Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Summering av 2022 och framåtblick mot 2023 i E4 Förbifart Stockholm

Det här är en sammanfattning av framdriften år 2022, det vi har vi byggt och arbetat med under året och vad som pågår i projektet - från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Fram till vecka 50 har vi sprängt ut drygt 96 procent av den totala bergtunneln, cirka 57 760 meter av nästan 6 mil bergtunnel. I år har vi tagit ut cirka 774 000 kubikmeter berg. Under Lovö har vi haft flera genomslag och sprängt ut huvudtunnlar och ramptunnlar. De två passagerna under Mälaren är det enda som återstår att spränga ut i hela projektet.

Procentsatsen redovisar inte projektets färdigställande eftersom vi har en stor mängd arbeten kvar när vi har sprängt ut tunnlarna. Men de är förutsättningen för att kunna bygga.

I de utsprängda tunnlarna arbetar vi vidare med bland annat mark, VA- inklädnad, kanalisation och betongarbeten. Totalt har vi klätt in cirka 21 650 meter av tunnlarna med innertak. Vi har satt cirka 18 524 meter betongelement som vi klär in väggarna med och lagt kanalisation i cirka 20 550 meter av tunnelsystemet.

Öppnar för trafik 2030

Anläggningen beräknas öppna för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten i trafiksystemet och kan avlasta Essingeleden. Vi ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet med sex nya trafikplatser.

Den nya sträckningen av E4:an är 21 kilometer i en riktning och går mellan Kungens Kurva och Häggvik. Totalt spränger vi ut cirka 6 mil tunnlar eftersom vi bygger två separerade tunnelrör. Vi bygger och spränger även ut utrymningsvägar mellan tunnlarna var 100 meter i huvudtunnlarna samt av- och påfarter till de sex nya trafikplatserna i ramptunnlar. Dessutom har vi byggt arbetstunnlar för att kunna komma ner och arbeta i berget.

Karta över hur långt vi har kommit

På länken här under hittar du kartor som visar hur långt vi har kommit med våra sprängningsarbeten.

Om du följer länken kommer du till kartor som visar hur långt vi har kommit med sprängningsarbetet.

Kungens kurva

Nya vägar i Vårby backe och en ny trafikplats Lindvreten Södra

I Vårby backe har vi arbetat vidare med den nya trafikplatsen Lindvreten Södra under året. Vi har gjutit tre av fyra stödmurar för av- och påfartsramper för den nya cirkulationsplatsen. Vi har arbetat med ledningsarbeten och asfalterat nybyggda vägar. I oktober öppnade vi den nya påfarten söderut och lade om trafiken för att komma åt att arbeta vidare med att bredda och bygga nya vägar i Vårby backe.

Läs mer i nyheten om ny påfart vid E4/E20 i Vårby backe.

Byggnadsarbetena i området beräknas klara under 2025

Asfaltering bredvid en av stödmurarna vid nya Trafikplats Lindvreten Södra.

Vi började bygga i Kungens kurva i juli 2015 och själva byggarbetena ser i princip klara ut.
Under året har vi jobbat med bullerskyddskärmar, plantering och återställning av ytor runt arbetsplatsen.

Vi använder trafikplatsen för transporter av material in och ut ur tunnlarna.

Byggarbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

I Bredäng har vi byggt klart ramptunnlarna vid sidorna av E4/E20. Vi har återfyllt med jord och stenmassor ovanpå och runt om betongtunnlarna och återställt marken. Vid sidan av E4/E20 gör vi arbeten för att bredda vägen för de nya av- och påfarterna mot tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. På- och avfarterna i E4 Förbifart Stockholm ligger strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. Byggnadsarbetena i området beräknas vara klara under 2024.

Vi breddar vägen för påfarten in mot Stockholm på E4/E20.

Skärholmen/Sätra

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

Mellan Skärholmen och ön Kungshatt har vi sprängt ut två huvudtunnlar och fyra på- och avfartstunnlar för trafik norrut respektive söderut.

Året i tunnlarna i söder

Under året har vi bland annat arbetat med inredning och betongarbeten på en cirka 4 kilometer lång sträcka av huvudtunnlarna i södra delen av E4 Förbifart Stockholm.

Tunneln är inklädd med betongväggar och tät membranduk i taket som är sprutad med betong. Vi har under året arbetat med olika typer av VA-arbeten och lagt totalt cirka 8 500 meter ledningar för bland annat släckvatten och dränering. Vi har också byggt drygt 9 km väg i tunnlarna som vi har asfalterat.

Asfalterad tunnel med nödutgångar i grönt. När vi byggt klart i tunnlarna kommer vi att börja med alla installationsarbeten.

Under året har vi arbetat med olika typer av betongarbeten i teknikutrymmen i tunnlarna och fundament i taken för att fästa skyltar och fläktar. Det finns numera utrymningsvägar var 100 meter i huvudtunnlarna och var 150:e meter i ramptunnlarna.

VA- och mottagningsstation

Mottagningsstationen och vatten- och avloppsstationen vid Skärholmsvägen har vi byggt klart i år och klätt med sedum på taken. Nu kvarstår endast kompletteringsarbeten och en del markarbeten.

Tunnlar för kollektivtrafik

Vid Skärholmen bygger vi separata tunnlar för bussar i kollektivtrafik till och från Skärholmsplan. Den delen av tunneln som ansluter mot berget består av betongtunnlar och i år har vi byggt färdigt den ena av ramptunnlarna för bussar till Skärholmen. Vi blir klara med tunnlarna för bussar under 2023 och återställning av marken omkring tunnlarna beräknas vara klart under hösten.

Lovö/Ekerövägen


Ekerövägen

Ekerövägen breddas med ett körfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik.

Nytt körfält för kollektivtrafik

Syftet med breddningen av Ekerövägen är att underlätta för kollektivtrafiken. I januari 2022 fick en första sträcka ytterligare ett körfält reserverat för kollektivtrafik i rusningstrafik, i riktning mot Ekerö, från Tappströmsrondellen och en kilometer österut.

Fyra klara körfält på Ekerövägen.

Försening av breddningen mellan Edeby och Nockebybron och senareläggning av breddning av Nockebybron

Kollektivkörfältet mellan Edeby och Nockebybron öppnas inte 2023 som planerat utan det bedöms blir färdigt 2024. Sträckan mellan Tappström och Edeby blir klar under 2023 som planerat. För att påverka framkomligheten så lite som möjligt flyttar vi fram breddningen av Nockebybron till dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar.

Nockebybron mellan Ekerö och Bromma.

Läs nyheten om försening av breddningen mellan Edeby och Nockebybron och senareläggning av breddningen av Nockebybron.

Nytt tunnelrör vid Lindö tunnel

Två år efter första sprängningen håller vi nu på att färdigställa det nya tunnelröret vid Lindö tunnel. Strax efter årsskiftet flyttar vi över trafiken till den nya tunneln för att kunna renovera den gamla. Trafiken flyttas då även över till den nya vägen på en kilometerlång sträcka. Den nya tunneln är 148 meter lång, 11 meter bred och ska rymma två körfält i riktning mot Ekerö.

Nockebybron mellan Ekerö och Bromma.

Lansering av nya Tappströmsbron

I månadsskiftet oktober-november lanserade vi den nya Tappströmsbron mellan Ekerö och Lindö. Nu färdigställer vi den med beläggning, räcken och installationer. När Tappströmsbron är färdigställd kan vi flytta över trafiken dit, för att sen riva den gamla bron och göra färdigt cirkulationsplatsen. Den nya bron öppnar för trafik under 2023.

Lansering av den stora brodelen av Tappströmsbron.

Läs nyheten om lanseringen av nya Tappströmsbron.

Tunnlarna under Lovö

Framdriften på Lovö når milstolpe efter milstolpe under 2022.

Under hösten har vi haft en rad genomslag. Vi har nu sammanhängande tunnlar under hela Lovö och i och med det underlättas logistiken mellan etableringarna.

Hamnverksamheten avtar och fartygen går allt mer sällan. Mycket av berget krossas på plats och lagras för att kunna användas som underlag till vägbanan nere i tunnlarna.
Markarbeten för vatten och tunnelavlopp har påbörjats under året.

Läs nyheten om tunneldrivningen på Lovö.

Tunnlarna under norra delen

I tunnlarna under Grimsta och fram till Hjulsta går ett intensivt år mot sitt slut.
Vi jobbar vidare i bergtunnlarna och en stor del är utsprängt.

Under 2022 har mycket fokus legat på grundvatten och den ansökan om utökad miljödom som avslogs av Mark och Miljödomstolen. I oktober fick vi besked om prövningstillstånd.

Läs nyheten om att Mark- och miljööverdomstolen ger Trafikverket prövningstillstånd.

Samtidigt som vi spränger ut det sista berget arbetar vi på olika sätt med att täta tunnlarna och begränsa det inläckande vattnet. Ett arbete som gett positivt resultat. För tunneldrivningen här på norra sidan Mälaren återstår det nu endast en kort sträcka mot entreprenadens gräns under Lambarfjärden.

I tunnlarna under Vinsta och Lunda jobbar vi med mark, betong och inklädnad.

I tunneln mellan Hjulsta och Akalla jobbar vi med mark, betong och inklädnadsarbeten, dessa arbeten blir klara under nästa år. När byggnadsarbetet är klart börjar arbetet med att installera den tekniska utrustningen som behövs för att göra tunnlarna till trygga och säkra vägar.

Vinsta

Under Vinsta bygger vi en del av E4 Förbifart Stockholms tunnlar. Ovan jord kommer på- och avfartstunnlarna ut vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen. Där bygger vi två cirkulationsplatser på Bergslagsvägen som vi håller på att bredda och bygga om.

Nyöppnad cirkulationsplats vid Skattegårdsvägen.

Vid Skattegårdsvägen är den nya betongtunneln färdiggjuten och markarbeten har startat i tunneln. Under hösten har vi påbörjat arbetet med den anslutande betongtunneln som ansluter mot bergtunneln vid Johannelund t-banestation.

Den nya gång- och cykelpassagen under Bergslagsvägen är färdiggjuten. Arbeten pågår i gång- och cykelpassagen med plattläggning och cykelställ med tak. Trappor kommer snart att monteras och det publika rummet börjar ta form.

Vägbroarna för gång- och cykelpassagen under nya Bergslagsvägen är färdiggjutna.

Vi arbetar vidare med de två gång- och cykelbroarna, och med bullerskyddsvallen som den nya gång- och cykelvägen ska gå på. Båda gång- och cykelbroarna över Skattegårdsvägen och Bergslagsvägen är färdiggjuten och formen rivs för att ge plats för markarbeten under bron. Den sista delen av Skattegårdsvägen och Bergsslagsvägen är planerad att öppna kring halvårsskiftet 2023.

Hjulsta

Vi har byggt en 630 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen i Hjulsta kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

För att ansluta bergtunnlarna till broarna har vi byggt betongtunnlar och vi har nu återfyllt med jord och grus för att återställa marken ovanpå betongtunnlarna. Nästa åtgärd är att så och plantera. Inne i tunnlarna har vi byggt färdigt vägen och har endast kompletteringsarbeten kvar.

På norra sidan av E18 utför vi vägarbeten och monterar räcken, bullerskärmar och belysningsstolpar. Stora delar av vägytorna är redan asfalterade.

Hjulsta norra vid Hästa gård

Vid Hästa Gård mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Akalla har vi byggt cirka 550 meter betongtunnlar och - tråg. Dessa arbeten är nu klara och vi har börjat återlämna omgivande markytor till Stockholm stad och Järfälla kommun.

Betongtråg med bullerskärmar och belysningsstolpar samt tunnelmynning.

Akalla/Häggvik

Efter drygt 6 år med schaktande, sprängande, byggande och gjutande börjar byggnadsarbetet i Akalla och Häggvik gå mot sitt slut.

Akalla

Den byggande entreprenaden i Akalla är avslutad och landskapsparken Hansta Hage är färdig och överlämnad till Stockholm Stad.

Hansta Hage i höstskrud.

Läs nyhet om att Hansta Hage är klart och arbetet i Igelbäcken är i slutskede.

Häggvik

I Häggvik börjar det också se klart ut. Under hösten har vi asfalterat både nya och befintliga delar och justerat räcken och belysning under åtskilliga nätter. Just nu pågår arbete i slänterna med bland annat plantering av träd och växter.

Två nya broar har öppnats för trafik.

Läs nyhet om när vi öppnade nya bron i Häggvik.

Läs nyheten om att Norra Kolonnvägen går på ny bro.

Under nästa år kommer vi att påbörja det omfattande arbetet med installationer av tekniska system.