Logga in
Logga in

Västra Götaland E20 förbi Vårgårda

Vi bygger mitträcken, förbättrar anslutningar och bygger en ny trafikplats för säkrare och smidigare resor.

Vad?

Vi bygger om 4 km av befintlig E20 till mötesfri landsväg med hastighetsbegränsning på 100 km/tim.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Nuläge

Öppet för trafik sedan november 2022.

Kostnad

260 miljoner kronor (2013 års prisnivå).

Om projektet

 

Film E20 förbi Vårgårda

Sträckan som är 4 kilometer lång har byggts om och är nu mötesfri och försedd med mitträcken för att öka säkerheten. Arbetet har pågått i knappt två år, sen februari 2020.

Fyra kilometer av E20 byggs om i befintlig sträckning till mötesfri landsväg med skyltad hastighet 100 km/tim utan korsningar i plan. Mötesfriheten uppnås genom två stycken 2+2-sträckor om totalt 3 km och en 1+1 sträcka. Befintlig korsning i plan vid väg 181 byggs om till trafikplats (trafikplats Fagrabo).

Trafikplats Hjultorp och trafikplats Vårgårda byggs om med förbättrade av- och påfarter och korsningar med högre trafiksäkerhet mellan ramper och övriga vägar. Under väg 181 anläggs en gång- och cykelport med en gång- och cykelväg utmed en del av väg 1910 (Stockholmsvägen).

Vi breddar befintliga trafikplatser, breddar en befintlig bro och bygger en ny bro i Trafikplats Fagrabo. 2+2-sträckorna utförs genom breddning av befintlig väg och 1+1-sträckan utförs inom befintlig vägbredd.

Åtgärderna E20 förbi Vårgårda finansieras av staten, Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och kommuner. Upphandlad entreprenör är Mark & Energibyggarna i Göteborg AB.

Vägunderfart vid Fogdegården

Vi ersätter en plankorsning över Västra stambanan på västra sidan om E20 med en ny underfart när befintlig anslutning mellan enskild väg och E20 vid Fogdegården stängs.

I arbetet med vägplanen för ombyggnationen av E20 förbi Vårgårda uppkom behovet av en planskild underfart under Västra stambanan på västra sidan om E20. Den nya underfarten behövs eftersom dagens utfart mellan enskild väg och E20 vid Fogdegården stängs.

I dagsläget finns en plankorsning med bommar mellan enskild väg och järnvägen som kommer att rivas. Den nya underfarten byggs ytterligare en bit västerut och kommer skapa bättre framkomlighet då vägtrafiken inte behöver vänta på tågtrafiken för att passera spårområdet. Trafiksäkerheten blir bättre när trafikanter som tidigare behövde korsa järnvägsspåren istället kan använda vägporten.

Underfarten blir 6,5 meter bred och får en fri höjd på 4,7 meter. Därmed kan jordbruksmaskiner och andra större fordon som rör sig i området ta sig fram obehindrat.

Arbetet med järnvägsunderfarten började under 2022 och ska vara klart 2023. Veidekke Entreprenad AB är upphandlad entreprenör.

 

 

Se när vägporten kom på plats

96 timmars arbete i snabbversion

Nyheter

Tidsplan

Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland: Slutrapport omfattade förutom åtgärdsvalsstudie även en fördjupad investeringsanalys, nyttoanalys och investeringsformer. Rapporten beskrev nuläget för E20 inklusive de sträckor som då fortfarande var ofinansierade och som inte låg med i nationell plan. Rapporten fungerade även som underlag för en utökad utbyggnadsstrategi för E20 genom Västra Götaland. 

En vägplan med status samrådsunderlag togs fram under våren 2016. Den 31 maj 2016 anordnades öppet hus i Vårgårda då allmänheten hade möjlighet att inkomma med synpunkter och även efter mötet till och med den 5 juni. Inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse. Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida sedan juni 2016. Det fanns också tillgängligt för synpunkter hos Trafikverkets lokalkontor i Skövde och regionkontor i Göteborg, samt hos Vårgårda kommun under tiden 27 juni 2016–27 juli 2016.

I juli 2016 levererades samrådsunderlaget tillsammans med samrådsredogörelsen till länsstyrelsen som 24 augusti fattade beslutet att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

 

Under hösten 2016 övergick vägplanen till skede samrådshandling, där synpunkter på samrådsunderlaget inarbetades, planförslaget utformades och projektets miljöpåverkan utreddes i en miljöbeskrivning. Ett nytt öppet hus genomfördes i Vårgårda kommunhus 20 december med syfte att samla in synpunkter på ett tidigt framtaget förslag.

Den 4 maj 2017 anordnades ett samrådsmöte i Vårgårda. I samband med mötet kunde man lämna synpunkter och det gavs möjlighet till enskilda samtal. Kallelse skedde med brev till dem som särskilt berördes av förslaget samt till myndigheter och organisationer. Övriga kallades via annons i Alingsås Tidning och Göteborgs-Posten.

En vägplan med status granskningshandling gjordes tillgänglig för granskning under tre veckor i december 2017. Då gavs allmänheten tillfälle att ta del av det upprättade förslaget. Under 2018 gjordes ett flertal justeringar och förtydliganden i vägplanen varför en reviderad granskningshandling gjordes tillgänglig i början av 2019.

5 Vägplan vann laga kraft 5 december 2019

6 Samråd: Samrådshandling Gång- och cykelport vid Fagrabo sommaren 2020

7 Vägplan Gång- och cykelport vid Fagrabo vann laga kraft Hösten 2020

8 Byggnation järnvägsunderfart vid Fogdegården hösten 2022–2023

9 Byggnation E20 förbi Vårgårda januari 2021–september 2022

Karta över utbyggnaden

Så här kommer det att se ut när det är klart

Faunabro skyddar både djur och människor

När E20 är klar i juni 2023 kommer 8000 bilar per dygn att passera på vägen . Vid Södra Härene har en faunabro byggts som ska leda viltlevande djur över vägen för att öka säkerheten för djur och trafikanter.

Kontakt

Anton Djurberg

Projektledare E20 förbi Vårgårda

Telefon: +46 10-123 13 87

Thomas Munter

Projektledare

Telefon: +46 70-685 79 97

Martin Ekdala

Projektledare järnvägsunderfart vid Fogdegården

Telefon: +46 10-123 39 10