Logga in
Logga in

Västra Götaland E20, mötesfri väg

Vi bygger ut E20 till mötesfri väg med mitträcke för tryggare och smidigare resor.

Vad?

Separering med mitträcken och säkra på- och avfarter.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för person- och godstrafik.

Nuläge

Byggnation pågår, klart 2026.

Om projektet

E20-utbyggnaden förbättrar trafiksäkerheten, bidrar till regional tillväxt och skapar bättre förutsättningar för transporter på en av Sveriges viktigaste vägar. Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för både varor och människor gör regionen och Sverige närmare. Vi bygger ut E20 i Västra Götaland i etapper över flera års tid.

Välkomna till marknadsdialog 20-21 februari 2023

Välkommen till samtal med projekten E20 Götene-Mariestad och E20 Förbi Mariestad, med planerad byggtid 2024 – 2027.

Nu är det dags för upphandling av projekten E20 Götene-Mariestad och E20 förbi Mariestad. Vi bjuder därför in er, som är entreprenörer och som kan se affärsmöjligheter med projekten, till en marknadsdialog.

Datum för dialog om båda projekten: 20-21 februari 2023
Plats: Trafikverket Skövde, Trädgårdsgatan 15 D

Upplägg
Enskilda möten 1,5 timme innehållande information från projekten samt dialog om frågeställningarna nedan:

 • Tidplan
 • Paketering av projekten
 • Entreprenadform
 • Projektrisker
 • Byggtid

Från projektet medverkar projektledningen och inköpare.

Anmälan
Anmälan sker via e-post till tommy.ghose@trafikverket.se och sara.skantze@trafikverket.se

Ange namn, företag, titel och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) samt vilken av dagarna ni önskar delta. Senast den 19 december vill vi ha din anmälan. I början av februari återkommer vi med bekräftelse med dag och tid, samt underlag till
mötet.

Varmt välkommen!
Tommy Ghose och Sara Skantze, Ansvariga inköpare

Till Trafikverkets aktuella upphandlingar

 

Till Trafikverkets planerade upphandlingar

 

E20 i Sverige förbinder Malmö, Göteborg och Stockholm och är av stor betydelse för nationella och internationella godstransporter. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och fyller en funktion för såväl regionala som långväga resor med både personbil och lastbil. E20 har en viktig strategisk position i landet som knutpunkt för gods och personresor från Örebro län, Stockholm, Dalarna, Västmanland och östra Värmland.

Vi bygger bort alla korsningar i plan, det betyder att det inte går att korsa nya E20 eller ansluta till E20 via små in- och utfarter. Den trafik som tidigare haft egna eller använt mindre utfarter till E20 får nya enskilda vägar och kör istället på och av E20 via nya eller förbättrade trafikplatser.

På de sträckor där E20 får motorväg/motortrafikledstandard kommer cyklister, gående och långsamtgående fordon inte längre att kunna använda E20. När vi bygger E20 i ny sträckning kommer ”gamla E20” att fungera som lokalväg vid sidan om nya E20. Vi bygger korta kompletterande sträckor för att ge ett sammanhängande parallellt allmänt vägnät längs med nya E20. De lokalvägar som tidigare varit europavägar kommer att anpassas till sin nya funktion.

Regeringen har i nationell plan beslutat att bygga ut E20 genom Västra Götaland. Utbyggnaden på följande etapper möjliggörs genom medfinansiering:

 • E20 förbi Vårgårda
 • E20 Vårgårda–Vara
 • E20 förbi Skara
 • E20 Götene–Mariestad
 • E20 Förbi Mariestad

Etapperna ovan finansieras av följande parter, kostnaderna är i 2013 års prisnivå:

 • Statlig medfinans, 2 685 miljoner kronor
 • Västra Götalandsregionen, 681,5 miljoner kronor
 • Skaraborgs Kommunalförbund 546,5 miljoner kronor
 • Göteborgsregionen (GR), 65 miljoner kronor
 • Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 40 miljoner kronor
 • Västsvenska Handelskammaren, 15 miljoner kronor
 • Fyrbodals Kommunalförbund, 2 miljoner kronor

Nyheter

Översiktskarta

Karta som visar etapperna i utbyggnaden på E20 från söder: Tollered-Ingared, Kristineholm-Bälinge, Bälinge-Vårgårda, Förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad, Förbi Mariestad och längst upp i norr Förbi Hova.

Kartan visar en översikt av etapperna i E20-utbyggnaden i Västra Götaland.

Tidsplan

I mitten av 1990-talet påbörjades planeringen för att bygga ut E20 till motorväg. Under 2000-talet har vägtypen mötesfri landsväg utvecklats och E20 har bitvis byggts ut till denna standard.  

 

Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland: Slutrapport omfattade förutom åtgärdsvalsstudie även en fördjupad investeringsanalys, nyttoanalys och investeringsformer. Rapporten beskrev nuläget för E20 inklusive de sträckor som då fortfarande var ofinansierade och som inte låg med i nationell plan. Rapporten fungerade även som underlag för en utökad utbyggnadsstrategi för E20 genom Västra Götaland. 

Ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning, 3 km. Kostnad: 220 Mkr.

Ny-/ombyggnad till mötesfri landsväg, 10 km. Kostnad: 440 Mkr.

Nybyggnad av motorväg, cirka 15 km. Kostnad: 1 000 Mkr.

Ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning, 5 km. Kostnad: 380 Mkr.

4 km landsväg blir mötesfri. Kostnad: 240 Mkr.

Läs mer om E20 förbi Vårgårda

8 km landsväg blir mötesfri, varav minst 40 procent 2+2-väg. Utbyggnad i två deletapper; Vilan–Dalaån och Dalaån–Ledsjö. Kostnad: 320 Mkr.

Läs mer om E20 förbi Skara

26 km mötesfri landsväg byggs, huvudsakligen i befintlig sträckning. Utbyggnad i tre deletapper; Vårgårda–Ribbingsberg, Ribbingsberg–Eling och Eling–Vara. Kostnad: 990 Mkr.

Läs mer om E20 Vårgårda–Vara

20 km landsväg blir mötesfri 2+2-väg. Kostnad: 1 150 Mkr.

Läs mer om E20 Götene–Mariestad

17 km landsväg blir mötesfri 2+2-väg. Utbyggnad i två deletapper. Kostnad: 1 400 Mkr

Läs mer om E20 förbi Mariestad

Anton Djurberg projektledare

Kontakt

Björn Elfström

Samordnare E20 mötesfri väg i Västra Götaland

Telefon: +46 10-123 27 85