Logga in
Logga in

Stockholm Södertälje sluss och kanal, ombyggnad

Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket bygger klart Södertälje sluss och kanal. Den nya slussen och kanalen skapar mer hållbara och effektiva godstransporter och ger ökad sjösäkerhet.

Vad?

Ombyggnation av Södertälje sluss och kanal.

Varför?

Projektet är en sjöfartssatsning som bidrar till att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter i Mälaren.

Nuläge

Byggstart januari 2022. Klart 2026.

Om projektet

Vi bygger klart slussen och kanalen i Södertälje, i samarbete med Sjöfartsverket. Det är en del av den viktiga sjöfartssatsningen för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter och att säkra handelssjöfarten till och från Mälaren.

Det är ett stort och komplext projekt som ska förbättra framkomligheten genom Södertälje sluss och kanal samt vidare genom Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping. När större fartyg kan gå på farleden kan vägnätet avlastas, vilket är ett led i målet att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss. I projektet ingår det också att byta ledverken på Kvicksundsbron som ligger mellan Eskilstuna och Västerås samt att muddra i farleden så den blir djupare. 

Nuvarande slussanläggning och klaffbro har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut för att säkerställa en långsiktigt pålitlig sjöfart. Bron är även en viktig passage för vägtrafiken centralt i Södertälje.

Arbetet med slussen, kanalen och gång- och cykelvägar sker i etapper och beräknas vara klart 2026.

Vi vill passa på att be alla som nyttjar slussen och kanalen att visa hänsyn och sänka farten. 

Vad händer söder och norr om slussen samt runt slussområdet?

Se hit, båtägare!

Färre slussningar sommaren 2024

Det blir färre slussningar i Södertälje under sommaren på grund av våra arbeten i slussen. Det innebär att du som passerar får vänta längre än vanligt. Slussning kommer att ske varannan timme på vardagar och varje timme på helger och röda dagar. Handelssjöfarten har alltid företräde. 

För mer information om tider för slussningar, läs mer på: www.sjofartsverket.se/slussaisodertalje

Passera med försiktighet

Säkerheten är viktig för dig och för oss som jobbar i kanalen. Därför ber vi dig att:

 • Hålla behörigt avstånd till arbetspontoner
 • Hålla undan från dykflagga
 • Hålla hastigheten

Väntbryggor

Lägg gärna till vid någon av våra väntbryggor som finns i norra och södra delen av kanalen, strax innan slussen. På den södra sidan av slussen har väntbryggan fått en ny placering strax intill gästhamnen.  

 

Nyheter

Spontningen – hur fungerar den?

Spontningen innebär att vi säkrar arbetsområdet med stödkonstruktioner i form av sponter och stag för att det längre fram ska gå att muddra i kanalen. Spontningsarbeten kan överlag medföra störningar i form av buller. Vi följer de krav som ställs, men bullret kan ändå upplevas som störande.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med bullerfrågor i projektet längre ner på sidan under rubriken Fördjupad information: Det låter intill kanalen – så här jobbar vi med buller.

Film om våra spontningsarbeten i kanalen

Fördjupad information

Här kan du läsa om hur vi jobbar med olika saker inom projektet.

Vårt arbete med att sponta längs med kanalen i Södertälje pågår för fullt och det är ofrånkomligt att buller uppstår. Arbete pågår både i södra och norra delen av kanalen.

Arbetet med sponten pågår sex dagar i veckan, måndag till lördag. Vår entreprenör får arbeta mellan klockan 07.00 och 19.00. Det finns villkor för hur högt det får låta enligt projektets miljödom. Enligt villkoren får vi bullra mer än Naturvårdsverkets riktlinjer vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00.

Vi har en kontinuerlig dialog med våra entreprenörer om hur det är möjligt att minska på ljudnivån. Exempelvis är det möjligt att använda en bullerskärm intill maskinerna vid vissa tidpunkter för att bidra till minskat oönskat ljud.

Om vi trots skyddsåtgärder inte klarar villkoren för buller i miljödomen kan vi söka dispens hos Länsstyrelsen. Detta gäller vid särskilt viktiga bullrande arbeten och har inte behövts i närtid.

Mätning och uppföljning

Vi gör kontinuerliga mätningar och följer upp inkomna störningsanmälningar för att säkerställa att våra beräkningar stämmer och att vi följer bullerkraven enligt miljödomen. Vid behov vidtar vi ytterligare åtgärder för att minska byggets påverkan på omgivningen.

Vi har satt upp bullermätare på tio platser längs kanalen från norr om Mälarbron till söder om motorvägsbroarna.

Inte bara Trafikverket som arbetar intill kanalen

Vi är flera aktörer som arbetar i och intill kanalen, även Södertälje kommun gör arbeten. Läs mer om dessa under rubriken vad händer söder och norr om slussen samt runt slussområdet. 

För att kunna genomföra våra arbeten i Södertälje sluss och kanal krävs tillstånd för vattenverksamhet. Det tillståndet är meddelat i en miljödom från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Vissa kompletterande tillstånd har vi fått av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Arbetena i kanalen och slussen innebär flera arbeten som bland annat skapar schaktmassor, avfall, luftföroreningar, vibrationer samt kemiska produkter. Arbetena innebär också bortledning av grundvatten, påverkan på ytvatten samt buller. För att få utföra dessa typer av arbeten måste man få en godkänd dom från Mark- och Miljödomstolen.

Miljödomen reglerar bland annat vilken påverkan på buller och vattenkvalitet som tillåts samt arbetstider för muddring och bullrande verksamheter. Domen ger oss också rättigheten att under vissa tider dumpa rena muddermassor på två platser, en söder om slussen och en norr om slussen.

Gäller till 2025, ansökt om förlängning till 2027

Miljödomen gäller till oktober 2025. Det är ett tillstånd som nu nyttjas av Trafikverket efter övertagandet av byggherreansvaret för projektet från Sjöfartsverket under 2020. Eftersom Trafikverkets arbeten i slussen och kanalen kommer att pågå längre än hösten 2025 har vi myndighetsgemensamt nu ansökt om en förlängd miljödom till juni 2027. Beslut väntas våren 2023.

Främst handlar önskemålet om en förlängd miljödom om att det krävs tidsmarginaler för muddringsarbetet som behöver göras. Muddring i en kanal med ständig fartygstrafik är komplicerat och marginal för förseningar är ett krav. Förutom muddring förväntas också vissa delar av slusskonstruktionen att behöva utföras efter oktober 2025.

Ombyggnationen av slussen, kanalen och åtgärderna i Mälarens farled är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter.

Tidplan för upphandlingar

Vi har delat upp projektet i fem olika entreprenader som upphandlas var för sig under 2021 – 2023:

 • Totalentreprenad Sluss och klaffbro (kontakt tecknat).
 • Utförandeentreprenad av spontarbeten längs kanalen (kontrakt tecknat).
 • Utförandeentreprenad av betong- och markarbeten längs kanalen (kontrakt tecknat).
 • Utförandeentreprenad Kvicksund - upphandlas under fjärde kvartalet 2023.
 • Utförandeentreprenad Muddring (sista anbudsdag passerad).

Tiderna ovan är preliminära. Se upphandlingsystemet för aktuella datum.

Mer om upphandlingar

Planerade upphandlingar
Aktuella upphandlingar

Om slussen och kanalen

Sjöfartsverket började bygget av slussen och kanalen 2016, och avslutade kontraktet med den tidigare entreprenören i projektet 2020.

Regeringen gav under 2019 Trafikverket möjligheten att driva sjöfartsprojekt på samma sätt som vi gör med väg- och järnvägsprojekt. Syftet är att samla stora och komplexa infrastrukturprojekt hos en stor beställare. Det förenklar exempelvis upphandling, projektering och framdrift.

Projektet idag – ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket

Projektet i dag är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Trafikverket är byggherre och ansvarar för att bygga klart den nya slussen och kanalen i Södertälje. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna. Sjöfartsverket kommer således att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet sker därför i nära samarbete mellan de två myndigheterna.

Ett stort projekt

Projektet är stort och komplext. Vi vill förbättra framkomligheten för större, såväl längre som bredare, fartyg genom Södertälje sluss och kanal samt vidare genom Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping.

Det är också ett stort projekt i Södertälje som påverkar stadsutvecklingen. När ombyggnationen är klar kommer vi även att ha byggt nya promenadstråk utmed kanalen.

Vem ska jag kontakta?

Har du frågor om sluss- och kanalbygget?
Kontakta Trafikverket, 0771-921 921.

Har du frågor om båtar, slussning och farledsavstängningar?
Kontakta Sjöfartsverket, 0771-63 00 00.

Tidplan

1 Spontarbeten längs kanalen och arbete i slussområdet startar 2022

2 Arbete med krönbalk inklusive finplanering längs kanalen andra halvan av 2022

3 Slussbron färdigställs och muddringen av kanalen fortsätter 2024

4 Krönbalk och finplanering längs kanalen färdigställs 2025

5 Södertäljes nya sluss och kanal klar! 2026

Projekt i närheten

Projekt som har en direkt koppling till sluss- och kanalprojektet i Södertälje:

Dessa projekt och studier är på gång eller pågår i och runtom Södertälje, men det finns ännu ingen mer info om dem på webben:

 • Kapacitetsutredning järnvägen Järna-Stockholm.
 • Åtgärdsvalsstudie E4/E20 trafikplats Saltskog-trafikplats Södertälje inklusive näraliggande lokalt vägnät.
 • Åtgärdsvalsstudie Almnäs.

Kontakt

Tobias Kednert

Projektchef

Telefon: +46 10-123 38 95

Kristian Martti

Entreprenadledare

Telefon: 070-7949414