, Kristineholm-Bälinge, Bälinge-Vårgårda, Förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad, Förbi Mariestad och längst upp i norr Förbi Hova.

Kartan visar en översikt av etapperna i E20-utbyggnaden i Västra Götaland.

Tidsplan

I mitten av 1990-talet påbörjades planeringen för att bygga ut E20 till motorväg. Under 2000-talet har vägtypen mötesfri landsväg utvecklats och E20 har bitvis byggts ut till denna standard.  

 

Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland: Slutrapport omfattade förutom åtgärdsvalsstudie även en fördjupad investeringsanalys, nyttoanalys och investeringsformer. Rapporten beskrev nuläget för E20 inklusive de sträckor som då fortfarande var ofinansierade och som inte låg med i nationell plan. Rapporten fungerade även som underlag för en utökad utbyggnadsstrategi för E20 genom Västra Götaland. 

Ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning, 3 km. Kostnad: 220 Mkr.

Ny-/ombyggnad till mötesfri landsväg, 10 km. Kostnad: 440 Mkr.

Nybyggnad av motorväg, cirka 15 km. Kostnad: 1 000 Mkr.

Ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning, 5 km. Kostnad: 380 Mkr.

4 km landsväg blir mötesfri. Kostnad: 240 Mkr.

Läs mer om E20 förbi Vårgårda

26 km mötesfri landsväg byggs, huvudsakligen i befintlig sträckning. Utbyggnad i tre deletapper; Vårgårda–Ribbingsberg, Ribbingsberg–Eling och Eling–Vara. Kostnad: 990 Mkr.

Läs mer om E20 Vårgårda–Vara

8 km landsväg blir mötesfri, varav minst 40 procent 2+2-väg. Utbyggnad i två deletapper; Vilan–Dalaån och Dalaån–Ledsjö. Kostnad: 320 Mkr.

Läs mer om E20 förbi Skara

20 km landsväg blir mötesfri 2+2-väg. Kostnad: 1 150 Mkr.

Läs mer om E20 Götene–Mariestad

17 km landsväg blir mötesfri 2+2-väg. Utbyggnad i två deletapper. Kostnad: 1 400 Mkr

Läs mer om E20 förbi Mariestad

Kontakt

Björn Elfström

Samordnare E20 mötesfri väg i Västra Götaland

Telefon: +46 10-123 27 85