Logga in
Logga in

Här bygger Trafikverket nya gång- och cykelvägar i Stockholm

Under året färdigställer Trafikverket åtta pågående satsningar på cykelvägar och planerar för ytterligare åtta. Se på Trafikverkets karta över nya gång- och cykelvägar i länet, var vi bygger och planerar.

Som ett led i att utveckla cykelinfrastrukturen i och kring en storstad fortsätter Trafikverket arbetet med att bygga ut och rusta upp gång- och cykelvägar runt om i Stockholms län. Under 2024 bygger Trafikverket klart åtta nya gång- och cykelvägar och planerar för ytterligare åtta. 

–  Att fler kan cykla i städerna är positivt på många sätt. Satsningarna har potential att bidra till minskade utsläpp, bättre luftkvalitet, minskat buller och en bättre hälsa, säger Helena Sundberg, Regional direktör på Trafikverket. 

Bland annat görs cykelåtgärder i Spånga/Bromsten, där vi byggt en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen. När tunneln öppnar kan cyklister och fotgängare ta sig fram säkert mellan Spånga och den nya Bromstensstaden tack vare en ny planskild passage. 

I Nacka planerar vi att bredda omkring 3,5 kilometer cykelväg längs väg 260, Ältavägen. Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs Ältastråket. 

Regionala cykelvägnätet 80 mil långt

I Stockholm finns det cirka 80 mil gång- och cykelvägar i det regionala cykelvägnätet. Det består av både statliga och kommunala gång- och cykelvägar. Det statliga gång- och cykelvägnätet ansvarar Trafikverket för. Det är vi som underhåller, städar och ser till att gång- och cykelvägarna är säkra att använda. Kommunerna gör detsamma för sina vägar. 

I dag utgör cykel 10% av resorna i länet, i den regionala cykelplanen är målet att 2030 ska andelen cykelresor vara 20%. För att nå dit behöver vi fortsätta utveckla cykelinfrastrukturen. Det regionala cykelvägnätet har idag olika standard olika sträckor, men utbyggnad och upprustning pågår och målet är att hela nätet ska ha samma standard så småningom.

Snabbare utbyggnad av cykelstråk

Förutom att arbeta var för sig, har Region Stockholm, Trafikverket och kommunerna skrivit under en så kallad intentionsförklaring som har som mål att bidra till ökad cykling. Bland annat ska man snabba på utbyggnaden av det regionala cykelstråket Norrtull – Häggvik. Som en del i arbetet har Trafikverket för avsikt att bygga ut stråket mellan Haga södra och Linvävartorpet längs östra sidan av E4. 

Billigt, grönt och effektivt

Frisk luft, sol och vardagsmotion för individen, men även samhällsekonomiskt finns vinster att göra. Cykeln är ett billigt, grönt och effektivt transportmedel. Ett ökat cyklande skapar mer attraktiva och hållbara tätorter och det är viktigt för att nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer.

Så främjar vi utvecklingen av cykelinfrastrukturen i Stockholm - www.trafikverket.se

Karta över gång- och cykelvägar

På Trafikverkets karta över nya gång- och cykelvägar kan du se var myndigheten bygger ut under 2024 och var man planerar åtgärder. Klicka här för att förstora bilden.