Logga in
Logga in

Skåne Fyrspåret Malmö–Lund

Med fyra spår mellan Malmö och Lund ökar kapaciteten på en av landets mest trafikerade sträckor. Störningarna minskar, fler kan åka tåg och mer gods kan transporteras hållbart i framtiden.

Vad?

Järnvägen mellan Lund och Arlöv, 11 km, byggs ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om. Vid Klostergården byggs en ny station. 5 km byggs nedsänkt.

Varför?

Kapaciteten ökar vilket skapar bättre möjlighet att pendla på sträckan. Järnvägen blir mindre känslig för störningar. Buller från järnvägen minskar, miljön förbättras för boende.

Nuläge

Trafiken genom Åkarp och Hjärup kör sedan 2020 på tillfälliga spår. Fram till 2023 byggs nya spår och stationer som tas i full drift i oktober 2023. Därefter rivs tillfälliga spår.

Kostnad

Cirka 5,4 miljarder kronor (2015 års prisnivå) Projektet medfinansieras av Region Skåne, kommunerna Burlöv och Staffanstorp samt EU.

Om projektet

För att minska bullerstörningar byggs järnvägen i ett spårschakt på en del av sträckan - på sex meters djup genom Åkarp och fyra meter genom Hjärup. Genom Arlöv och mellan Hjärup och Lund byggs järnvägen i marknivå.

Burlövs station blir en pendlarstation där också Öresundstågen stannar. Stationerna i Åkarp och Hjärup byggs om och vid Klostergården byggs en helt ny station. Nya passager för biltrafik, gående och cyklister byggs under eller över järnvägen utmed sträckan. Då minskar järnvägens så kallade barriäreffekt och upplevs inte lika mycket som ett hinder.

Järnvägsbygge i två delar

Utbyggnaden av järnvägen mellan Arlöv och Lund består i själva verket av två sammanslagna projekt och styrs av två järnvägsplaner. Det är sträckan mellan Flackarp och Arlöv, där bygget startade hösten 2017, och sträckan mellan Flackarp och Klostergården i Lund, som startade våren 2020. Fyra spår mellan Lund och Arlöv beräknas vara färdigbyggda i oktober 2023 och tas i full drift i december

Järnvägen mellan Arlöv och Malmö bangård är redan utbyggd till fyra spår.

Tillfälliga spår under byggtiden

Tågtrafiken på södra stambanan måste fungera under hela byggtiden. För att kunna bygga de fyra nedsänkta spåren på samma plats som de gamla spåren har två tillfälliga spår byggts vid sidan om genom Åkarp och Hjärup. På andra delar av sträckan byggs två nya spår intill de gamla spåren. När de nya spåren är färdiga restaureras de gamla spåren.

Nyheter

Det här är Fyrspårets hållbarhetsarbete

Illustrationer som visar hur många fler tåg som kan köra mellan Malmö och Lund med fyra spår. Nu: 460 tåg per dygn. Prognos för 2030: 650 tåg per dygn. Illustrationer som visar återvinning och koldioxidbesparing i projektet. 2770 ton järnvägsmaterial lämnas till återvinning under 2022. 12 000 ton material har lämnats till återvinning sedan projektstart. Under 2022 reducerade projektet koldioxidutsläppen med 1 067 ton tack vare åtgärder.

Med fyra järnvägsspår mellan Malmö och Lund kan fler resa hållbart i framtiden. Men ett byggprojekt av den här storleken innebär också stor miljöpåverkan. Det här gör vi för att minska vårt avtryck.

Läs Fyrspårets hållbarhetsrapport för 2022

Tidplan

Utbyggnaden av järnvägen mellan Malmö och Lund till fyra spår har diskuterats sedan 90-talet. 2011 startade planeringen och åren efter genomfördes samråd. 2017 sattes spadarna i marken.

Under åren 2011 till 2015 genomfördes samråd och en järnvägsplan för sträckan Flackarp-Arlöv togs fram.

Upphandling av bygget startar.

Järnvägsplan för Flackarp-Arlöv godkänns i november.

Samrådsprocessen och arbetet med järnvägsplanen för sträckan Lund-Flackarp startas.

3 Byggstart i Arlöv, Åkarp och Hjärup September 2017

Järnvägsplan för Lund-Flackarp fastställs och godkänns i mars.

I april startade entreprenören bygget av stationen i Klostergården och järnvägen mellan Lund och Flackarp.

De tillfälliga spåren mellan Åkarp och Hjärup kopplades in. Järnvägstrafiken stoppades mellan Malmö och Lund under drygt en vecka i slutet av augusti och början av september.

Nya motorvägsbron i trafikplats Alnarp lanserades över spårområdet i maj 2021. Trafiken på E6/E20 stoppades under cirka tio dagar.

Två nya järnvägsbroar i Klostergården lanserades, sköts på plats. Järnvägstrafiken mellan Malmö och Lund stoppades i 10 dygn.

Nybyggda spår mellan Lund och Flackarp kopplades in. Järnvägstrafiken mellan Malmö och Lund stoppades 19-28 september.

Mellan hösten 2022 och sommaren 2023 byggs de gamla spåren mellan Lund och Flackarp om. De kopplas in under nästa tågstopp, september/oktober 2023, då hela Fyrspåret är öppnas för trafik. 

Läs mer om tågstoppet Malmö-Lund 2022

De fyra nya spåren genom Åkarp och Hjärup kopplas in, samt de två upprustade spåren mellan Lund och Flackarp. Tågen rullar på alla fyra nya spår från oktober 2023, och de nybyggda stationerna Åkarp och Härup kan börja användas. Den andra plattformen vid Burlöv station öppnas också. Klostergårdens station öppnas i december 2023. 

Så påverkas tågtrafiken

Under inkopplingen av nya spår, 22 september-1 oktober 2023, stoppas tågtrafiken helt mellan Malmö och Lund.

Extra långt tågstopp för Åkarp och Hjärup

Den 2 oktober rullar tågen igen mellan Malmö och Lund men bara på två spår, och inga tåg stannar i Åkarp och Hjärup. 8 oktober öppnas alla spår och tågen stannar vid alla stationer.

Läs mer om tågstoppet

 

När alla nya spår är i drift tas de tillfälliga spåren bort och områden som ytnyttjats tillfälligt på den östra sidan återställs. Broarna över spåren kan öppnas när anslutningarna på den östra sidan är färdigbyggda.

Klostergårdens station tas i drift. Tågen stannar vid stationen från tågtabellskiftet i början av december 2023.

Arbetsområden

Fyrspårsbygget påverkar många som bor nära järnvägen. Läs mer om vad som händer vid de olika arbetsområdena och stationerna.

Kort om Fyrspårsbygget

Med en utbyggd järnväg kan fler resa hållbart och mer gods kan transporteras miljövänligt. Men ett byggprojekt innebär också stor miljöpåverkan. Därför fokuserat Fyrspåret bland annat på byggmaterial och drivmedel i hållbarhetsarbetet.

I våra betongkonstruktioner har återvunnet armeringsstål och ett nytt betongrecept bidragit till att minska projektets klimatpåverkan. Målet är också att 80 procent av de tillfälliga spåren ska återanvändas. Flera av våra underleverantörer kör på fossilfri diesel.

Hållbarhet handlar också om ekonomi. Fyrspåret byggs med skattemedel och projektet ska genomföras så kostnadseffektivt som möjligt.

Projektet har också ansvar för social hållbarhet. Vi ska verka för en säker arbetsplats där alla kommer hem oskadda efter arbetet samt ett leverantörsled med bra villkor anställda utan korruption, svartarbete och diskriminering.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport.

Fyrspårets Hållbarhetsrapport 2022

Ett viktigt syfte med bygga ut järnvägen mellan Malmö och Lund är att minska bullret från tågtrafiken. Med de nedsänkta spåren och andra åtgärder blir det färre fastigheter som utsätts för bullernivåer över riktvärdena för tågbuller.

Buller när vi bygger
När Fyrspåret byggs finns det risk att du störs av buller. Det flesta arbeten sker normalt dagtid 7-19. Ibland arbetar entreprenören kvällstid och i sällsynta fall på natten, till exempel vid arbeten som bara kan ske när det är glesare tågtrafik eller då järnvägen är avstängd. Entreprenören håller sig till Naturvårdsverkets riktvärden och råd om buller från byggplatser.

En del arbeten kan också orsaka vibrationer, till exempel då grus och jord packas eller när spont slås ner i marken. Transporter till och från arbetsplatserna kan också orsaka buller och vibrationer.

Du kan läsa mer om buller och vibrationer i Fyrspårets dokumentarkiv.

 

Fyrspårets arbetsplatser spärras av med stängsel för ingen av misstag ska kunna komma in på arbetsområdena. Grindar ska hållas stängda och låsta utanför arbetstid.

Avspärrningar, skyddsanordningar och annat som kan påverka säkerheten för barn och övriga allmänheten kontrolleras löpande. För att höja säkerheten ytterligare för allmänheten genomförs barnsäkerhetsskyddsronder.

När vi bygger ut stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår behöver vi komma åt mark, både tillfälligt under byggtiden och permanent när de fyra spåren är färdigbyggda. Vårt mål är att vi ska störa så lite möjligt under byggtiden.

Trafikverket har rätt att, både tillfälligt och permanent, ta mark i anspråk för att bygga järnväg. Vilken mark som berörs och på vilket sätt står i projektets järnvägsplaner. De fastighetsägare som berörs har rätt till ersättning för den mark som Trafikverket tar i anspråk.

Besiktning av fastigheter

Inför och under utbyggnaden av de fyra spåren besiktar vi de byggnader som vi bedömer kan påverkas av projektet. När byggarbetet är klart kommer vi att göra efterbesiktningar och åtgärda eventuella skador på fastigheter som uppstått under bygget.

Våra markförhandlare

Våra markförhandlare ansvarar för kontakter med fastighetsägare som berörs av bygget, före och under hela byggtiden. Markförhandlarna ansvarar även för de juridiska frågorna i projektet som handlar om fastigheter.

Om du är fastighetsägare längs Fyrspårsbygget och har frågor kan du kontakta våra markförhandlare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Det finns en rad olika dokument och material från samråd och planeringen av Fyrspårsbygget, till exempel järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar.

En järnvägsplan är en detaljerad beskrivning av ett nytt järnvägsavsnitt, hur det skall byggas och konsekvenser under bygget.

För sträckan mellan Lund och Arlöv togs två järnvägsplaner fram eftersom planeringen av järnvägsbygget delades upp i två delar, som inte genomfördes samtidigt. Vi har därför delat upp dokumenten utifrån delsträckorna Lund-Flackarp och Flackarp-Arlöv.

Sträckan mellan Flackarp-Arlöv är EU-finansierad under perioden februari 2020-januari 2023. Delfinansieringen är på 23 640 000 EUR från Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. Målet är att höja kapaciteten, eliminera flaskhalsar, minska bullerstörningar och förbättra tillgängligheten för orterna längs sträckan samt till övriga Europa.

Delar av projektet har sedan tidigare fått EU-finansiering för framtagande av Systemhandling, Järnvägsplan och förberedande arbeten för sträckan Flackarp–Arlöv.

CEF är EU:s stödsystem för att bidra till genomförandet av riktlinjerna för TEN-T (transeuropeiska transportnätverket). CEF heter på svenska Fonden för ett sammanlänkat Europa och på engelska Connecting Europe Facility.

Anmäl ett fel, störning eller skada

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund

Jens-Peter Eisenschmidt

Projektchef