Logga in
Logga in

Stockholm Södertälje sluss och kanal, ombyggnad

Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket bygger klart Södertälje sluss och kanal. Den nya slussen och kanalen skapar mer hållbara och effektiva godstransporter och ger ökad sjösäkerhet.

Vad?

Ombyggnation av Södertälje sluss och kanal.

Varför?

Projektet är en sjöfartssatsning som bidrar till att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter i Mälaren.

Nuläge

Byggstart januari 2022. Klart 2025.

Om projektet

Vi är i full gång med spontningsarbetet och spontar för kanalsidorna både i den norra och södra delen av kanalen. Byggtrafik förekommer när vår entreprenör behöver ta sig till arbetsplatserna vid Viksängsvägen, Ridhusplan och norr om Mälarbron. Vi räknar med att ha spontat klart hösten 2023. Längre ner på sidan kan du läsa mer och se en film om spontningen.

Vi planerar också ombyggnaden av både själva slussen och promenadstråket längs med kanalen. Planen är att arbetet med att bygga den nya slussen påbörjas efter årsskiftet.
 
Vi lägger om ledningar i kanalen, bland annat vid Sjöfartsverkets så kallade Prickförråd, nedanför badhuset Sydpoolen samt vid sjukhuset. Vissa arbeten är en del av vårt projekt medan det vid Viksäng genomförs av Telge nät. Ledningsarbetena beräknas bli klara under hösten 2022.  

Nu när vi har börjat jobba på flera ställen i kanalen ber vi alla som nyttjar den att visa hänsyn och sänka farten.

Spontningen – hur fungerar den?

Spontningen innebär att vi säkrar arbetsområdet med stödkonstruktioner i form av sponter och stag för att det längre fram ska gå att muddra i kanalen. Spontningen börjar i den norra delen av kanalen, det vill säga den sida där Mälarbron och sjukhuset ligger. Därefter väntar samma arbeten i den södra delen. På den norra sidan påbörjas då nästa moment – att bygga krönbalk av betong samt gång- och cykelvägar. Här ingår också en del spontning.

Spontningsarbeten kan överlag medföra störningar i form av buller. Bullernivåerna vid de här arbetena kommer inte vara högre än de var vid de förberedande arbetena under hösten och vi följer de krav som ställs, men bullret kan ändå upplevas som störande.

Film om våra spontningsarbeten i kanalen

Nyheter

Se hit, båtägare!

Sommaren 2023 och 2024 kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet i farleden. Vi återkommer med mer info här på webben när vi vet mer om hur och vad begränsningarna under 2023 och 2024 kommer att innebära för dig med fritidsbåt. 

Fördjupad information

Här kan du läsa om hur vi jobbar med olika saker inom projektet.

Vårt arbete med att sponta längs med kanalen i Södertälje pågår för fullt och det är ofrånkomligt att buller uppstår. Arbete pågår både i södra och norra delen av kanalen.

Arbetet med sponten pågår sex dagar i veckan, måndag till lördag. Vår entreprenör får arbeta mellan klockan 07.00 och 19.00. Det finns villkor för hur högt det får låta enligt projektets miljödom. Enligt villkoren får vi bullra mer än Naturvårdsverkets riktlinjer vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00.

Vi har en kontinuerlig dialog med vår entreprenör om hur det är möjligt att minska på ljudnivån. Exempelvis har vår entreprenör börja använda en bullerskärm intill maskinerna vid vissa tidpunkter för att bidra till minskat oönskat ljud.

Om vi trots skyddsåtgärder inte klarar villkoren för buller i miljödomen kan vi söka dispens hos Länsstyrelsen. Detta gäller vid särskilt viktiga bullrande arbeten och har inte behövts i närtid.

Mätning och uppföljning

Vi gör kontinuerliga mätningar och följer upp inkomna störningsanmälningar för att säkerställa att våra beräkningar stämmer och att vi följer bullerkraven enligt miljödomen. Vid behov vidtar vi ytterligare åtgärder för att minska byggets påverkan på omgivningen.

Vi har satt upp bullermätare på tio platser längs kanalen från norr om Mälarbron till söder om motorvägsbroarna.

Inte bara Trafikverket som arbetar intill kanalen

Bra att veta är att vi är flera aktörer som arbetar i och intill kanalen:

Telge nät arbetar i den södra delen av kanalen vid badhuset Sydpoolen med att lägga om en ledning. Klicka på den här länken för att få mer information om Telge näts ledningsarbeten. 

Södertälje kommun:

Ombyggnationen av slussen, kanalen och åtgärderna i Mälarens farled är en viktig sjöfartssatsning för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter.

Tidplan för upphandlingar

Vi har delat upp projektet i fem olika entreprenader som upphandlas var för sig under 2021 – 2023:

  • Totalentreprenad Sluss och klaffbro (sista ansökningsdag passerad).
  • Utförandeentreprenad av spontarbeten längs kanalen (sista anbudsdag passerad).
  • Utförandeentreprenad av betong- och markarbeten längs kanalen (sista anbudsdag passerad).
  • Utförandeentreprenad Kvicksund – upphandling fjärde kvartalet 2022.
  • Utförandeentreprenad Muddring – upphandling första kvartalet 2023.

Tiderna ovan är preliminära. Se upphandlingsystemet för aktuella datum.

Mer om upphandlingar

Planerade upphandlingar
Aktuella upphandlingar

Om slussen och kanalen

Sjöfartsverket började bygget av slussen och kanalen 2016, och avslutade kontraktet med den tidigare entreprenören i projektet 2020.

Regeringen gav under 2019 Trafikverket möjligheten att driva sjöfartsprojekt på samma sätt som vi gör med väg- och järnvägsprojekt. Syftet är att samla stora och komplexa infrastrukturprojekt hos en stor beställare. Det förenklar exempelvis upphandling, projektering och framdrift.

Projektet idag – ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket

Projektet i dag är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Trafikverket är byggherre och ansvarar för att bygga klart den nya slussen och kanalen i Södertälje. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna. Sjöfartsverket kommer således att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet sker därför i nära samarbete mellan de två myndigheterna.

Ett stort projekt

Projektet är stort och komplext. Vi vill förbättra framkomligheten för större, såväl längre som bredare, fartyg genom Södertälje sluss och kanal samt vidare genom Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping.

Det är också ett stort projekt i Södertälje som påverkar stadsutvecklingen. När ombyggnationen är klar kommer vi även att ha byggt nya promenadstråk utmed kanalen.

Vem ska jag kontakta?

Har du frågor om sluss- och kanalbygget?
Kontakta Trafikverket, 0771-921 921.

Har du frågor om båtar, slussning och farledsavstängningar?
Kontakta Sjöfartsverket, 0771-63 00 00.

Tidsplan

1 Spontarbeten längs kanalen och arbete i slussområdet startar 2022

2 Arbete med krönbalk inklusive finplanering längs kanalen andra halvan av 2022

3 Slussbron färdigställs och muddringen av kanalen fortsätter 2024

4 Krönbalk och finplanering längs kanalen färdigställs 2025

5 Södertäljes nya sluss och kanal klar! andra halvan av 2025

Projekt i närheten

Projekt som har en direkt koppling till sluss- och kanalprojektet i Södertälje:

Dessa projekt och studier är på gång eller pågår i och runtom Södertälje, men det finns ännu ingen mer info om dem på webben:

  • Kapacitetsutredning järnvägen Järna-Stockholm.
  • Åtgärdsvalsstudie E4/E20 trafikplats Saltskog-trafikplats Södertälje inklusive näraliggande lokalt vägnät.
  • Åtgärdsvalsstudie Almnäs.

Kontakt

Tobias Kednert

Projektledare

Telefon: +46 10-123 38 95

Kristian Martti

Entreprenadledare

Telefon: 070-7949414