Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Därför behöver vi öka kapaciteten på järnvägen

Det finns en efterfrågan på fler transportmöjligheter som den befintliga järnvägen inte kan tillgodose. Sverige växer, och det måste även järnvägen göra för att möta de behov som finns, nu och i framtiden.

Vi rustar upp och bygger ut

Varför rustar ni inte bara upp den redan befintliga järnvägen? Det är en fråga vi ofta får. Det är inte fullt så enkelt. Järnvägen behöver rustas upp, men det löser inte kapacitetsfrågan. Genom att bygga ut järnvägen skapas helt nya möjligheter för hur vi reser, pendlar och transporterar gods.

Trångt på spåren

Det är idag trångt i spåren. Allt fler människor väljer att resa och pendla med tåg, samtidigt som fler företag väljer att transportera varor och gods på järnvägen. Fler spår möjliggör för fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling. Smidigare resor ger även större möjlighet till utbildning, kultur- och fritidsaktiviteter - samtidigt som du kan bo där du trivs bäst.

En del av ett hållbart transportsystem 

En utbyggnad av järnvägssystemet ger plats för fler tåg och mer effektivt underhåll, samtidigt som en mer stabil och pålitlig järnväg skapas. Att trafik flyttas från väg till järnväg gynnar klimatet och är en del av våra gröna mål, att minska utsläppen. Att låta gods fraktas på järnväg minskar belastningen på vägtrafiken, minskar utsläppen och bidrar till klimatsmarta transporter. Trafikverket arbetar för att begränsa klimatpåverkan med ett långsiktigt mål att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast år 2045.

Underlättar för underhåll

Att redan befintliga järnvägsspår behöver rusats upp finns det inga tvivel om. Men en upprustning ger inte mer plats. En upprustning löser därmed inte kapacitetsproblemet. Dagens järnväg är på sina håll över hundra år gammal och inte rustad för det samhälle vi lever i idag. När vi rustar upp järnvägen skapar vi säkrare resor som blir mindre störningskänsliga. Med en utbyggnad av järnvägssystemet blir kommande underhållsarbeten både smidigare och säkrare och har en mindre påverkan på tågtrafiken.

Minskar risken för förseningar

Utbyggnaden- samt upprustningen av järnvägen byggs med modern teknik, vilket ger en robustare järnväg som är mindre känslig för störningar som kan orsaka tågförseningar. Fler och moderna spår ökar tågens punktlighet och minskar köbildning, försening och störningskänslighet. Det innebär bättre framkomlighet och ökad hastighet som möjliggör en ökad godstrafik och ett ökat resande med kortare restider och ökad turtäthet. Den nya järnvägen blir robust och mindre störningskänslig. Den ger plats för fler persontåg och godset får ökat utrymme. Järnvägen kommer inte bara kunna hantera fler tåg, utan även längre och tyngre tåg.

Ökad kapacitet

Järnvägen är ett sammanhängande system. När vi bygger ut järnvägen ökar inte bara kapaciteten lokalt utan gör att tågtrafiken kan flyta på smidigare och pålitligare längst hela järnvägssystemet. När kapaciteten på järnvägen ökar, ökar möjligheten att resa smidigt, grönt och tryggt!

Pågående och planerade arbeten

Trafikverket har ett flertal stora projekt och program i regionen Stockholm-Öst för att öka kapaciteten på järnvägen.

Dubbelspår Hallsberg-Degerön medfinansieras av EU

Fakta om järnvägssystemet

Alla har vi åsikter om järnvägen, men hur mår den egentligen? På sidan Järnkoll vill vi ge perspektiv och siffror som beskriver läget på spåren idag och hur utvecklingen har sett ut de senaste 20 åren.